6. časť: Druhá šanca

mar 31, 2013 | Pre začiatočníkov

Väčšinu svojho života tento muž vyznával budhizmus a neskôr sa stal kresťanom. V dospelom veku si sám sebe položil otázku: „Aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí vyznávajú budhizmus a kresťanstvo?“ Odpoveď bola prekvapivo jednoduchá: „Odkedy som prijal Ježiša ako osobného Spasiteľa, získal som nevídaný mier vo svojom srdci.“

Toto je to, čo sa stane, keď sa stredobodom nášho života stane Ježiš Kristus.

„Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nádeja na teba.“ (Izaiáš 26,3).

Výsledkom skutočného kresťanského života je dokonalý svet, ktorý pramení z dôvery v Boha. Iba tí, ktorí už osobne urobili tento objav, si uvedomili, že je to jediný spôsob, ktorý môže dať životu druhú šancu v Ježišovi Kristovi.

 

Je známe, že fyzicky zdravý človek môže byť duchovne mŕtvy.

„Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní.“ (List Efezským 2,1-3).

Diabol vedie človeka k duchovnej smrti, tlačí ho k hriechu a neposlušnosti. Ale prekvapujúca pravda spočíva v tom, že Boh miluje hriešnikov. On ich miluje naďalej, aj napriek tomu, že sú mŕtvi vo svojich hriechoch, a ponúka im úplné a nezištné oslobodenie z ich ťažkého stavu.

„Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, 5 obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – 6 a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, 7 aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti.“ (List Efezským 2,4-7).

Boh nás miloval už vtedy, keď sme boli od Neho ďaleko. Jeho milosť umožnila zmeniť náš život a obnovila ho v Kristovi Ježišovi. My nie sme schopní zmeniť sami seba, ale Boh je schopný to vykonať. Keď prídeme k Nemu s vierou a pokorou, dá nám druhú šancu v živote  – ako darček zadarmo.

 

1. Potrebujeme spasenie od hriechu. 

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ (List Rimanom 3,23).

Pravdupovediac, občas nežijeme v súlade so zásadami, o ktorých vieme, že sú správne. Napríklad, rodičia môžu v hneve udrieť dieťa a tým raniť jeho city. Niekto za volantom môže byť naštvaný na iného vodiča a len-len, že sa nestane nehoda. Niekto cíti závisť voči blížnemu a za jeho chrbtom hovorí nepríjemné veci. Podnikateľ si naplánuje „zabudnúť“ na určitý zdroj príjmov, ktorý je nevyhnutné priznať v daňovom priznaní. „Všetci zhrešili“ – to je stav, v ktorom sa nachádza celé ľudstvo.

Aká je definícia hriechu podľa Biblie?

„Každá neprávosť je hriechom“ (1. list Jána 5,17).

Potrebujeme sa oslobodiť od akýchkoľvek zlých návykov v otázkach zdravého životného štýlu, ale aj od takých nedostatkov v otázkach vzťahov ako napríklad hádky, klamstvo, zlosť, žiadostivosť, závisť a mnoho iných.

„Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona.“ (1. list Jána 3,4).

Takže, potrebujeme spasenie od hriechu, ktorý je bezzákonnosťou.

 

2. Potrebujeme obnoviť porušený vzťah s Bohom.

„Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Izaiáš 59,2).

Nevyznaný hriech ničí náš vzťah s Bohom. Ježiš Kristus prišiel na zem s cieľom obnoviť dôveru v Boha, ktorú diabol podkopal.

 

3. Potrebujeme záchranu od večnej smrti, ktorá je odplatou za hriech.

„Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť – tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“ (List Rimanom 5,12).

 

4. Potrebujeme spasenie od hriešneho, nešťastného, nezmyselného života.

Pre hriešnika je smrť posledný a fatálny osud.

 

5. Potrebujeme sa zbaviť tohto hriešneho sveta. 

Nie je možné mať úplnú kresťanskú čistotu myšlienok a činov, pokiaľ sa nachádzame vo svete plnom hriechu, svojvôle, bolesti, osamelosti, vojen, chorôb a smrti.
 
 
 

1. Ježiš nás môže zachrániť od hriechu. 

„Porodí Syna a dáš Mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí Svoj ľud z jeho hriechov“ (Matúš 1,21) …

Raz jeden hinduista povedal kresťanovi: „Našiel som v hinduizme veľa toho, čo nie je v kresťanstve, ale predsa je v kresťanstve niečo, čo nie je v hinduizme – a to je „Záchranca“ (Spasiteľ).

Kresťanstvo je jediné náboženstvo na svete, ktoré ponúka ľuďom Spasiteľa.

 

2. Ježiš je schopný pomôcť nám obnoviť zničený vzťah s Bohom.

„že ste v tom čase boli bez Krista, … nemajúci nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej.“ (List Efezským 2,12-13).

Ježiš je naozajstný verný Priateľ, s Ktorým je príjemné spriateliť sa. Rád nachádza v nás to najlepšie, čo je v nás. Vďaka preliatej krvi Krista náš minulý hriešny život nám môže byť odpustený. On nás každý deň prijíma takých, akí sme. Dáva nám silu na boj proti hriechu, aby sme mohli žiť spravodlivý život. Zakaždým, keď spadneme, On je pripravený zdvihnúť nás. A to vždy vyvolá pocit a túžbu žiť tak, aby sme sa vo všetkom Bohu páčili.

 

3. Ježiš nás môže zachrániť od večnej smrti, ktorá je odplatou za hriech. 

„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi“ (List Rimanom 6,23).

Sme porušovateľmi zákona, a preto sme odsúdení na smrť. Odplatou za hriech je smrť. Ježiš nás zachraňuje od večnej smrti a dáva nám večný život.

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (List Rimanom 5,8)

Ježiš zomrel za nás, lebo miluje ľudstvo bezhraničnou, neobmedzenou láskou. Vďaka utrpeniu a smrti Ježiša, ktoré On prežil v plnosti ako dôsledok hriechu, Boh môže odpustiť a prijať hriešnikov a súčasne poukázať na celú ohavnosť hriechu.

 

4. Ježiš nás môže zachrániť od hriechu a nezmyselného života. 

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2. list Korintským 5,17)

Nemôžeme zachrániť sami seba od hriechu a zmeniť svoju hriešnu prirodzenosť vlastnými silami, rovnako, ako sa lev nemôže stať baránkom (List Rimanom 7,18). Hriech má oveľa väčšiu silu, než je sila našej vôle. Ale Kristus je dostatočne silný, „aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku“ (List Efezským 3,16). Boh nám dáva, cez Svoju tvorivú prácu, namiesto našich zlozvykov také pozitívne vlastnosti, ako je láska, mier, radosť, láskavosť, sebaovládanie (List Galatským 5,22-23). A vtedy sa začína prejavovať v nás život Krista a dostávame duchovné uzdravenie, obnovu a nový život …

 

Vypočujte si príbeh jedného muža. Stratil všetku nádej na akúkoľvek zmenu vo svojom živote. Dlhý čas sa Viktor neúspešne pokúšal prestať piť alkohol. Veľmi dobre vedel, že počas desiatich rokov jeho závislosti na alkohole, sa ich spoločný život stal pre jeho manželku a dve dcéry neznesiteľný. Raz ráno šiel do kúpeľne a vložil si hlaveň  pištole priamo do úst. Ale skôr, ako stlačil spúšť, rozhodol sa, že by bolo lepšie predložiť celú situáciu Bohu. Táto modlitba sa stala dlhým a uplakaným obrátením sa k Bohu s prosbou o pomoc.

A Boh nedal na seba dlho čakať. Viktor dal sľub Kristovi a našiel duchovnú silu pokračovať v tvrdom boji. Zbavil sa závislosti na alkohole, stal sa milujúcim manželom a otcom, neskôr dokonca prijal vedúce miesto vo verejnej správe. Viktor objavil pre seba veľkú, premieňajúcu moc Ježiša Krista.

 

5. Ježiš nás môže zachrániť od tohto hriešneho sveta. 

V najbližších štyroch častiach budeme o tom hovoriť podrobnejšie.

 

Krok 1. Poproste Ježiša, aby vám pomohol prekonať hriechy vo vašom živote. 

Čo je nutné urobiť z našej strany, aby sme získali oslobodenie od hriešneho života?

„Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy“ (Skutky 3,19).

Čo privádza ľudí k pokániu?

„… dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (List Rimanom 2,4).

„…lebo ste sa rmútili na pokánie. Rmútili ste sa totiž podľa vôle Božej, aby ste v ničom nemali pre nás škodu.“ (2. list Korintským 7,9).

Pokánie je ľútosť nad našou hriešnou minulosťou, a je spojené so zanechaním  našich hriechov, starých zvykov a vzťahov. Tento smútok nie je strachom z trestu, ale je odpoveďou na Božiu lásku a dobrotu, ktorá priviedla Ježiša na kríž za všetky naše hriechy. Zanechávame hriech, pretože spôsobuje bolesť Bohu.

Keď sme sa rozhodli začať nový život v Kristovi, mali by sme sa snažiť napraviť všetky zlé skutky z minulosti a odvrátiť sa od hriechov (Ezechiel 33,14-16).

Čo závisí od Boha, aby nás zbavil starého hriešneho života? Rovnako ako naše pokánie, tak aj odpustenie je Boží dar.

„Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov.“ (Skutky 5,31).

Keď priznávame hriechy, milujúci Spasiteľ nám odpúšťa naše hriechy, oslobodzuje nás od nich, a hádže ich do hlbín mora.

„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1. list Jána 1,9; Micheáš 7,18-19).

Neexistuje taký vážny hriech, ktorý by nám Spasiteľ nemohol odpustiť. Človeku, ktorý sa spolieha na Krista, stačí len poprosiť Ho o odpustenie. Ale Kristus, ktorý za nás zomrel na kríži, nám nemôže odpustiť hriechy, kým Ho o to nepoprosíme. Je smutné, že našimi hriechmi znovu a znovu ukrižujeme Ježiša. A, napriek tomu, Ježiš nám chce dať dar odpustenia a zmierenia.

 

… Odchádzajúc z domu, mladík dostal správu, že jeho matka umiera. Po doručení tejto správy začal cítiť výčitky svedomia, že s ňou prerušil vzťahy. Okamžite išiel domov, bežal do izby a pred posteľou matky padol na kolená. S plačom ju prosil, aby mu odpustila. Posadila sa a zašepkala: „Synu, odpustila by som ti oveľa skôr, len keby si prišiel ku mne s uvedomením svojej viny“ …

 

Ak ste zablúdili ďaleko od Boha alebo ste Ho ešte nespoznali, porozmýšľajte o tom, ako veľmi chce milujúci Nebeský Otec, aby ste sa vrátili domov. Najviac zo všetkého chce, aby ste prijať Jeho veľký dar odpustenia. Ježiš vás miluje. On za vás zomrel. Jednoducho len verte tomu, že vám chce odpustiť. Dôverujte Mu! Dôverujte Jeho sľubom.

 

Krok 2. Prijmite nový život  od Ježiša. 

To, čo sa od vás očakáva, aby ste získali nový život od Ježiša spočíva v tom, aby ste verili, že Ježiš vás naozaj zachráni! Prijmite bezpodmienečne ten fakt, že On vám odpustil a očistil vás, vymazal váš minulý život v hriechu a dal vám úplne nový a zmenený život.

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno“ (Ján 1,12).

Ako Božie deti máte právo dostať od Ježiša nový život. Ako už bolo spomenuté, nemôžete to dosiahnuť vlastnými silami – nie je to nič iné, ako dar Nebeského Otca. Ježiš dáva takýto bezpodmienečný sľub, aby odstránil všetky naše pochybnosti a obavy.

Čo musí Boh urobiť, aby nám poskytol nový život?

„Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ (Ján 3,3).

Podľa slov Ježiša, hriešnik, ktorý robí pokánie a dôveruje Bohu, sa v skutočnosti  narodil pre nový život. Keď Boh vykoná v nás nové narodenie – nie je to nič iné, ako zázrak.

„Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“ (Ezechiel 36,26).

Ježiš, keď prebýva v nás, vykonáva premenu našich sŕdc, našich pocitov a skutkov. (List Kolosenským 1,27). Tento nový život je nielen krásny, abstraktný ideál v otázke duchovnosti, je to nezvratný, opodstatnený fakt, je to vzkriesenie z duchovnej smrti do úplne nového života.

 

Krok 3. Žite pre Ježiša každý deň.

Kresťanský život zahŕňa v sebe každodenné zomieranie môjho „Ja“ a každodenné spojenie, vzťah s Ježišom, ako s našim milujúcim Priateľom.

V tomto novom živote rastieme prostredníctvom upevňovania vzťahov s Ježišom. To znamená trávenie času s Ním, formovanie úprimných a otvorených vzťahov. Boh nám dal päť špeciálnych nástrojov pre duchovný rast: štúdium Biblie, modlitba, rozjímanie, spoločenstvo s ostatnými kresťanmi a skúsenosti, ktoré môžeme zdieľať s ostatnými.

Život s Kristom neznamená, že nebudeme robiť chyby. Ale keď robíme chyby a hrešíme, znovu sa môžeme vrátiť v stave pokánia ku Kristovi a požiadať Ho o pomoc. Vybrali sme si cestu nasledovania Krista a vieme, že Kristus je vždy v našich srdciach.

 

Vrátime sa k príbehu Viktora a doplníme, že keď sa nachádzal na vysokej pracovnej pozícií, mal zásluhy, ale najdôležitejšie pre neho bolo to, čo dostal hneď po svojom obrátení sa ku Kristovi.

Jedného večera, keď Viktor skúmal Bibliu, zrazu pocítil, že sa niekto dotkol jeho ramena. Obzrel sa. Boli to jeho dve malé dcérky, ticho stáli vo svojich nočných košieľkach. Nejaký čas sa na ne pozeral; už sa tak zmenili, vyrástli a on toľko toho prepásol za ten čas, čo bol v zajatí alkoholovej závislosti.

Vtedy mladšia dcéra povedala: „Prišli sme ťa pobozkať a popriať ti dobrú noc.“ Slzy stekali z otcových očí. Deti už dávno neprichádzali za ním, aby si posedeli pri ňom na kolenách. Teraz v ich veľkých, modrých očiach už nebol strach z neho. Ocko sa k nim nakoniec vrátil …

 

Ježiš naozaj dáva ľuďom druhú šancu. On berie beznádejné prípady a vytvára nový začiatok v živote týchto ľudí.

Náš Spasiteľ očakáva, že sa každý z nás nakoniec vráti domov. Prijmete láskyplné pozvanie Krista? Prijatie Božieho odpustenia a očistenia je také jednoduché a hlboké, ako keby ste roztvorili náručie svojim deťom.

Ak ste sa ešte neodovzdali Kristovi ako svojmu osobnému Spasiteľovi, môžete to urobiť priamo teraz, keď sa obrátite k Bohu s touto modlitbou:

„Nebeský Otče! Odpusť mi moju hriešnu minulosť. Ďakujem Ti za to, že si poslal na náš svet Svojho Syna, Ktorý zomrel za mňa. Ježišu, prosím, odpusť mi moje hriechy, zachráň ma a vstúp do môjho života. Prosím Ťa: daj mi druhú šancu a stvor vo mne nové srdce. Chcem mať s Tebou každodenný blízky vzťah. Pane, verím v tvoj sľub, v ktorom Ty si  povedal: „Kto ku mne príde, toho nevyhodím von“.“

 
 
Ako môžeme získať nový život v Kristovi Ježišovi?
 
Tým, že veríme v Neho a prijímame Ho za svojho Spasiteľa a Pána.
 
Nadväzujeme s Ním osobný vzťah (modlitba a čítanie Biblie).
 
Kristus vykonáva v našich srdciach premenu prostredníctvom moci Ducha Svätého, odstraňuje zlé návyky a dáva nám Svoje dobré charakterové vlastnosti.
 

Archív