Ako sa správne modliť?

sep 2, 2012 | Modlitba

Oleg píše: „Ako sa mám správne modliť? Čítal som, že sa treba modliť s vierou a dopredu ďakovať Bohu za odpoveď. No pritom treba hovoriť: „Buď vôľa Tvoja“. A ako je možné veriť, že Boh odpovedal na moju modlitbu, keď je Jeho vôľa iná? Pomôžte prosím!“

(Pýta sa Oleg, dňa 14.7.2012)
Odpovedá: Inna Belonožko

 

Mier s vami Oleg!

 

„Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb nás každodenný daj nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen“ (Matúš 6,9-13).

 

Ježiš, keď nás učil modliť sa, hovoril, že máme prísť k Bohu ako deti a obrátiť sa k Nemu ako k svojmu Otcovi, Ktorému vzdávame úctu. Treba sa modliť o to, aby Jeho vôľa panovala na zemi, ako aj v nebi. Tým, že uznávame Boha ako nášho Pána a Spasiteľa, sa k Nemu v modlitbe obraciame s rôznymi problémami a obavami. A, samozrejme že chceme, aby boli tieto problémy vyriešené. No tak, ako chceme my? …

 

V hĺbke duše máme vykreslené svoje ​​“správne, pravé“ a vysnívané riešenie. No vidí to takto aj Hospodin? Pochybujeme o Jeho múdrosti a o tom, že On má záujem o naše šťastie? „Určite nie!“, zvoláme, „to v žiadnom prípade!“ Tak prečo potom ukazujeme Bohu, čo má robiť? Čo nám má poslať, čo darovať, ako presne nám má pomôcť? Prečo neprijímame Jeho vôľu vo svojom živote? Prečo reptáme? Tu ide o otázku dôvery a uznania autority, moci a Božej múdrosti, drahý priateľ.

 

Takisto nie je dôležitá krása a bohatosť slov, ktoré hovoríme pri modlitbe, ale úprimnosť srdca, pocity, ktoré pritom prežívame v hĺbke svojej duše. „… lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. kniha Samuelova 16,7).

 

Oleg, je pravda, že naša modlitba bude vypočutá, ak bude v súlade s Božou vôľou. „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.“ (1. list Jána 5,14). Ale ako môžeme poznať Božiu vôľu? Cez modlitbu, štúdium Božieho Slova, cez vedenie Duchom Svätým prichádzame k poznávaniu Božej vôle. Naše modlitby majú byť nesebecké. Ako hovorí Biblia: „Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.“ (List Jakuba 4,3). Dokonca aj vtedy, keď sa nám nedarí vyjadriť svoje obavy, Duch svätý neomylne určuje naše potreby a predstavuje ich pred Bohom. „A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. 27 A ten, ktorý skúma srdcia, vie, aká je myseľ Ducha, pretože On sa prihovára za svätých podľa vôle Božej.“  (List Rimanom 8,26-27).

 

A viera je nevyhnutná podmienka nato, aby modlitba bola vypočutá. Pretože: „Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo Ho hľadajú“ (List Židom 11,6). Aké je dôležité, aby ľudské srdce prežívalo potrebu byť s Bohom, potrebu Jeho sily a pomoci, ale pre tých, ktorý sú spokojní so sebou je táto potreba ťažko pochopiteľná.

 

Ježiš tiež povedal: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami na veky“ (Ján 14,15-16). Naša modlitba nebude nikdy vypočutá, ak budeme zámerne porušovať Božie prikázania. „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal“ (Žalm 66,18).

 

Oleg, je možné, že budete musieť bojovať so sebou, aby ste mohli pevne povedať Pánovi: „Buď vôľa Tvoja vo všetkom v mojom živote!“ No bude to nádherná modlitba. Nemôžeme manipulovať Stvoriteľa Vesmíru. Niekto napísal: „Boh vždy vedie Svoje deti takými cestami, ktoré by si vybrali sami, keby mohli vidieť koniec od začiatku.“ Preto potrebujeme poznávať, čo je Božia vôľa a prijímať ju. „Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova“ (List Efezským 5,17).

 

Prajem vám požehnanie a radosť!

 

S pozdravom,
Inna

 

Zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

 

Archív