Čo sa stalo s Kainom potom?

sep 2, 2012 | Výklad Písma

Čo sa stalo s Kainom potom? Kajal sa? Zmenil sa? Aký bol jeho osud?

(Pýta sa: Jaroslav, dňa 27.8.2010)
Odpovedá: Ruslan Fazleev

 

Dobrý deň Jaroslav!

 

Žiaľ, Biblia nič potešujúce o Kainovi nehovorí.

Po tom, ako zabil svojho brata (ani sa mi nechce nahrhnúť niekomu byť na jeho mieste, aby si vedel predstaviť, čo sa odohrávalo v jeho duši, keď sa dopustil tohto strašného zločinu), sa Boh snažil zachrániť ho:

„Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. 9 Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? 10 Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. 11 Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13 I povedal Kain Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť. 14 Ajhľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma. 15 Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 16 Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.“ (1. kniha Mojžišova 4,8-16)

Kain sa rozhodol odísť od Boha. Vďaka nemu sa na zemi objavili ľudia, ktorí nechceli uctievať Boha a priviedli zem do takej duchovnej a morálnej krízy, ktorá zapríčinila potopu.

To je zrejmé z opisu dvoch rodokmeňov: 1.kniha Mojžišova 4,16 – 26 (Potomstvo Kaina) a 1.kniha Mojžišova 5. kapitola (potomkovia Šéta). Líšia sa, čo do obsahu a čo do podstaty. V rodokmeni Šéta je označený vek predkov a rodokmeň sa končí patriarchom Noem, ktorý bol spolu so svojou rodinou zachránený pred potopou. Rodokmeň Kaina bol tragicky prerušený a toto bolo spojené s úplnou skazenosťou jeho potomkov:

„Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé“ (1.kniha Mojžišova 6,5)

Rodokmeň Kaina sa prerušil spolu s potopou a spája sa s tým, že jeho potomkovia odmietli naliehavé volanie Ducha Svätého k pokániu: „Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku naveky, lebo on je len telo; a žiť bude stodvadsať rokov.“ (1. kniha Mojžišova 6,3)

Apoštol Ján píše: „Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.“ (1. list Jána 3,12)

Na základe vyššie uvedeného môžeme uzavrieť, že Kain odmietol oľutovať svoje hriechy a uveriť v príchod Spasiteľa, Ktorý mal odčiniť hriechy sveta, vrátane jeho vlastných hriechov.

 

S  pozdravom,
Ruslan

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív