Prečo Ježiš nevedel o hodine svojho druhého príchodu, keď je vševediaci Boh?

sep 2, 2012 | Ježiš Kristus, Jeho život

Ako to, že Ježiš, keďže je vševediaci Boh, mohol nevedieť o hodine svojho Druhého príchodu? Matúš 24,36: „No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec“.

 

(Pýta sa: Stanislav, 06.07.2010)
Odpovedá: Vasilij Junak

 

Srdečne vás pozdravujem.

 

Existujú dva dôvody, prečo tu vidíme protirečenie t.j. že Boh je vševediaci a že nemohol vedieť o dni druhého príchodu.

Prvá príčina je v prirodzenosti Ježiša Krista. Keď bol na zemi, narodil sa ako človek, v ktorom bola plne prítomná, ale pritom aj absolútne nefungovala Božia prirodzenosť. Vo svojom pozemskom živote Ježiš až do smrti na kríži určite ani raz nepoužil svoju Božskú prirodzenosť. Dnes veľa ľudí používa tento fakt, aby neuznali Ježiša ako Boha. Avšak tým len potvrdzujú svoje nepozorné štúdium Biblie.

            Spomeňte si na jedno z podobenstiev Krista na púšti, ktoré sa začína „Ak si Syn Boží, tak …“. Satan veľmi chcel, aby Ježiš použil svoju Božiu silu a tým by vlastne porušil celé poslanie, celú misiu záchrany človeka. Prečo Ježiš neustále demonštroval svoju závislosť od Otca? Prečo tvrdil, že nič nehovorí od seba a nič nerobí zo seba?

Ján 5,19: „Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn“.  

Ján 8,28: „Ježiš teda povedal: „Keď povýšite Syna človeka, až potom poznáte, že ja som, a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil.“

Tieto slová sú vysvetlením, ktoré nám On hovorí.

Ján 14-12,14: „Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi, 13 a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. 14 Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.“

Práve kvôli tomu, aby ukázal ľudom zdroj sily, sa Ježiš vždy zachoval tak, ako každý z nás môže a musí konať – a teda byť úplne závislý od Otca. O tom, že Ježiš sa akoby odpojil od svojej Božej prirodzenosti, hovoria slová, že „ani Syn nepozná času, len Otec“. Aj v tomto poznaní Ježiš, keď bol na zemi, nechcel konať samostatne, aby nedal zámienku svojím nasledovníkom na samostatné konanie bez závislosti od nebeského Otca.

            Na druhej strane nemôžeme poznať prirodzenosť Ježiša absolútne dokonale, pretože nepoznáme detaily jeho detstva a mladosti. Čítajúc o tom, ako prišiel do chrámu, keď mal dvanásť rokov, prichádzame k názoru, že keď Ježiš pozoroval obetovanie v chráme, prebudilo sa v ňom uvedomenie si jeho poslania. Ale toto je len naša domnienka, ktorú nemôžeme potvrdiť Svätým Písmom. Avšak o tom, že aj vtedy t.j. už v detskom veku žila v ňom celá plnosť Božstva telesne, som presvedčený.

List Kolosenským 2,9: „Lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne“.

Ale čo sa týka jeho vedomostí, tak toto nie je Božská prirodzenosť, ale ľudská prirodzenosť. Vedel Ježiš ako dvanásťročné dieťa, čo ho čaká na Golgote? Ja si myslím, že detstvo Ježiša bolo uchránené od tohto poznania.

Ako Boh bol Ježiš stvoriteľom vesmíru, no vtedy, keď sa narodil ako dieťa, musel sa všetkému učiť od svojej matky, aj čítať a písať. Inak by nemohol byť vzorom pre ostatných ľudí. Inak by každé dieťa, každý mládenec a každý dospelý mohol povedať: „Áno, dobre bolo Ježišovi. Viete, On sa nič nepotreboval učiť, On ako Boh vedel všetko od začiatku“. Avšak Písmo nám hovorí, že On, podobne ako my, bol pokúšaný vo všetkom.

List Židom 4,15: „Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme Veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu“.

Ježiš, tak isto ako dieťa, nepoznal matematiku a pravidlá gramatiky, aj On sa tiež musel učiť, ani On takisto nakoniec nepoznal čas konca. A všetko to bolo len kvôli jednej príčine – Božskej prirodzenosti. Napriek tomu, že v Ňom bola prítomná v celej plnosti, bola neaktívna.

            A existuje ešte jedna príčina, prečo Ježiš povedal, že nepozná čas konca. A táto príčina je v tom, že čas konca nesúvisí s nijakým bodom v čase, ale súvisí s pripravenosťou ľudí. Už som o tom písal predtým, preto teraz nebudem argumentovať Svätým Písmom. Teraz o tom poviem len v hrubých rysoch.

Boh neočakáva okamih, keď príde určitý deň a čas, ktorý by bol už dopredu určený. Boh očakáva ten moment, keď Mu podriadime natoľko, že ponesieme správu evanjelia po všetkých mestách a budeme privádzať ľudí ku spaseniu, takže sa počet spasených naplní. A čím skôr to urobíme, tým skôr sa za nami Ježiš vráti. Na novej zemi je presne určený počet miest pre obyvateľov a ja si neviem predstaviť, že tam budú prázdne miesta, pretože vo večnosti nebude rozmnožovanie ľudí – tak učí Biblia. Rovnako, ako učí, že na novej zemi nebude preľudnenie.

Príčina celého meškania Druhého príchodu Ježiša je v nás, v našej lenivosti a v našej nepripravenosti. To je dôvod, prečo deň konca ako dátum nebol známy.

Prajem Vám veľa požehnania.

 

S úctou, 
Vasilij Junak

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív