Ako spolu súvisia proroctvo Mayov a Biblia?

dec 14, 2012 | Druhý príchod Ježiša

Otázka: Ako spolu súvisia proroctvá Mayského kalendára a Biblie ohľadom konca sveta? Ako to treba vysvetliť neveriacim ľuďom z pohľadu Biblie?  

(Pýta sa: Svetlana, dňa 3.12.2012)
Odpovedá: Michal Čičin  

 

 

 
 

Dobrý deň Svetlana,

 
proroctvá Mayov a Biblie o konci sveta nijako nesúvisia t.j. navzájom si protirečia, čo sa týka obsahu. 

 

V Biblii existuje kritérium na ohodnotenie proroctiev a prorokov, či sú pravdivé alebo falošné u Izaiáša 8,19-20: „A keď vám povedia: Spýtajte sa veštcov alebo čarodejníkov, ktorí šepocú a mrmlú, poviete: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha? A nie mŕtvych sa pýtať o živých? 20 K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Ak vám nepovedia podľa tohto slova, tak niet v nich svetla (pozn. prekladateľa – RJ preklad).

 

Môžem vám povedať iba Biblickú informáciu o príchode konca súčasnej histórie Zeme.

 
V Biblii Ježiš Kristus hovorí o konkrétnom dátume konca sveta v Matúšovi 24,36 a 42: „36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec. … 42 Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“ 
 
 
Ježiš tiež predpovedal v Matúšovi 24,4-5: „… Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých“ a v Matúšovi 24, 23-27: „Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! – neverte! 24 Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25 Ajhľa, predpovedal som vám to. 26 Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách – neverte. 27 Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka.“ 
 
 
Hoci Boh nezanechal konkrétny dátum svojho príchodu (pričom On ho nezanechal, no ukázal v podobenstve v Matúšovi 24,43-44: „Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!“), no stránky Biblie obsahujú znamenia Jeho skorého príchodu, pri  naplnení ktorých môžeme vedieť, že táto udalosť nebude v ďalekej budúcnosti.
 
 
Matúš 24,6-13: „Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ 
 
 
Matúš 24,29-33: „Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. 33 Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“
 
 
No hlavné znamenie skorého príchodu Ježiša sa spomína v Matúšovi 24,14: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“
 
 
 
S pozdravom,
Michal
 
 
 
Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.
 

Archív