8. časť: Keď Ježiš príde pre vás

máj 26, 2013 | Pre začiatočníkov

Po rokoch zlého zaobchádzania vo väzení sa Armando Valadares stal vychudnutý a zmrzačený, zmenil sa na nepoznanie. Bol odsúdený na 30 rokov väzenia na Kube za to, že sa modlil v kostole na Vianoce. Dozorcovia ho nechávali o hlade, zneužívali ho, ponižovali ho, ale napriek tomu zostal Armando pevný vo svojom presvedčení.

Existovalo niečo, čo mu pomáhalo znášať všetko: a to bol sľub, ktorý dal mladej žene menom Marta. Stretli sa a zamilovali sa, keď bol Armando vo väzení. Priťahovala ju jeho hlboká viera. Krátko potom, ako boli zosobášení vo väzení, Marta bola nútená emigrovať.

Armando veľmi bolestne znášal toto odlúčenie, ale dokázal dodržať svoj sľub, ktorý dal svojej milovanej. Na kúsok papiera napísal svoj sľub: „Prídem za tebou. Všetky veci, ktoré tu prežívam, už pre mňa znamenajú tak málo.“ Tento väzeň sa rozhodol, že sa zosobáši s Martou v kostole pred Bohom.

Prešli roky a nakoniec boli spolu: „Vždy budeš so mnou“ – povedal jej.

Sľub, ktorý Armando dal, mu pomohol prežiť všetky protivenstvá, ktoré ničia vnútorný svet väčšiny väzňov. A to zachránilo život aj Marte. Ona usilovne robila všetko, čo mohla zo svojej strany, aby splnila daný sľub, nikdy nestratila nádej …

 

Niekedy nastanú chvíle, keď začneme premýšľať: Je to vôbec pravda, že  sa jedného dňa Ježiš vráti na našu zem, aby sa stretol so Svojim ľudom? Sme tak dlho odlúčení! Takýto šťastný koniec tragickej histórie zeme sa nám môže zdať príliš dobrý nato, aby to bola pravda. Avšak, existuje niečo, čo môže udržať nažive nádej v našich srdciach. Je to viera v sľub Ježiša, že sa vráti na zem.

Bezprostredne pred Svojim nanebovstúpením, Ježiš dal učeníkom nasledujúci sľub:

„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ (Ján 14,1-4).

Pred nanebovstúpením Ježiš ubezpečil svojich nasledovníkov o tom, že sa znova vráti. Ježiš zasľúbil, že sa vráti a vezme k Sebe tých, ktorí v Neho dúfajú. Podľa Jeho slov, sám  pripravil osobitné miesto pre vykúpených.

Sväté písmo hovorí o Druhom príchode Krista približne 2500 krát. Tá skutočnosť, že Ježiš sa vráti na našu zem, je rovnako spoľahlivá a hodnoverná, ako je pravda, že sa nachádzal na našej zemi pred dvoma tisíckami rokov.

Ešte v dávnych dobách Boh sľúbil, že príde Mesiáš, Vysloboditeľ, Ktorý vezme na Seba všetky neprávosti a dá Svoj život za odpustenie hriechov celého ľudstva. Mnohým ľuďom, ktorí žili v dávnych dobách a prežívali životné ťažkosti, sa tento sľub zdal príliš dobrý nato, aby mu uverili. No Ježiš prišiel a zomrel na kríži. Sľub sa naplnil v oveľa  majestátnejšej podobe, než si to ľudia mohli predstaviť. A prísľub Ježiša, že sa opäť vráti na našu zem, sa určite tak isto naplní. Môžeme dôverovať Tomu, ktorý nás miluje. On sa zase vráti a zoberie k Sebe tých, ktorí boli kúpení za najdrahšiu cenu.

 

… Počas pobytu vo väzení, Armando naďalej tajne posielal Marte svoje básne, správy a kresby. A jej sa podarilo zverejniť niektoré z týchto listov. Obsah listov bol taký zaujímavý, že  pritiahol  pozornosť verejnosti. Vlády rôznych krajín začali vyvíjať tlak na kubánsku vládu, aby týchto väzňov, ktorí nasledovali hlas svojho svedomia, prepustili. Do tejto situácie zasiahol aj prezident Francúzska a nakoniec, v októbri 1982, bol Armando naložený do lietadla a dopravený do Paríža. Aj vtedy, keď už lietadlo pristálo na letisku v Paríži, mohol len ťažko uveriť tomu, že je na slobode. Po dvoch desaťročiach utrpenia, túžby a očakávania mohol Armando objať Martu.

O niekoľko mesiacov neskôr stál šťastný pár pred oltárom v kostole a prisahali si manželským sľubom. Vydržali všetko a nakoniec sa mohli znova spojiť. Sľub „prídem za tebou“, ktorý Armando dal milovanej Marte, sa naplnil …

Viete si predstaviť to nádherne stretnutie v tom momente, keď budeme môcť vidieť Krista tvárou v tvár? Jeho nádherné zjavenie zatieni všetky naše bolesti a utrpenia a odstráni každú bolesť, ktorá je v našich srdciach. Návrat Ježiša Krista naplní najtajnejšie túžby a najvzrušujúcejšie očakávania.

 

1.  Príde Ježiš tajne?

„Hľa, hovorím vám to vopred. 26 Keby vám teda povedali: ‚Hľa, je na púšti,‘ nevychádzajte; ‚Hľa, skrýva sa v dome,‘ neverte. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.“ (Matúš 24,25-27).

A tak, ako je vidno blesk na veľmi veľké vzdialenosti, rovnako aj zjavenie Ježiša Krista nebude tajná udalosť.

 

2.  Príde Kristus po druhýkrát ako skutočná osoba? 

„A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.“ (Skutky 1,10-11).

V ten deň, keď Ježiš vystúpil do neba, anjeli ubezpečili učeníkov, že Kristus sa vráti na zem osobne ako Kráľ kráľov. Ten istý Ježiš, Ktorý uzdravoval chorých a otvoril oči slepým, jemne a bez výčitiek hovoril so ženou, obvinenou z cudzoložstva, Ktorý zotieral  smutným slzy z očí a držal na rukách deti, ktoré k nemu prichádzali, Ktorý zomrel na Golgotskom kríži, bol pochovaný v hrobke a tretieho dňa bol vzkriesený, – ten istý Ježiš príde na oblakoch po druhýkrát.

 

3. Príde Ježiš viditeľným spôsobom?

„Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, …“ (Zjavenie 1,7).

Všetci budú mať možnosť vidieť to na vlastné oči – spravodliví aj nespravodliví, ktorí budú v tom čase žiť na zemi, budú svedkami Jeho zjavenia.

Aké množstvo ľudí, podľa zasľúbenia, uvidí Jeho návrat?

„Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“ (Matúš 24,30).

Všetci obyvatelia zeme uvidia príchod Krista.

 

4. Kto bude sprevádzať Ježiša pri jeho návrate? 

„Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy.“ (Matúš 25,31).

Predstavte si, aký veľkolepý bude návrat Ježiša, obklopeného mnohými svätými anjelmi!

 

5. Môžeme vedieť presný čas Kristovho príchodu? 

„36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec … 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Matúš 24,36 a 44).

Všetci budú vidieť príchod Krista v sláve, ale mnohí nebudú pripravení stretnúť sa s Ním.

Ste pripravení osobne sa stretnúť s Ježišom?

 

1. Ježiš zhromaždí všetkých zachránených. 

„Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.“ (Matúš 24,31).

Ak dovolíte Bohu pripraviť vaše srdce a vás život na Jeho návrat, potom Ho môžete s radosťou privítať ako svojho Spasiteľa.

 

2. Ježiš vzkriesi všetkých spravodlivých. 

„lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi“ (1.list Tesalonickým 4,16).

Ježiš zostúpi na zem s hlasným volaním. Jeho mohutný hlas bude počuť po celej krajine. Tento hlas otvorí hroby a vzkriesi milióny ľudí, ktorí prijali Ježiša počas všetkých vekov.

 

3. Ježiš premení všetkých spravodlivých. 

„potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom.“ (1.list Tesalonickým 4,17).

Preto, aby nás pripravil na večnosť, Ježiš premení naše smrteľné telá na telá večné, nesmrteľné.

„Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, 52 razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 53 Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.“(1.list Korintským 15,51-53).

Keď sa Ježiš vráti, všetko sa zmení. Len si predstavte: už nebudú žiadne choroby, žiadne nemocnice a cintoríny. Kristus prichádza!

 

4. Ježiš zoberie zo sebou všetkých spravodlivých do neba. 

Kristus povedal: „zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Ján 14,1-3).

Apoštol Peter hovorí o dedičstve spravodlivých, ktoré je uložené v nebi: „k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám“ (1. list Petra 1,4).

Máme netrpezlivo očakávať tú chvíľu, keď budeme môcť vstúpiť do Božieho mesta, Nového Jeruzalema, kde sa stretneme s naším Nebeským Otcom.

 

5. Ježiš navždy zničí zlo a utrpenie. 

Bezbožní, ktorí neustále odmietali volanie a milosť Ježiša, si v podstate sami sebe podpíšu rozsudok.

Keď sa budú pozerať do tváre Spasiteľa, prichádzajúceho na oblakoch, v rovnakom čase si uvedomia si svoju hriešnosť, ktorá bude pre nich bolestne neznesiteľná a vtedy  povedia horám a bralám: „… Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým“ (Zjavenie 6,16).

Uvedomia si, že hlas, ktorý tak hlasno zaznieva z neba, tento hlas ich v minulosti  veľmi jemne prosil, aby prijali Božiu milosť. Tí, ktorí sami seba zničili v šialenej honbe za  materiálnymi hodnotami, zábavami, spoločenským postavením alebo mocou, pochopia, že zanedbali a pohrdli jedinou skutočnou hodnotou v tomto svete. A to bude pre nich zničujúci šok, otras. Žiadny z týchto ľudí nemusel zomrieť. Sám Boh nechce smrť hriešnika (Ezechiel 33,11).

„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ (2. list Petra 3,9).

Ježiš nás dnes vyzýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie“ (Matúš 11,28). Predsa však, žiaľ, mnohí odmietajú Jeho láskavé volanie.

 

Aby nám zabezpečil svetlú budúcnosť v dome Otca, Ježiš zaplatil obrovskú cenu. Stálo ho to Jeho život.

„Práve tak aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie.“ (List Židom 9,28).

Spasiteľ, ktorý zomrel na kríži, aby zvíťazil nad našimi hriechmi, príde druhýkrát a prinesie so Sebou záchranu pre tých, ktorí Ho očakávajú. Bez Druhého príchodu by smrť na kríži nemala zmysel. Kristus si praje dať nám večný domov, kde by sme s Ním mohli prebývať v bezpečí.  A aby to bolo možné, musíme Mu teraz dovoliť viesť naše srdcia ako Spasiteľovi a Pánovi.

 

… Ráno 16. augusta 1945 maličký chlapec vbehol do budovy väzenia Šantung v severnej Číne a kričal, že videl na oblohe približovať sa lietadlo. Väzni – všetci, čo mohli  – bežali na dvor pozrieť sa nato. Muži a ženy roky trpeli v zajatí, izolovaní od spoločnosti, prežívajúc biedu a strach. Boli uväznení Japoncami ako občania nepriateľského štátu. Pre mnohých z nich jediným motívom pre život bola nádej, že sa vojna raz skončí.

Ako elektrický prúd každým z pol tisícky väzňov prebehla myšlienka, že toto lietadlo možno poslali po nich. Keď sa hluk lietadla na oblohe stal hlasnejší, niekto zakričal: „Pozrite sa, na trupe lietadla je namaľovaná iná vlajka!“ a potom počuli prekvapenie v hlase: „Dávajú nám signály! Vedia, kto sme! Prileteli, aby nás zachránili!“.

V tom okamihu títo slabí, zle oblečení a za domovom smútiaci ľudia nemohli zadržať svoj nepokoj. Zbehol sa veľký zástup. Ľudia utvorili kruh a kričiac z plných hrdiel, mávali rukami a plakali.

Zrazu dav stuhol a ľudia v tichu začali pozerať na oblohu. Spodná časť lietadla sa náhle otvorila a ukázali sa tam parašutisti. Ich záchrancovia už neboli snom – naozaj prišli po nich. Dav okamžite vyrazil k bráne. Nikto sa nezastavil, aj keď z veže boli na nich nastavené guľomety. Po rokoch utrpenia a osamelosti, prerazili bránu a ponáhľali sa na miesto, kde pristáli parašutisti.

Čoskoro sa táto riava ľudí vrátila späť do tábora, objímajúc svojich osloboditeľov.

Velenie tábora sa vzdalo bez odporu. Vojna sa naozaj skončila. Prišla sloboda. Svet sa stal znova úplne iný …

 

Čoskoro sa Ježiš objaví na oblakoch, aby nás zachránil. Dlhá a strašná história hriešneho sveta sa skončí. V ten deň bude počuť jasot a výkriky radosti: „Prichádza! Blíži sa! Vidím anjelov s trúbami!“ Zvuk trúb sa stáva stále hlasnejší, oblak slávy –  stále jasnejší, takže ťažko môžeme uniesť tento výjav. V tom okamihu si uvedomíme, že Boh vidí a pozná každého z nás osobne. Dosvedčíme s neuveriteľnou radosťou, že toto je náš Boh. Prišiel za nami.

Sme pripravení privítať Kráľa kráľov v celej Jeho sláve? Ak nie, pozvite Ježiša do svojho života práve teraz. Príchod Ježiša do nášho srdca ho môže zmeniť podstatným spôsobom, rovnako ako Druhý príchod Ježiša definitívne a s konečnou platnosťou zmení celý náš svet. Na Krista sa môžete spoľahnúť. Pripraví vás na stretnutie s Ním a dá vám prekvapujúcu, obdivuhodnú istotu, že jedného dňa príde šťastný život vo večnosti.

 

 

Archív