Aký má Biblia názor na vplyv geopatogénnych zón na život?

feb 24, 2013 | Rôzne

Otázka: „Vo feng – šuej existuje veľa odporúčaní ako vylúčiť negatívny vplyv geopatogénnych zón. Aký má názor Biblia na vplyv geopatogénnych zón na život a výber miesta na stavbu domu, atď.?

(Pýta sa: Vladimír, dňa 7.1.2011)
Odpovedá: Alexander Dulgher

 
Pokoj vám, Vladimír!

V súlade s Písmom je celá planéta jednou veľkou geopatogénnou zónou a pokúšať sa zariadiť si na nej dobrý život sa rozhodne neodporúča.

Biblia odkrýva, že na akomkoľvek mieste na zemi existuje nebezpečenstvo stretnúť sa s násilím, chorobami, živelnými pohromami, vojnami atď.

Biblia takisto odhaľuje, že na tomto hroznom a nestálom svete môže byť len Boh Hospodin nádejou a zárukou bezpečnosti, šťastia a blahobytu, a nie nejaké zvláštne miesta.

Biblia zjavuje posolstvo, že zmysel života na tejto zemi je v poznaní Boha a Jeho ciest, v raste v bohabojnosti, dobrosrdečnosti a svätosti (t.j. v odvrátení sa od hriechu). To je potrebné nato, aby po druhom príchode Krista na zem každý, kto chce, mohol byť presťahovaný na Novú Zem, kde nebudú geopatogénne zóny a kde určite nebude potrebné nijaké feng – šuej (viď Zjavenie, kapitola 21-22).

„Títo všetci umierali vo viere a nedosiahli, čo im bolo zasľúbené. Len zďaleka to videli, uvítali a vyznávali, že sú len cudzincami a pútnikmi na zemi. 14 Lebo tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. 15 A keby boli mysleli na zem, z ktorej vyšli, by mali dosť času vrátiť sa. 16 Ale oni túžia po lepšej vlasti, to jest po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil (nebeské) mesto.“ (List Židom 11,13-16)

 

S úctou,
Alexander

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív