Čo je to odpustenie?

sep 2, 2012 | Odpustenie a vyznanie

 

Otázka: „Čo je to odpustenie?“

(Pýta sa: Miroslav)
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

 

 

Čo sa týka otázky „odpúšťania“ –  odpustenie si netreba zamieňať (alebo mýliť) s nejakým konaním. Napríklad, je možné odpustiť neveru a rozviesť sa alebo je možné odpustiť a nerozviesť sa. V oboch prípadoch sa zachováte podľa Božieho Slova.

Odpustenie – po prvé – je duchovný akt t.j. pevné rozhodnutie neurážať sa na človeka a nehnevať sa na neho.  Po druhé – je doslovný akt t.j. pevné rozhodnutie nevykonať pomstu človeku a nehádať sa s ním.

Odpustiť na základe svojej sily sa nie vždy darí, presnejšie zriedkavo sa to darí. Ale sa treba pevne rozhodnúť odpustiť, lebo tak nám radí Božie Slovo. Ak sa pomodlíte k Všemohúcemu Bohu a poviete Mu, že ste pevne rozhodli odpustiť jej/mu, ale nemáte v sebe silu nájsť odpustenie a pocítiť to v srdci, Boh vám daruje túto moc a takéto odpustenie.

Odpustiť treba v každom prípade a nevyhnutne, tak ako vám Kristus odpustil vtedy, keď Ho vaše hriechy ukrižovali a zabili. On chce, aby ste sa Mu podobali vo všetkom – najmä, keď ste kresťan a teda učeník a Jeho nasledovník.

Tu sú niektoré biblické texty o odpustení:

Matúš 6,14-15: „Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; 15 ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.“

Marek 11,25-26: „A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26 [Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]

Lukáš 6,37: „Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.“

List Efezským 4,31-32: „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“

List Kolosenským 3,12-13: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy!“

List Rimanom 12,18-21: „Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, 19 nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. 20 Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“

3. kniha Mojžišova 19,18: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.“

Žalm 103,3-6: „On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4 Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. 5 Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.“

 

S úctou,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív