9. časť: Dom v nebesiach

júl 5, 2013 | Pre začiatočníkov

Keď sa slávny taliansky cestovateľ Marco Polo vrátil po mnohých rokoch strávených na Východe do svojho rodného mesta Benátok, jeho priatelia si mysleli, že počas dlhého cestovania zišiel z rozumu, pretože rozprával neuveriteľné historky.

Podľa jeho rozprávania navštívil mesto, ktoré oplýva zlatom a striebrom. Marco videl čierne kamene, ktoré horia v dobe, keď ešte nikto a nikdy nepočul o uhlí. Videl látku, ktorá nehorela, ani keď ju hodili do ohňa, avšak vtedy ešte nikto a nikdy nepočul o azbeste. Hovoril o obrovských plazoch, ktoré boli schopné prehltnúť celého človeka; o orechoch veľkosti hlavy s bielym obsahom vo vnútri podobným mlieku; o hmote, ktorá vytryskuje zo zeme a má schopnosť vznietiť sa – no dovtedy ešte nikto nepočul ani o krokodíloch, ani o kokosových orechoch, ani o rope. Ľudia sa len smiali pri počúvaní týchto príbehov.

Po rokoch, keď Marco Polo ležal na smrteľnej posteli, prišiel za ním jemu blízky človek, ktorý sa snažil cestovateľa presvedčiť, aby sa vzdal všetkých vyrozprávaných príbehov, aby nezostal v spomienkach ľudí ako výmyselník a rojko. Marco to neurobil a odpovedal: „Všetko, čo som hovoril, je pravda do najmenších detailov, naozaj som nič  nezveličil …“.

Biblickí autori, ktorí nám dávajú stručnú predstavu o nebeskej skutočnosti, ako sa zdá, potvrdzujú odpoveď Marca Pola. Videnia, ktoré im boli zobrazené, boli tak živé, tak nádherné, že dokázali povedať len zlomok z toho, čo videli.

A pred nami je presne rovnaká výzva ako u súčasníkov Marca Pola. A nám, podobne ako im, neostáva nič iné ako sa snažiť predstaviť si „krokodíla a kokosové orechy“, ktoré sme nikdy nevideli, pretože tie obrazy, ktoré sú v Biblií, ukazujú, že nebo je niečo oveľa väčšie, než si dokážeme predstaviť.

 

V danom okamihu Ježiš pre nás pripravuje skutočný domov v nebeských príbytkoch.

„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ (Ján 14,1-3).

Ježiš príde na našu zem po druhý krát nato, aby nás vzal do Domu, ktorý prekoná všetky naše najväčšie očakávania – do nebeského mesta Jeruzalem. Biblia nám hovorí, že po období, keď budeme v ňom žiť tisíc rokov, Ježiš premiestni tento nebeský domov na planétu Zem. Predtým, ako nebeský Jeruzalem zostúpi na našu planétu, očistí ju oheň. Nanovo vybudovaná Zem sa potom stane miestom na bývanie pre zachránených. (Zjavenie 20,7-15)

 

O čom ďalej píše apoštol Ján v knihe Zjavenie?

„Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. 2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. 3 A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi“ (Zjavenie 21,1-3).

 

Kto – podľa slov Krista – zdedí novú zem (po období pretvorenia zeme ohňom)?

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Matúš 5,5; pozri Zjavenie 21,7).

Kristus sľubuje obnoviť Eden, dať zemi jej pôvodnú podobu tak, aby Jeho ľud zdedil tento dokonalý svet.

Keď sa Ježiš zjavil učeníkom po vzkriesení, v akom tele predstúpil pred nich?

Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám“ (Lukáš 24,39).

Ježiš mal skutočné telo. Povedal Tomášovi, aby sa ho dotkol (Ján 20,27). Potom sa Kristus vstúpil do skutočného domu, hovoril so skutočnými ľuďmi a jedol skutočné jedlo (Lukáš 24,43).

Obyvatelia neba nebudú prízrakmi, ale stanú sa reálnymi ľuďmi, ktorí budú mať duchovný život a obnovené, bezhriešne telá.

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.“ (List Filipským 3,20-21).

Môžeme si byť istí, že naše nebeské telá budú takisto celistvé a skutočné, rovnako ako Kristovo telo po vzkriesení.

 

Spoznáme našich príbuzných a priateľov v nebesiach?

„Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“ (1.list Korintským 13,12).

V nebi budeme môcť spoznať svojich blízkych a priateľov bez ťažkostí. V nebi sa môžeme navzájom pochopiť a prijať jeden druhého hlbšie než v čase nášho pobytu na zemi.

Učeníci Ježiša Krista Ho spoznali v nebeskej prirodzenosti podľa tých typických osobitností, ktoré mal (Lukáš 24,36-43). Mária Ho spoznala pri hrobe podľa jeho hlasu, keď ju oslovil jej menom (Ján 20,14-16). Dvaja učeníci na ceste do Emauzy, spoznali Ježiša podľa charakteristického, im známeho správania. Potom desať učeníkov venovalo pozornosť tomu, ako Ježiš požehná jedlo (Lukáš 24,13-35).

Vykúpení budú môcť, nepochybne, zažiť opätovné vzrušujúce stretnutie v nebi, kde sa stretnú tvárou v tvár. Predstavte si radosť, ktorú zažijeme pri vykúpení, keď spoznáme svoju manželku alebo manžela podľa ich charakteristického úsmevu. Predstavte si stretnutie detí s rodičmi, ktorých stratili pred mnohými rokmi a teraz ich spoznali podľa hlasu, alebo stretnutie milovaných priateľov, ktorí spoznali jeden druhého. Budeme mať celú večnosť nato, aby sme tešili zo stretávania sa s najdrahšími ľuďmi a z rozvíjania blízkych vzťahov s najväčšími osobnosťami v dejinách sveta.

V nebi sa budeme mať čomu venovať.

Môžeme si postaviť dom, o ktorom sme snívali: „Ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem … Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom… Budú stavať domy a bývať v nich, vysadia vinice a jesť budú ich ovocie… moji vyvolení užijú výsledok práce svojich rúk.“ (Izaiáš 65,17-22).

Ježiš už pripravil pre každého dom vo svätom meste – Novom Jeruzaleme (Ján 14,1-3; Zjavenie 21. kapitola). Tieto verše hovoria, že budeme tiež navrhovať a stavať ďalšie domy. Je možné, že to budú krásne usadlosti, obklopené prekrásnou krajinou s pestrou vegetáciou. Nikto nevie, aké dobrodružstvá nás čakajú v nebeskej vyspelej civilizácií. Výdobytky modernej vedy a lety do vesmíru sa nám budú zdať detinskými zábavkami, keď začneme chápať Vesmír nášho Otca.

Páči sa vám krajina plná ohlušujúcich vodopádov, pokojných lúk, zelených lesov a nádherných kvetov?

„Vskutku, Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Eden a jeho step na záhradu Hospodinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválospev a zvuk piesne.“ (Izaiáš 51,3).

Boh premení našu krajinu na pôvodnú záhradu Eden. Nebudú viac existovať poškodenia v dôsledku ľudskej činnosti, znečistenie životného prostredia ani prírodné katastrofy, ktoré spôsobujú suchá alebo záplavy. Jazerá naplní krištáľovo čistá voda, všade sa budú vypínať mohutné lesy a majestátne vrcholy hôr. Obnovenú zem naplní prekrásny svet prírody, zvýši sa naša schopnosť chápať tento svet.

Páči sa vám táto nová perspektíva?

„Vykúpení obdarení nesmrteľnosťou budú nadšene skúmať divy stvoriteľskej moci a tajomstvo zachraňujúcej lásky… Tam sa rozvinie každý dar a každá schopnosť sa bude zdokonaľovať. Stále nové poznávanie neunaví mysle a nevyčerpá tvorivé sily. Tam sa uskutočnia tie najveľkolepejšie diela, splnia najvznešenejšie túžby a dosiahnu najušľachtilejšie ciele. Stále však zostanú nové výšiny na výstup, nové obdivuhodné zázraky, nové pravdy na skúmanie a nové úlohy na rozvoj duchovných, duševných i telesných schopností. Budú môcť voľne skúmať všetky bohatstvá vesmíru.“ (E. G. Whiteová: Z tieňa do slávy, str.450).

„A nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdú doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ (Zjavenie 21,27).

Boh úplne zničí hriech a jeho strašné dôsledky.

Hriech sa už nikdy viac nebude opakovať. Keď Ježiš príde druhýkrát, „Jemu budeme podobní“  (1. list Jána 3,2). Už nebudeme mať hriešne sklony, ale všetci budeme v súlade s nebeskou spravodlivosťou a milosťou.

„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo“ (Zjavenie 21,4).

Dokonca aj posledný nepriateľ – smrť – bude zničená. V nebi, kde je večná mladosť, budú zachránení nesmrteľní (1. list Korintským 15,53). Žiadny obyvateľ nebies nebude trpieť a pociťovať na sebe ničivé dôsledky hriechu.

V nebi nielenže budú zničené následky hriechu, ale uskutoční sa aj obnova tej škody, ktorá bola napáchaná. Predstavte si, čo sa stane: „Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. 6 Vtedy poskočí kulhavý jako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine.“ (Izaiáš 35,5-6).

Predstavte si tú možnosť – stretnúť sa tvárou v tvár so Stvoriteľom Vesmíru.

„A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi“ (Zjavenie 21,3).

Všemohúci Boh sľubuje, že bude našim priateľom a učiteľom. Aká to bude radosť – sedieť pri Jeho nohách! Premýšľajte, koľkým hudobníkom bola daná možnosť stráviť pár minút v prítomnosti Mozarta alebo Beethovena? Predstavte si, ako vysoko by ocenil obyčajný fyzik príležitosť stretnúť sa s Albertom Einsteinom alebo čo by znamenala pre maliara možnosť porozprávať sa s Michelangelom a Rembrandtom.

Premýšľajte o tom, že zachráneným bude poskytnutá neuveriteľne veľký výhoda. Budú môcť priamo komunikovať s Autorom všetkého – hudby, umenia a vedy. Budú mať blízky vzťah s Niekým, Kto má najbrilantnejší intelekt, Kto má najveľkorysejšie srdce! A podobné vzťahy prirodzene vyústia do uctievania.

„A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hospodin.“ (Izaiáš 66,23).

… Obkľúčená smaragdovou dúhou, Jeho tvár žiarila ako slnko. V hlavnej časti nebeského mesta stojí najjasnejší Boží trón. Pri Jeho nohách – sklenené more rozprestierajúce sa do všetkých smerov. Na povrchu kryštálového mora sa odráža Božia sláva a spasení sú zjednotení v chválospeve.

„a vyslobodení Hospodinovi sa navrátia a prijdú na Sion s radostným prespevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, veselosti a radosti dôjdu, a zármutok a vzdychanie utečie.“ (Izaiáš 35,10).

Tu sa nachádza Ten, Kto je nekonečne dobrý, Ktorý je láska. Jeho vernosť, trpezlivosť a súcit sú nezmenené a nikdy sa nevyčerpajú. Všetci vykúpení chvália Jeho Sväté meno …

Tak to bude!

Ježiš sa túži stretnúť s nami tvárou v tvár v Nebeskom Kráľovstve. To je dôvod, prečo nás zachránil od hriechu za takú drahú cenu. Máme osobne využiť tento dar tak, že dáme svoj súhlas na uzavretie zmluvy s Kristom ako Pánom a Spasiteľom. Všetci potrebujeme odpustenie, ktoré Kristus ponúka vďaka Svojej obeti na kríži. A to preto, že „… nevojde doň (do Nebeského Kráľovstva) nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdú doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ (Zjavenie 21,27). Máme tam byť!

Ježiš nás chce oslobodiť od hriechu, a nie v hriechu. Máme prísť k Nemu a s pomocou Jeho sily opustiť všetky nečestnosti a nečistoty. Iba získaním odpustenia hriechov a očistením od nich, len vďaka spravodlivosti Ježiša Krista, môžeme vojsť do Nebeského Kráľovstva, ktoré čoskoro príde.

Nebeské Kráľovstvo môže prísť hneď teraz do vášho srdca. Keď nás Ježiš zbavuje od hriechu, vytvára v nás maličkú podobu neba. On môže pomôcť prekonať strach, zlosť, žiadostivosť, nedôveru a pocity viny, ktoré nás trápia.

Nádej na svetlú budúcnosť v Nebeskom Kráľovstve nie je pokusom vyhnúť sa problémom, s ktorými sa stretávame tu, na zemi. Naopak, táto nádej nám pomáha prekonávať tieto problémy. Nedávny prieskum ukázal, že ľudia, ktorí veria v posmrtný život, sa cítia šťastnejší a lepšie vychádzajú s blízkymi ľuďmi.

Nič nemôže mať rovnako silný vplyv na náš život, ako dôverný vzťah s Ježišom Kristom. Vypočujte si, ako Apoštol Peter opisuje vplyv živej viery na človeka: „Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, 9 dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší. 10 Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej.“ (1. list Petra 1,8-10).

Už ste objavili tú plnosť života, ktorú vám Kristus túži ponúknuť? Nezavrhujte Jeho láskavé pozvanie!

„Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!“ (Zjavenie 22,17).

Ježiš sa nachádza priamo pri vás a volá k vášmu srdcu práve teraz, keď čítate tieto riadky. Pozýva: „Poď! Čakám!“ Oslovuje vrúcne a vytrvalo.

Ak ste ešte neprijali pozvanie Ježiša, práve v tomto okamihu je tu krásna príležitosť zreteľne odpovedať na Jeho volanie. Prečo by ste neodpovedali na Jeho volanie, neprijali Jeho milostivý dar a neželali si stráviť celú večnosť s Ním? Povedzte Mu, že Ho máte radi.  Poďakujte Bohu zato, čo už pre vás urobil a zato, čo sa ešte chystá urobiť. Ak vás ešte niečo  rozdeľuje s Bohom, poproste Ho, aby vám dal túžbu odstrániť to z vášho života.

Dnes, keď počujete Jeho hlas, keď je vaše srdce otvorené pre odpoveď, dajte samého seba Ježišovi bez podmienok a bez výhrad. Skloňte vašu hlavu práve teraz a povedzte: „Ježišu, Pane môj, prišiel (prišla) som k Tebe a odovzdávam sa Ti úplne celý (celá). Budem Tvoj (Tvoja) navždy.“

 

Archív