Ako odlíšiť človeka naozaj vedeného Duchom Svätým?

feb 24, 2015 | Duchovné dary

Otázka: „Dobrý deň. Ako odlíšiť človeka SKUTOČNE vedeného Duchom Svätým od ostatných ľudí?

(Pýta sa: Alex, dňa 29.8.2011) 
Odpovedá: Alexander Dulgher

 

Dobrý deň Alex,

 

Biblia nám ponúka len jedno kritérium, ktoré je však veľmi efektívne – v živote človeka, ktorý je naplnený Duchom Svätým, je viditeľné ovocie Ducha:

RJ preklad M. P. Kulakova: „Duch pestuje Svoje ovocie: je to láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, štedrosť, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. 23 A niet, samozrejme, takého zákona, podľa ktorého by bolo možné zato odsúdiť človeka. 24 Tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a túžbami. Keďže žijeme vďaka Duchu, tak budeme aj konať podľa Ducha a nebudeme sa oddávať ctižiadosti, navzájom sa rozčuľovať a závidieť si.“(List Galatským 5,22-26)

SJ preklad: „Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23  proti takým veciam nieto zákona.  24  A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. 26 Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály navzájom sa vyzývajúc, jedni druhým závidiac.“ (List Galatským 5,22-26)

Naopak, u kresťanov, ktorí sa snažia vyzerať duchovne, no chtiac či nechtiac takí nie sú, sú v každodennom živote viditeľné skutky tela:

RJ preklad M. P. Kulakova: „A skutky tela sú očividné: manželská nevera, smilstvo, morálna nečistota, neviazané správanie, 20 modlárstvo, čarodejníctvo, nenávisť, hádky, spory, výbuchy hnevu, sebectvo, rozbroje, zhromažďovanie svojich skupín, 21 závisť, opilstvo, neviazané hostiny a tomu podobné. Ešte raz vás varujem, ako som aj predtým robil, že tí, ktorí takto konajú, Božie kráľovstvo dediť nebudú.“ (List Galatským 5,19-21)

SJ preklad: „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20 modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôzne sekty, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“ (List Galatským 5,19-21)

Ešte by som chcel zdôrazniť, že naplnenie  Duchom Svätým je každodenná skúsenosť, o ktorú sa treba usilovať a za ktorú treba každý deň bojovať. Prostredníctvom Kristovej milosti a viery treba každý deň a každú hodinu „križovať“ svoje telo s jeho vášňami a túžbami.

Naplnenie Duchom Svätým nie je bezpodmienečný dar, ktorý človek dostane raz a navždy. Vedenie Duchom Svätým nie je zaručený bonus, ktorý kresťan získava pri krste navždy. Duch vedie iba toho, kto sa Ním dáva viesť.

V Biblii sú príklady ľudí, ktorí boli vedení Duchom Svätým, no neskôr začali chodiť po vlastných cestách, až kým úplne neodišli od Boha a nestratili večný život.

 

S úctou,
Alexander

 

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers
Preložené so súhlasom www.bible.com.ua.

Archív