Uvedomujem si, že k Bohu môžem prísť len s čistou dušou a moja duša nie je až taká čistá

feb 24, 2013 | Odpustenie a vyznanie

Otázka: „Pekný deň prajem. Chcel by som žiť s Bohom. No uvedomujem si, že k Nemu môžem prísť len s čistou dušou. A ja nemám dušu až takú čistú.“

 

(pýta sa Alexander, dňa 30.12.2010)
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Pokoj vám Alexander!

 

Veľmi rád vidím, že živého Boha ešte niekto potrebuje. Väčšina ľudí  Ho odložila do kúta ako ikonu alebo Ho umiestnili do chrámu, kam prichádzajú pár krát do roka. Hovoria si: „Nech si len Boh zostane tam, nech sa nám nepletie do života a my si potom budeme žiť svojim životom, tak ako budeme chcieť.“ Sláva Bohu, že ešte niekto potrebuje Boha na každý deň a na každý čas. A nie v rohu, ale v srdci.

 

Nesprávne ste pochopili niektoré časti Svätého Písma. Boh neprijíma len ľudí s čistou dušou – pretože takí na svete nie sú.

 

„Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvädli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor.“ (Izaiáš 64,5)

 

 „Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil.“ (Kazateľ 7,20)

 

Boh prijíma človeka so skazenou dušou (plnou skazených prianí a myšlienok), so zaťaženou, nezmazateľnou pamäťou o skutkoch, ktoré je lepšie vôbec si nepamätať. Boh prijíma všetky svoje choré deti, aby ich uzdravil a daroval im nový život, novú čistú dušu.

 

„A zákonníci a farizeovia vidiac ho jesť s publikánmi a hriešnikmi hovorili jeho učeníkom: Čo je to, že s publikánmi a hriešnikmi je a pije? 17 A keď to počul Ježiš, povedal im: Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu.“ (Marek 2,16-17)

 

„Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam; 30 lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.“ (Matúš 11,29-30)

 

Koho pozýva Boh? Tých, ktorí sú sužovaní bremenom svojich hriechov a svojou nečistotou. Prečo? Pretože oni najlepšie počujú Jeho hlas a viac ako iní túžia mať Jeho milosť a požehnanie, Jeho svätosť a Jeho kráľovstvo.

 

„Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. 6 Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ (Matúš 5,3-6)

 

Aké boli zásluhy týchto dvoch ľudí pred Bohom? Vari prišli k Nebeskému Otcovi s čistou dušou a sami sa očistili od hriechov?

 

„Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2 Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? 3 Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. 4 Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. 5 Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. 6 Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: 7 Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja!“ (Zachariáš 3,1-7)

 

„A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.17 Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.“ (Lukáš 15,11-24)

 

Alexander, smelo choďte ku Kristovi! Choďte taký, aký ste. Nečakajte na zajtra, keď sa polepšíte. Zajtra si to môžete rozmyslieť alebo „zajtra“ už nemusí nastať. Slovo „zajtra“ je najlepšie slovo v kalendári satana.

 

Rozhodnite sa prísť k Ježišovi dnes, lebo je napísané: „Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2. list Korintským 6,2)

 
 
 
S úctou,
Alexander
 
 
 
 
Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.
 
 
 
 

Archív