3. Cieľ bohatstva

aug 5, 2014 | Biblia o financiách

Cyklus: Biblia o financiách
Vitalij Olijnik
3. časť: Cieľ bohatstva

 

Dnes pokračujeme v cykle „Biblia o financiách“. Toto je 3. téma v poradí.  Na jej začiatku vám chcem položiť takúto otázku: „Kto z vás chce mať za 10 rokov na účte 1 milión dolárov?“ Prosím zdvihnite ruku. Túto otázku nekladiem tým, ktorí už ho na účte majú :). Druhá otázka: „Načo potrebujete 1 milión dolárov?“  Dnešná časť sa volá „Cieľ bohatstva“.

Pozývam vás, aby ste si otvorili Matúša 7,7-11: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“

Sväté písmo hovorí veľmi jasne: „Proste a dostanete! … Lebo každý, kto prosí, dostane“ a náš Nebeský Otec dáva blaho, požehnanie. Pri skúmaní tohto slova zistíme, že sa používa veľmi často v Biblii na opis materiálneho prospechu. „Keď teda vy, hoci ste zlí,“ (z dôvodu pádu do hriechu) „viete dávať dobré dary svojim deťom,“ a dávať im práve materiálne dary, (pretože kontext tu hovorí o materiálnej oblasti), „o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“

Tí z vás, ktorí ste zdvihli ruku, prosili ste už niekedy niekto z vás hoci o 1 milión dolárov? Nie. Prečo? Viete, aká je odpoveď? Počul som to už mnohokrát: „Načo by mi ten milión bol?  Nepotrebujem tak veľa. Stačí mi, aby som mal na chleba“. Povedzte, ktoré slovo je kľúčové v tejto odpovedi? Kľúčové slovo je slovo „ja“. Ja nepotrebujem tak veľa. Mne stačí to, čo mám. Mne stačí, že mám chleba na každý deň. A prečo ste si mysleli, že kladiem otázku o vás? Chápete, v čom je problém? Preto aj Boh nedáva. Dokonca často aj tým, ktorí ho prosia, On nedáva. Pretože oni prosia a myslia len na seba a svojich milovaných.

Dnešná moja kázeň sa volá „Cieľ bohatstva“. Prvá otázka: Túžite, chcete? Druhá otázka: Prosíte? Tretia otázka: Prečo prosíte? Pre koho prosíte?

Poďme sa pozrieť, čo na túto tému hovorí apoštol Jakub. List Jakuba 4,3: „prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach“

Boh nedáva, vy prosíte a nedostávate. Po prvé: mnohí neprosia, ako sme si už vyjasnili. A po druhé: tí, ktorí prosia, neprosia na dobro, prosia nato, aby veci spotrebovali na svoje žiadostivosti. Teda, ktorí prosia, ale nie na dobré, prosia pre seba.

Tu je kľúč, to je jeden z kľúčikov a počas toho cyklu ich uvidíte mnoho. Sú to kľúčiky, ktoré nám odhaľujú príčinu a tajomstvo, prečo niekto prosperuje a iný neprosperuje. V čom je koreň a podstata problému? Nedostávate, pretože máte nesprávnu motiváciu, myslíte len na seba, hovorí Jakub, a preto vám Hospodin nedáva. Takže, keď vieme, že môžeme poprosiť a Boh nám dá, no dá len na dobré a nedá nato, aby sme živili naše žiadostivosti, musíme sa najprv pozrieť, načo si môžeme u Hospodina prosiť peniaze.

Keď Hospodin plánuje dať bohatstvo, komu ho dáva a načo ho dáva? Aké sú ciele bohatstva z uhla pohľadu Biblie, ktoré nám ukazuje Božiu vôľu vo vzťahu k peniazom? Poďme sa nato pozrieť.

Na začiatku skúmania cieľov financií a cieľov bohatstva vás pozývam otvoriť si Lukáša 8,1-3: „A stalo sa potom, že chodil po mestách a mestečkách kážuc a zvestujúc kráľovstvo Božie a tí dvanásti s ním, 2 aj niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a od nemocí, ako Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo sedem démonov, 3 a Johanna, manželka Chúzu, hospodárskeho správcu Herodesovho, a Zuzana a mnohé iné, ktoré mu posluhovali zo svojho majetku“.

Otázka: Keď Ježiš Kristus pozval svojich učeníkov do služby a keď On sám počas 3,5 roka každý deň slúžil od rána až do večera tak, ako hovoria evanjeliá, že často nemal ani čas sa najesť, slúžil ľuďom, pomáhal, uzdravoval a jeho učeníci spolu s Ním, kde brali peniaze na svoje existovanie? Bolo treba 3,5 roka z niečoho žiť. Oni nemohli aj pracovať aj kázať. Skončil sa deň, kde budú nocovať? Kde stráviť noc, aby nabrali sily? Bolo si treba prenajať nocľah alebo nájsť nejaký dom. Bolo potrebné obnoviť stratené sily tým, že sa občerstvili a najedli. Odkiaľ bral Ježiš Kristus prostriedky na svoju službu?

Sväté písmo hovorí, že mal mecenášov. Mal finančných „sponzorov“, bohatých ľudí, ktorí ho podporovali. Spomína sa Johanna, manželka Chúzu, ktorý bol hospodárskym správcom, toto slovo znamená „manažér“. Kde? U Herodesa. A Zuzana a mnohé iné, všimnite si, mnohé iné, ktoré mu slúžili svojim majetkom. Kto má majetok? Bohatí ľudia. Pred nami je opis ľudí, ktorí boli vtedy veľmi majetní a ktorí mu slúžili svojim majetkom, ktorí neustále podporovali Ježiša, aby Jeho služba mohla pokračovať.

A tu je paradoxný moment. Povedzte, mal Ježiš problémy s tým, aby sa zabezpečil, aby nebol hladný, aby nebol bez odevu atď.? Pamätáte si, stačilo sa Mu len pomodliť a 5 000  mužov plus ženy a deti sa nasýtili niekoľkými chlebmi a rybami. Stačilo Mu povedať Petrovi: „Choď, ulov rybu a prvá ryba, ktorú chytíš, ti prinesie peniaz“ atď. Teda, Ježiš Kristus konal veľa zázrakov a požehnával druhých, ale nikdy ani jeden zázrak počas celej svojej služby nevykonal pre seba. On nikdy neurobil nič pre seba v oblasti financií, aby mal možnosť počas tých 3,5 roka dokončiť službu, kvôli ktorej prišiel.

On očakával, že tí ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku, ktorí chápu, že On je Boží posol, Mesiáš, oddelený na Božiu misiu a keď to pochopili, že ho budú finančne podporovať. A my môžeme s určitosťou povedať, že Ježišova služba závisela od obetavosti bohatých ľudí. Tu sa opisujú ľudia, ktorí slúžili svojim majetkom a podporovali ho počas celej Jeho služby tak, že oddeľovali nejakú časť svojho imania.

V evanjeliu Jána 12. kapitole sa opisuje ešte jeden zdroj príjmov. Ján 12,4-6: „A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: 5 Prečo sa tá masť nepredala za tristo denárov, a nedalo sa chudobným? 6 Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo do neho, nosil.“

Existoval ešte aj mešec s peniazmi. Keď Ježiš prichádzal do toho alebo iného mesta, do tohto mešca mohli ľudia dať svoje peňažné dary. No samozrejme, že sa to nedá porovnať s tým, čo mu dávali tí, o ktorých sme hovorili pred chvíľou, no toto bol ďalší zdroj financovania poslania  Ježiša Krista.

Takže, načo sú potrebné peniaze? Načo Boh dáva bohatstvo?

1. cieľ: nato, aby bolo podporované Božie dielo na zemi. Nato, aby u Hospodina bolo na zemi dostatočné množstvo prostriedkov a to nielen tých, ktoré ležia v zlatých baniach a na iných miestach, kde sa zlato a striebro a iné drahocennosti nachádzajú v zemi. Nato, aby u Hospodina bol dostatok peňazí – v Jeho cirkvi. Tam, kde sa uskutočňuje poslanie záchrany  ľudstva, ktoré hynie. Aby služba evanjelia, kázanie Božieho kráľovstva mohlo prebiehať bez prekážok, bez nedostatku prostriedkov po celom svete, až kým nepríde koniec. Prvý cieľ, ktorý by som dnes chcel spomenúť v tejto časti, cieľ bohatstva, peňazí, ktoré Boh posiela človeku, to je Božie dielo, služba evanjelia a hlásanie evanjelia po celej zemi.

A preto Boh ešte v dávnych dobách, o čom sa hovorí v 1. knihe Mojžišovej v príbehu o Melchisedekovi, ustanovil princíp, že jednu desatinu príjmu (desiatok) nazval „svätým Hospodinovi“. A to bolo ešte predtým, ako bola ustanovená služba levitov. To ukazuje, že to bol prvopočiatočný princíp, kedy človek, ktorý dostáva požehnanie od Boha, jednu desatinu oddeľuje na službu Božiemu dielu, pričom ju odovzdáva levitom a kňazom.

Vo Svätom písme, keď bol tento postulát zapísaný v Tóre (t.j. v piatich knihách Mojžišových), nachádzame o tom prikázanie v 4. knihe Mojžišovej 18,21: „A synom Léviho, hľa, dal som všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánku zhromaždenia.“

Boh prikázal, aby tí, ktorí rozumejú Božiemu požehnaniu, oddeľovali aspoň jednu desatinu svojich príjmov (desiatok) na Božie dielo. O tom budeme hovoriť podrobnejšie, keď budeme hovoriť o desiatku a o finančnom pláne Boha pre cirkev v Novom zákone.

Leviti väčšiu časť svojej služby konali mimo chrámu. Dopredu poviem, že vtedy existovalo len 24 kňazských tried, teda 24 skupín kňazov aj levitov, ktorí počas roka vykonávali službu v chráme podľa určeného poradia. Teda, keď si rozdelíte rok na 24 častí, koľko to časovo bude vychádzať? Približne 2 týždne. Leviti slúžili fakticky len 2 týždne v roku v chráme, vo svätyni v Jeruzaleme. A čo robili zvyšný čas v roku?

Prečítame si 5. knihu Mojžišovu 33,8-10: „A o Lévim povedal: Tvoje thumím a tvoje urím boli dané, ó, Pane, tvojmu svätému mužovi, ktorého si skúsil v Masse, s ktorým si mal spolu svár pri vodách Meríba, 9 ktorý povedal o svojom otcovi a o svojej materi: Nevidel som ho! A neznal svojich bratov ani nevedel o svojich synoch; lebo ostríhali tvoje reči a zachovávali tvoju zmluvu. 10 Vyučovať budú tvojim súdom Jakoba a tvojmu zákonu Izraela; klásť budú kadivo pred tvoju tvár a zápalnú obeť dokonalú na tvoj oltár“.

Aká bola ich prvá úloha? Učiť, vzdelávať, viesť, kázať, vysvetľovať Božiu vôľu a Boží zákon. A len dva týždne v roku sa priamo zaoberali vykonávaním kňazskej služby a obradov vo svätyni. Preto Boh hovorí: „Dávam vám požehnania, ale minimálne jedna desatina je moja časť, to je sväté Hospodinovi, pretože Ja“, hovorí Boh, „potrebujem peniaze tu, na zemi, aby ľudia nehynuli v nevedomosti, aby nielen Izrael, ale aj všetci pohania a celá zem bola naplnená vedomosťami o Bohu, aby mohli prísť na Boží vrch a slúžiť Bohu. Nato potrebujem peniaze.“

Okrem desatiny (desiatku) Biblia hovorí ešte aj o obetiach alebo o finančných daroch. A tu sa už človek sám rozhoduje, koľko percent zo svojho príjmu daruje Bohu. Môže to byť tzv. druhá desatina (druhý desiatok): napr. 1 % alebo 0,5 % alebo 50 % alebo 80 %  – každý človek sa rozhoduje sám.

V každom prípade vidíme prvý cieľ. Boh potrebuje peniaze na to isté, načo ich potreboval Ježiš Kristus. A preto, keď sa Boh chystá požehnať nás, On sa pozerá, či si prosíme peniaze pre seba alebo či si prosíme na dobré veci, na blaho. Pozerá sa, či jednoducho chceme zlepšiť svoje postavenie a riešiť otázky svojej prestíže, pýchy, bohatstva a iných svojich žiadostí alebo naozaj túžime získať prostriedky nato, aby sme ich nasmerovali potrebným smerom a na potrebné miesto. Od toho, milí prítomní, bude závisieť naše materiálne požehnanie.

V Biblii nájdeme veľmi veľa miest na túto tému. Ľudia, ktorí boli bohatí, okrem svojej povinnosti voči Bohu, obetovali veľmi veľa prostriedkov, pretože chápali, že Hospodin ich požehnal.

Poďme sa pozrieť na jeden zaujímavý príklad. Otvorme si 2. knihu Kráľov 4,8-10: „Jedného dňa Elízeus prechádzal cez Šúném. Bola tam zámožná žena a tá ho pozvala niečo si zajesť. Kedykoľvek potom tadiaľ prechádzal, zašiel tam zajesť si. 9 Raz povedala svojmu mužovi: Počuj, ja viem, že je to svätý Boží muž, ktorý pravidelne chodieva popri nás. 10 Urobme mu malú murovanú hornú izbu, dajme mu do nej posteľ, stôl, stoličku a svietnik, aby sa tam uchýlil, keď k nám príde“.

Povedzte, bol by takto schopný poslúžiť svätému Božiemu mužovi chudobný človek? Nie. Bohatý človek, ktorý dostáva požehnanie od Boha, môže viac urobiť pre Boha. To sa týka aj desiatku, pretože jeho výška je oveľa vyššia a to sa týka aj všetkého, čo Biblia nazýva darmi. Množstvo darov môže byť neobmedzené. Človek sa sám rozhoduje, koľko chce darovať Bohu na toto Božie dielo, na Jeho službu, na Jeho prácu. Toto je hlavný a základný princíp vo vzťahu k peniazom u tých ľudí, ktorí dostávajú finančné požehnanie od Boha.

Prečítame si 1. knihu Kronickú 29,11-17, kde Dávid hovorí: „Tvoja je, ó, Hospodine, velebnosť i hrdinská moc i sláva i víťazstvo i veličenstvo, áno všetko na nebi i na zemi.“  Čo povedal? U mňa niet nič moje. „Tvoje je, ó, Hospodine, kráľovstvo, a ty si vyvýšený všetkému za hlavu. 12 A bohatstvo a sláva prichádza spred tvojej tváre, a ty panuješ nad všetkým, a v tvojej ruke je sila i udatnosť, a v tvojej ruke je zveličiť a posilniť, koho len chceš. 13 A tak teraz, ó, náš Bože, ďakujeme ti a chválime meno tvojej slávy. 14 Lebo veď kto som ja, a kto je môj ľud, aby sme mali toľko moci obetovať tak ochotne ako toto?! Lebo od teba je to všetko, a vezmúc z tvojej ruky dali sme tebe. 15 Lebo sme cudzincami pred tebou a pohostínmi, ako boli aj všetci naši otcovia. Naše dni sú ako tieň na zemi, a nieto nádeje trvať. 16 Hospodine, náš Bože, všetko toto veľké množstvo, ktoré sme pripravili, aby sme ti vystavili dom pre meno tvojej svätosti, je z tvojej ruky, a tvoje je všetko.“ 

To je základný pohľad na peniaze u tých ľudí, ktorí mohli tak mnoho podarovať. Ak si nájdete čas, prečítajte si, koľko darovali, je to jednoducho pozoruhodné. Na stavbu Hospodinovho chrámu ľudia štedro darovali, pretože chápali, že Hospodin je zdrojom všetkého a my v prvom rade Jemu vraciame to, čo nám On dal.

Takže, aký je prvý cieľ bohatstva? Služba Bohu. A tu na zemi existuje veľmi veľa rôznych potrieb, veľmi veľa rôznych smerov služby evanjelia.

2. cieľ bohatstva: Pozrieme sa do 3. knihy Mojžišovej 19,9-10: „Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. 10 Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh.“

Aký je druhý cieľ bohatstva a materiálneho požehnania? To sú blížni okolo nás, ktorí potrebujú prostriedky, sú to chudobní a cudzinci.

Pozrite sa, je to ten istý princíp. Môžem dať niečo biednemu, keď sám nemám? Aký je tu princíp? Je žatva, Boh ťa požehnal, no nezober všetko pre seba, ani nezožínaj pole po okraj, nechaj pre iných. Teda, môžem byť užitočný chudobnému vtedy, keď ja mám. Keď som sám chudobný, nemôžem pomôcť núdznemu. Je to dosť pochopiteľné, však?

Keď mi Boh dáva materiálne bohatstvo, On hovorí: „Nemiň, prosím, všetko pre seba“. Za prvé: „Pamätaj, že Ja potrebujem peniaze, nie Ja osobne, pretože celý vesmír je Môj, no na Zemi na dosiahnutie svojich cieľov, na kázanie evanjelia potrebujem prostriedky“. Za druhé: „Pamätaj nato, že sú rôzne okolnosti v živote rôznych ľudí. Cudzinec, chudobný, núdzny.“

To je druhý cieľ, teda naši blížni, ktorí potrebujú našu podporu. Je to cieľ, kvôli ktorému nám Hospodin dáva prostriedky a dáva nám peniaze a bohatstvo.

Ten istý princíp je napísaný aj v Novom zákone. Apoštol Pavol v Liste Efezským 4,28 hovorí: „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu“.

Tu je ten istý princíp: „aby bolo z čoho dávať“. Hospodin nás pozýva, aby sme časť z toho, čím nás On požehnáva, udeľovali núdznym.

Poďme sa pozrieť na jeden zaujímavý príklad, ktorý je napísaný v 2. knihe Samuelovej v 19.kapitole. Tu sa opisuje človek, ktorý veľmi pomohol ľuďom v núdzi.

2. kniha Samuelova 19,31-32: „I Barzillaj Gileádsky vyšiel z Rogelímu a prišiel s kráľom k Jordánu, aby ho cezeň previedol. 32 Barzillaj bol veľmi starý, osemdesiatročný; on vydržiaval kráľa, kým býval v Machanajime, lebo to bol veľmi zámožný človek.“

Spomeniete si, prečo kráľ, hovorí sa tu o kráľovi Dávidovi, potreboval pomoc a zásobovanie jedlom v Machanaime? Situácia sa opisuje trochu skôr, v 17. kapitole.

2. kniha Samuelova 17,27-29: „Keď Dávid prišiel do Machanajimu, Šóbí, syn Náchášov z Rabby ammónskej, Máchír, syn Amiélov z Lódebáru, a Barzillaj Gileádsky z Rógelímu 28 priniesli Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním, lôžka, čaše a hlinené nádoby, tiež pšenicu, jačmeň i múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, 29 med a maslo i ovce a tvaroh, aby mali čo jesť, lebo povedali: Ľud na púšti je hladný, unavený a smädný.“

Toto bolo ťažké obdobie v živote Dávida, keď ho prenasledoval jeho vlastný syn Absolón a On veľmi potreboval pomoc v núdzi. A tu Barzilaj a ostatní hovoria, že ľudia sú hladní, prinesieme im to, čo máme, Boh nám dal, sme bohatí a preto sa podelíme s núdznymi a s biednymi. Takže, aj Dávid bol biedny, chudobný v určitom období. Každý z nás sa môže ocitnúť v takej situácií. Preto nám Boh hovorí, aby sme sa postarali o takých ľudí, ktorým sa niečo prihodilo v živote.

V Novom zákone nachádzame na túto tému zaujímavé vyjadrenie Ježiša Krista. Skutky apoštolov 20,35, kde Pavol hovorí: „Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: ‚blaženejšie je dávať, ako prijímať.'“ 

Chcete byť blaženým človekom? Blaženejšie je dávať. Blaženosť spočíva v tom, že človek má z čoho dávať, nielen sám seba živí, ale ujíma sa slabých. Blaženejšie je dávať. Blažený je ten človek, ktorý sa nachádza v takom stave mysle, ducha a duše, že môže dostať od Boha bohatstvo, že môže dostávať od Boha financie, že môže dostávať od Boha blahobyt a dávať. Dávať Bohu, dávať na Jeho dielo, dávať núdznym, slabým, utláčaným, sirotám, vdovám atď. Biblia hovorí, že ochota deliť sa s financiami, materiálnym požehnaním je ukazovateľom Božej lásky v nás.

1.list Jána 3,16-18: „Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov. 17 Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“

Naše ochota dávať a pomoc núdznym je ukazovateľom toho, že v nás sa prebýva Božia láska, že sme ju skutočne poznali. Keď sme Božiu lásku poznali, znamená to, že budeme určite  potrubím, cez ktoré potečie Božia láska. Keď človek poznal Božiu lásku a miluje ľudí okolo seba, a neuzaviera svoje srdce, keď dáva, možno na začiatku aj málo, tak sa odohráva pozoruhodný zázrak.

A o tom budeme podrobnejšie hovoriť na jednej z našich tém, kde budeme rozoberať, aké sú podmienky finančného rozkvetu (prosperity) – teda duchovné zákony, nielen materiálne zákony.

Odohráva sa pozoruhodný zázrak. Boh vidí, že tomuto človeku je možné dať viac peňazí, pretože tento človek ich nasmeruje potrebným smerom – k Bohu, blížnym, ktorí to potrebujú. Takýto človek, ktorý poznal Božiu lásku, nebude lakomý, nebude chamtivý, nebude nakazený láskou k zhŕňaniu peňazí, nebude milovať peniaze, takýto človek bude rozumieť, keďže miluje Boha. Keď človek poznal Božiu lásku – ktorá je vo svojej podstate obetavá t.j. podstata Božej lásky je v tom, že On sám seba dal – keď človek vie, čo je Božia láska, určite bude sám dávať a taký človek bude od Boha dostávať finančné požehnanie.

Takže načo sú potrebné peniaze? Aké sú ciele bohatstva?

Po prvé, Boh a Jeho ciele a záujmy na tejto zemi.

Po druhé, blížni, núdzni – v prvom rade naša rodina, naše deti, ktoré ešte nie sú schopné samy sa o seba postarať, potom Biblia hovorí aj o pomoci rodičom v staršom veku,  starým rodičom. To je naša povinnosť, to je dôvod, načo nám Boh dáva prostriedky a požehnáva nás. Potom už nasledujú ľudia, ktorí to potrebujú. Nemôžeme pomôcť celému svetu, no aspoň tým, ktorí nám prídu do cesty a do okruhu nášho vplyvu. Keď nás Pán Boh požehnáva, sme vyzývaní k tomu, aby sme im pomáhali.

No a nakoniec, 3. cieľ bohatstva: aj človek samotný potrebuje peniaze, materiálne prostriedky. A tu je zaujímavá vec. Pamätáte si modlitbu Otče Náš? Čo je napísané v Matúšovi 6,11? „Daj nám chlieb na desiatky rokov“. Takto povedal Hospodin, že sa máme modliť? Nie. Je tam napísané: „Daj nám dnes náš každodenný chlieb“.

Teda daj nám chleba na dnešný, čiže na konkrétny deň.

Čo si myslíte, potrebuje človek veľa, aby prežil? Aké sú základné, nevyhnutné potreby človeka? Biblia ich vymenováva. 1.list Timoteovi 6,8: „Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.“

V minulej časti, ktorá sa volala „Mýty o peniazoch“, sme už hovorili, že byť spokojný neznamená neželať si viac. No pozrime sa nato. Možnože apoštol Pavol na niečo pozabudol. Áno, jedlo človek potrebuje, oblečenie potrebuje. Čo je ešte potrebné, aby sme prežili? Potrebujeme strechu nad hlavou. Je veľmi zaujímavé si všimnúť, že v origináli, v gréckom jazyku, ktorým písal apoštol Pavol, to slovo,  ktoré je u nás preložené ako „odev“, v origináli je tam napísané grécke slovo „skepasma“, ktoré presne znamená v angličtine „clothing, shelter“. Teda toto slovo v origináli znamená aj odev aj strechu nad hlavou zároveň. Teda, človek potrebuje obydlie, odev a pokrm. To je všetko. Viac nepotrebujeme nato, aby sme mohli ďalej existovať, žiť.

Samozrejme, keď si položíme otázku o svojom prínose pre spoločnosť, možno budeme ešte niečo potrebovať, aby sme poslúžili druhým. Napr. ja veľmi potrebujem tento mikrofón, ktorý držím. V opačnom prípade by som už dávno prišiel o hlas pri takom týždennom množstve vystúpení na rôznych zhromaždeniach, bohoslužbách a stretnutiach. Potrebujeme toto technické vybavenie, aby sme mohli slúžiť. Ale pre seba samého potrebujem odev, pokrm a strechu nad hlavou. Je to veľmi jednoduché. Preto, keď si pamätáme, čo je v Biblií a keď si čestne priznáme pravdu, pre život nám veľa netreba.

Poďme si ešte raz položiť otázku: Načo sú nám peniaze? Načo je vám bohatstvo? Kvôli čomu? To je hlavná otázka, jedna z kľúčových otázok, ktorá určuje náš vzťah k peniazom a v súlade s tým schopnosť Boha poskytnúť nám peniaze, bohatstvo.

Na záver sa poďme pozrieť na podobenstvo Ježiša Krista, a potom si vyvodíme závery z tejto kázne.

Matúš 25,14-30: „Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.“

Čo je to talent? Je to finančná jednotka, hmotnosť striebra. Teda Ježiš Kristus tu hovorí o peniazoch, o financiách.  A na tomto príklade nám Ježiš chce ukázať  oveľa viac, no keď nepochopíme, čo nám chcel povedať o peniazoch, tak nepochopíme ani to ďalšie, čo nám chcel povedať.

Takže, „15 jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.“

To je veľmi zaujímavá formulácia: „každému podľa jeho schopností“. To znamená, že nie každý má schopnosti  poradiť si s piatimi talentami alebo aspoň s dvoma. No ideme ďalej.

„16 Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘ 21 Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 22 Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 23 Jeho pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘ 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.‘ 26 Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom“ (dať je kľúčové slovo) „a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Poďme sa pozrieť na dynamiku tohto podobenstva. Takže, dozvedáme sa, čo urobil s peniazmi lenivý sluha. Ako sa to volá vo finančníckom jazyku? Teda, mal peniaze, nepoužil ich a uložil si ich na bezpečnom mieste. Teda tento človek si nechal peniaze u seba a odložil si ich do pokladničky. A oni u neho ležia nečinne, nepracujú.

Čo mal s nimi urobiť? Odovzdať ich druhým. Aby sme mohli získali viac, treba dať, čo máš. To je princíp. Bolo treba dať svoje striebro peňazomencom. Čo by sa potom stalo? On by dal druhým možnosť zarobiť. Peňazomenci potrebujú kapitál. Aj oni by zarobili a mali požehnanie, aj on by mal požehnanie, zarobil by minimálne ešte jeden talent. Potom, keby prišiel pán, povedal by mu: Vidím, že si verný v malom, teraz ti dám mnoho. „Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým“. 

Inými slovami, kto je verný v malom, bude verný aj nad mnohým.

Keď vám Boh dáva peniaze, ako ich používate? Načo ich používate? Práve to ukazuje, či vám dá viac. On dáva viac tým, ktorí dávajú svoje peniaze nato, aby druhých požehnali.  Taký človek sa fakticky stáva potrubím Božieho požehnania a Boh dáva ešte viac. A tieto peniaze sa k nemu vracajú a on dostáva ešte viac.

Biblia hovorí o tom, že sme správcovia. Ak peniaze spravujem dobre, Boh mi dá viac. Ak nie,  Boh mi ich nedá. Všetko je veľmi jednoduché. A Boh ma ustanovil za správcu v prvom rade kvôli týmto dvom cieľom: Bohu slúžiť svojimi peniazmi a blížnym slúžiť svojimi peniazmi. A samozrejme, zabezpečiť si svoje potreby: pokrm, odev a strechu nad hlavou.

Chce Boh, aby Jeho deti boli bohaté? Chce Boh, aby ste vy boli bohatí? Čo myslíte? Samozrejme. No druhá otázka, od ktorej závisí, či sa to uskutoční alebo nie, znie: Načo potrebujete peniaze? Načo potrebujete bohatstvo?

Boh hovorí: Čím viac odo Mňa dostávate peňazí, tým ste pre Mňa užitočnejší. Stávate sa užitočnejší pre Mňa, pre Moje dielo na zemi, pre kázanie evanjelia, ste užitočnejší pre núdznych, pre blížnych, ktorí keď vidia vašu lásku k nim, môžu si ju stotožniť s láskou Boha k nim. Oni sa môžu s Bohom zoznámiť cez tieto konkrétne dary a prejavy milosrdenstva z vašej strany. Takto sa v konečnom dôsledku všetko vracia k Bohu a Pán Boh vám dáva ešte viac.

Uvediem príklad. Niektorí z vás ho osobne poznáte, predpokladám, že mnohí ste počuli o pánovi, ktorý sa volá Garwin McNeilus. Je to jeden z najprosperujúcejších biznismenov v USA, ktorý svojho času urobil veľmi veľa pre Rusko, pre krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, keď sa otvorili hranice a dvere na šírenie Božieho slova. Garwin McNeilus je mecenášom, filantropom, sponzorom mnohých dobročinných akcií a programov. Stal sa sponzorom výstavby duchovnej akadémie v Rusku, a tie peniaze, ktoré venoval na výstavbu akademického mestečka duchovnej akadémie, sa stali obrovským požehnaním pre obrovské množstvo ľudí, vrátane môjho požehnania.

Pretože počas 4 – ročného štúdia tam, som žil v izbe, ktorá bola postavená za jeho peniaze. Získaval som vzdelanie v prednáškových miestnostiach, ktoré boli postavené za jeho peniaze. A potom zároveň mnohým obyvateľom Nižného Novgoroda on priniesol požehnanie, keď som získal teologické vzdelanie, v rámci ktorého bolo hlavné získať prístup k originálnym jazykom Biblie – židovský, grécky – a k princípom hermeneutiky t.j. k princípom skúmania Božieho slova. Pre mňa osobne to bolo hlavným prínosom získanie takéhoto teologického vzdelania. Celé toto požehnanie bolo použité v Nižnom Novgorode počas 4 rokov – aj v televízií, aj vo veľkých aj v malých sálach, v rôznych cirkvách a v rôznym mestách v Rusku – nato, aby bolo možné odhaľovať ľuďom Božie slovo, aby sa mohli robiť evanjelizačné programy pre mládež, pre dospelých, a takto privádzať ľudí bližšie k Bohu.

On týmto svojim darom naďalej požehnáva aj Centrum duchovného vzdelávania aj poslucháčov rádia v oblasti Seattlu (kde pôsobí autor kázne) vďaka možnosti, ktorú som svojho času dostal. A nemyslite si, že teraz hovorím o dôležitosti mojej osoby a množstva ľudí, ktorých sa Boh mohol dotknúť cezo mňa, o to nejde.

Chcem vám len ukázať príklad veľmi dôležitého princípu. Keď dávame peniaze na Bohu milé činnosti, projekty a potreby, takýto dar Boh rozmnoží 100-násobne, 1000-násobne, milión násobne. To je dôvod, prečo Pán chce, aby sme mali čo dávať. Toto má Boh na mysli, keď nám posiela  požehnanie, keď nám posiela bohatstvo.

Načo sú vám potrebné peniaze? Na filantropické, dobročinné ciele? Po čom túžite? Môžete povedať: chcem byť schopný/á stavať cirkevné budovy, preventívne zdravotné sanatória, vzdelávacie centrá tam, kde ľudia žijú v biede a nemôžu to postaviť? Môžete povedať: chcem podporovať misionárov na tých miestach zeme, kde ešte ľudia nepočuli evanjelium o Božom kráľovstve, vrátane mojej krajiny? Môžete povedať: chcem sponzorovať deti a mladých ľudí,  aby dostali kvalitné duchovné vzdelanie? Môžete povedať: chcem viac času tráviť s rodinou, s deťmi a učiť ich zoznamovať sa s Bohom a duchovnými princípmi? Chcem mať viac času na štúdium duchovných tém v Biblii, na ktoré som doteraz nemal/a čas, pretože som príliš zaneprázdnený/á? Chcem sa venovať službe pre Boha, vrátane mojich financií?

Chcem vás poprosiť, aby ste si urobili domácu úlohu, aby tento cyklus bol pre vás veľmi praktický, čo sa týka cieľa aj výsledku.

Doma porozmýšľajte o svojom vzťahu k peniazom, sadnite si a napíšte si svoje ciele. Rozpíšte si na papier, načo miniete ten milión, ktorý Boh môže dať. Sformulujte, vyjadrite, čo chcete urobiť s tými peniazmi. A potom sa pozrite, či to, čo ste napísali, je v súlade s tými cieľmi, na ktoré vám Boh môže dať peniaze.

Takže, určite vás pozývam na ďalšiu časť, ktorá sa bude volať psychológia prosperity.

 

Preložené so súhlasom Vitalija Olijnika.

 
 
 

Archív