Po druhom vzkriesení išli ľudia bojovať proti Božiemu mestu …

feb 24, 2013 | Výklad Písma

Otázka: „V Zjavení je napísané, že po druhom príchode, ľudia, ktorí boli vzkriesení, išli do boja proti Božiemu mestu. Ale ako to, že človek, ktorý uvidel Všemohúceho Boha – Stvoriteľa vesmíru, sa nezľakol a naopak mal v sebe toľko smelosti, že Ho napadol? Zem bola úplne zničená, tak potom čím bojovali? Vidlami alebo sekerami? A druhá časť otázky je v Zjavení 20,12-15. Tam je napísané o nejakom súde, že niekto sa dostal do knihy života a niekto nie a keď je tu reč o spravodlivých, tak koho potom súdili? Prepáčte, že som sa zamotal, prosím o vysvetlenie, potrebujem pomoc.“ 
 
(Pýta sa Alexej, dňa 4.2.2011)
Odpovedá: Vasilij Junak
 
Vitajte Alexej!
 

Čo sa týka zbraní: pointa nie je v tomto. Boží ľud je mierumilovný, bez zbraní. A nespravodliví – mnohí z nich sú profesionálni zápasníci, bojovníci a takým zbrane netreba. Avšak, hlavná myšlienka nie je v tom. Satan má veľmi veľké a rozsiahle skúsenosti s oklamávaním ľudí a s podvodom. Pritom bude nútiť mnohých veriť, že práve teraz je víťazstvo zabezpečené, že nikto to neuvidí, nikto to nepochopí, nikto sa nedovtípi a vôbec, nič zlého sa nestane. Satan to vnukne ľuďom, ktorí budú úplne bez Božej ochrany, budú zhypnotizovaní a ako „zombie“ budú plniť príkazy satana.

 

Satan sa ako prvý vzbúril proti autorite Boha, hoci by mal vedieť, že neprekoná Všemohúceho Boha. Teraz sa satan podobá na vojaka, ktorý je obkľúčený a v ruke má  granát. Snaží sa, aby sa nepriatelia k nemu priblížili čo najbližšie a čo najviac, aby mohol  spolu so sebou zabiť mnohých. On veľmi dobre vie, že má málo času, že jeho porážka je neodvratná (viď Zjavenie 12,12) a preto vedie za sebou na istú smrť všetkých ostatných, ktorí zostali na jeho strane, pričom nato používa všetku svoju silu zvádzania.

 

Čo sa týka súdu, skúsme sa nato pozrieť pozornejšie:

Zjavenie 20,2-15: „Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. 4 Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

 

7 Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma i falošný prorok; a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

 

11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.“

 

Pri starostlivom čítaní tohto úryvku Svätého Písma, vidíme nasledujúcu postupnosť udalostí. Začiatok tisícročného kráľovstva Krista je vyznačený vzkriesením všetkých spravodlivých, ktorí sú vzatí do neba kvôli určitej udalosti, ktorá má názov kraľovanie. V tom čase nie je na zemi nikto nažive, pretože z iných miest v Písme vieme, že príchod Ježiša zabije všetkých nespravodlivých (Jeremiáš 9,22; 16,6; 2. list Tesalonickým 2,8; Zjavenie 6,15-17), takže nebude nikoho, kto by ich pochoval. A uprostred tohto chaosu sa iba satan a jeho anjeli budú túlať po zemi a nebudú mať nikoho, koho by zviedli.

 

Pri prvom vzkriesení vstanú z mŕtvych všetci spravodliví a ostatní ožijú až pri druhom vzkriesení na súd s definitívnym rozhodnutím (Ján 5,28-29). Takže tieto dve vzkriesenia budú oddelené od seba tisícročným kraľovaním Krista a týkajú sa všetkých obyvateľov zeme, ktorí vôbec niekedy žili na zemi a sú rozdelení na spravodlivých a nespravodlivých. Vzkriesení spravodliví na začiatku tisícročného obdobia už druhýkrát nezomrú, ale nad nespravodlivými, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení, bude mať moc druhá smrť. Táto druhá smrť je úplné a konečné zničenie všetkých nespravodlivých spolu so satanom a aj s jeho anjelmi v ohnivom jazere, po ktorom po nich zostane len popol. (Ezechiel 28,18; Malachiáš 4,3; List Júdov 1,7-8; 2. list Petra 2,6)

 

Už zostáva len hlavná otázka: kedy Boh určuje, koho On vzkriesi pri prvom vzkriesení a koho nechá zahynúť pri druhom vzkriesení? Tento text hovorí len o súde nad nespravodlivými, ktorí budú súdení sediacimi na veľkom bielom tróne – to sú spravodliví, ktorí budú kraľovať s Kristom. Ich rozsudok potvrdí celému vesmíru, že Božie súdy sú spravodlivé. Toto priznajú aj zmŕtvychvstalí nespravodliví a samotný satan (List Rimanom 14,11-12), avšak bude to ich nútené uznanie, ktoré im nedá možnosť sa zachrániť, ale bude len svedectvom pre všetkých žijúcich o spravodlivosti Boha. No spravodliví budú súdení na inom súde.

 

„Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou“.  (List Rimanom 14,10)

 

„Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?“ (1. list Petra 4,17)

 

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Ján 5,24)

 

Tieto a podobné verše ukazujú, že spravodliví budú súdení pred druhým príchodom Krista, teda pred začatím tisícročného kraľovania. Avšak tento súd sa musí odohrávať bez prítomnosti samotných ľudí, lebo Kristus je ich Zástupcom na danom súde a prihovára sa za nich. Takže, kniha života sa napĺňa menami na súde, ktorý prebieha predtým a všetci tí, ktorí nebudú nájdení v knihe života, nebudú vzkriesení pri prvom vzkriesení, ale zahynú po druhom zmŕtvychvstaní.

 

To je v krátkosti, čo učí Biblia o vzkriesení a o tisícročnom kraľovaní Krista.

 

S prianím Božieho poženania,
Vasilij Junak

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers.
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív