Treba dávať peniaze opilcom? Ježiš povedal: „Tomu, kto prosí, dajte.“

sep 2, 2012 | Morálka výberu, etika

Ježiš povedal: „Dajte tomu, kto prosí“. Mám susedov, ktorí si odo mňa stále požičiavajú  peniaze na alkohol. Dávam, hoci mnohí kresťania hovoria, že by som to nemal robiť, lebo…. a hovoria svoje názory. No mňa zaujíma iba Boží pohľad a On povedal: „Tomu, kto vás prosí, dajte;“ nič viac, ani nič menej. Čo si o tom myslíte? Ak môžete, uveďte aj verše z Biblie. Ďakujem.

 

 

Pýta sa: Alexander
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Mier s Vami, Alexander!

 

Ježiš tiež povedal: Ja a Otec sme jedno.“ (Ján 10,30). Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec  vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo Mne, On činí tie skutky“ (Ján 14,10).

Takže, máme v rovnakej miere načúvať, čo je napísané tak v Novom zákone, ako aj v Starom zákone.

Čo ešte povedal Boh na túto tému? Teda okrem toho textu (Matúš 5,42), ktorý ste spomenuli?

„Keď bude u teba núdzny, niekto spomedzi tvojich bratov, v niektorej z tvojich brán v tvojej zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdíš svojho srdca a nezavrieš svojej ruky pred svojím núdznym bratom. 8 Ale istotne mu otvoríš svoju ruku a požičať požičiaš mu toľko, koľko potrebuje toho, čoho má nedostatok.“ (5.kniha Mojžišova 15,7-8)

Pomáhať tým, ktorí potrebujú, treba „podľa toho, kto koľko potrebuje“, teda v tom, čo skutočne potrebuje a to znamená, že to nežiada kvôli svojmu rozmaru, lenivosti alebo kvôli dosiahnutiu svojich sebeckých žiadostí. Toto odporúčanie rovnako platí voči alkoholikom, voči chudobným kresťanom, ktorí si niekedy myslia, že ich bohatší spolubratia musia podporovať ich a ich rodiny, bez ohľadu na príčiny ich chudoby a oprávnenosť ich potrieb.

„Každý (nech dá), ako si zaumienil vo svojom srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9 ako je napísané:  Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.

10 A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti,11 a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.“ (2.list Korintským 9,7-11).

Pomoc blížnemu, vrátane finančnej pomoci, by mala byť na slávu Božiu, musí byť Božím požehnaním pre blížneho, a nie prekliatím. Ďakujú Bohu deti vašich susedov alebo ich rodina, keď ich znova, po príchode domov, uvidia v hroznom stave, a to vďaka vašej „pomoci blížnemu“?

Buďte preto rozumní a pohotoví k modlitbám.“ (1.list Petra 4,7)

Boh nás nabáda, aby sme preukazovali takú prácu rozumu, ktorá vedie k dobrému, nie ku zlému.

Teraz sa poďme bližšie pozrieť na text z evanjelia podľa Matúša, na ktorý sa odvolávate. Od 20-teho verša 5. kapitoly Ježiš hovorí o skutočnej spravodlivosti a dáva množstvo rád, (vrátane tej, ktorú spomínate), ktoré nám pomôžu pochopiť hlavný princíp skutočnej spravodlivosti. Toto je záver, ktorý Ježiš robí na konci:

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia; 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci?
47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania?
48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“
 (Matúš 5,44-48)

Tu vidíme základný princíp akýchkoľvek dobrých skutkov – bezpodmienečná láska ku všetkým ľuďom, ktorá má byť hybnou silou všetkých našich činov. A skutočná láska, Božia láska, okrem súcitu a ľútosti, ponúka ešte aj niektoré obmedzenia v prospech objektu lásky (pozrite 2.kniha Mojžišova 20,1-17: Desať Božích prikázaní).

 

S pozdravom,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív