3. časť: Zákon lásky

okt 12, 2019 | Skúsenosť spasenia

Cyklus: Skúsenosť spasenia
Vitalij Olijnik
3. časť: Zákon lásky

 

Milí bratia a sestry, drahí hostia, vitajte na 3. časti večerov znovuzrodenia, ktorý sme začali preberať kvôli tomu, aby sme sa preskúmali, aby sme urobili malú zastávku a prehodnotenie hodnôt a aby sme si v priebehu 10 dní položili hlavné otázky: od odpovedí na tieto otázky závisí náš život a kvalita nášho života.

Poďme si pripomenúť, čo sa nám už podarilo vyjasniť si v tomto cykle, ktorý má názov: Skúsenosť spasenia. Kladieme si za cieľ, aby sme počas týchto 10-tich častí získali Skúsenosť spasenia. Pre niekoho to môže znamenať prehĺbiť skúsenosť spasenia, niekto možno bude po prvýkrát robiť to, čo Boh hovorí, že treba robiť.  

Keď komunikujem s ľuďmi, ktorí majú rozličné názory, keď kážem pred ľuďmi z rôznych denominácií, stretávam ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že sú spasení, ktorí sa spoliehajú nato, že už získali skúsenosť spasenia. No potom, keď začíname spolu otvárať Bibliu a pozerať sa nato, aký je obraz Božej lásky, aký je obraz Božej milosti, ako silno Boh miluje človeka, čo pre Neho znamenalo samotné rozhodnutie nás stvoriť, čo pre Neho znamenalo stať sa človekom, čo pre Neho znamenalo umrieť za nás, vtedy mnohí s údivom zisťujú, že prvotná skúsenosť spasenia, prvotná skúsenosť pokánia boli dosť povrchné. Boli skutočné a naozajstné, no Biblia nám na túto tému odhaľuje oveľa viac. A preto, keď otvárame Božie slovo a kladieme si najdôležitejšie otázky v živote, Biblia nám vždy dáva nové poznanie, novú hĺbku a mnohí z vás sa už o tom stihli presvedčiť počas 2 predchádzajúcich častí, ktoré zatiaľ v tomto cykle odzneli.  

Modlime sa zato, aby vám aj dnešná kázeň poslúžila na prehĺbenie duchovnej skúsenosti. A dnes potrebujem osobitnú Božiu silu a pomazanie Ducha Svätého, keďže bez ohľadu nato, že som sa pripravoval, a dnes som vstal veľmi skoro, a predtým, ako som tu prišiel, preberal som si kázeň, znovu som sa modlil, otváral som Sväté písmo, dnes som mal náročný deň. A stalo sa prekvapivé. Zabudol som doma konspekt. To sa mi stalo za všetky roky slúženia v cirkvi len druhý krát J.

Preto dnes chcem vyznať svoju závislosť na Hospodinovi, vkladám sa do Božích rúk, do rúk Božej lásky a verím v moc Ducha Svätého a v zasľúbenie Ježiša Krista, ktorý povedal, že keď bude treba neočakávane hovoriť o Mne, nerobte si starosti, pretože Duch Svätý vám pošle Slovo. Ja vyznávam svoju vieru v toto zasľúbenie a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili počas tejto kázne.

Takže, ako sa volala prvá časť z tohto cyklu Skúsenosť spasenia? Odsúdení na smrť. Pozreli sme sa do očí reality ľudského života. A ako povedal svojho času básnik: musíme uvidieť a pochopiť, že život sa v konečnom dôsledku končí smrťou a to, ako sa pozeráme do tváre smrti, určuje, ako žijeme.

Rozobrali sme si 3 typy reakcií na smrť. Ktorá bola prvá? Ignorovanie, vytesňovanie, sublimácia. Človek vytesňuje myšlienku na smrť a žije tak, akoby nemal umierať, tvári sa, že smrti niet.

Aký je druhý typ reakcie? Človek je naplnený hrôzou a strachom. A keďže človek nemá nádej, bojí sa smrti a v dôsledku toho sa nachádza v otroctve.

A nakoniec, aký je tretí typ reakcie na smrť? Pokoj a nádej. Pozreli sme sa na niekoľko príkladov zo Svätého písma, ktoré ukazovali, ako sa ľudia správali tvárou v tvár smrti – či už kvôli starobe, chorobe alebo tvárou v tvár násilnej smrti – boli pokojní sa a čakali na  smrť vznešene a majestátne. Prečo? Pretože poznali Hospodina. Pretože získali skúsenosť spasenia. A preto sme ukončili prvú časť touto otázkou: „Čo títo ľudia vedeli o Bohu, aké tajomstvo mali, ktoré im dovoľovalo pozerať sa do tváre smrti tak pokojne a s takou nádejou?“

A v minulej časti tohto cyklu sme začali skúmať Božiu povahu. Ako sa volala druhá časť? Starodávna láska. Biblia hovorí: „Boh je láska“. Sväté písmo nás učí, že ešte pred stvorením sveta medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom vládli obdivuhodné vzájomné vzťahy plné lásky. Ježiš Kristus tak aj hovoril: „Ty si si ma pred stvorením sveta zamiloval“. A táto láska, ktorou trojjediný Boh žil predtým, ako sa objavili anjeli a ľudia, táto láska bola cez akt stvorenia odovzdaná nám.

Príčina, vďaka ktorej sme sa objavili na svete, spočíva v tom, že Hospodin je láska. Pretože láska, ako hovorí Sväté písmo, nehľadá svojho, láska sa vylieva von, ona sa dáva. A Hospodinovi sa zachcelo rozšíriť tento kruh lásky.

No navyše, predtým, ako nás Hospodin stvoril,  vedel, že od Neho odídeme. Sväté písmo neraz píše, že Baránok Boží, Ježiš Kristus bol zabitý ešte pred stvorením sveta. A my sme spolu otvárali miesta vo Svätom písme, ktoré hovoria, že Boh nám dal zasľúbenie o večnom živote ešte pred večnými vekmi. Táto pozoruhodná pravda hovorí o tom, že Boh, ktorý chcel mať deti, ktoré by sa tešili z tejto lásky, tým, že sa rozhodol nás stvoriť, si prakticky sám sebe podpísal rozsudok smrti. Pretože On vedel, že bude potrebné, aby prišiel, stal sa človekom a dal svoj život namiesto týchto svojich odpadnutých detí, ktoré sa proti Nemu vzbúrili.

A dnes, keď budeme pokračovať v cykle Skúsenosť spasenia, položíme si ešte jednu, veľmi dôležitú otázku. Moja dnešná kázeň sa volá: Zákon lásky.

Keď Hospodin stvoril vesmír, – keď Hospodin takým spôsobom vylial Svoju Lásku, keď stvoril anjelov, keď stvoril človeka, – ako to urobil? Akým spôsobom sa táto láska prejavila? Aká je táto láska? Aký je vzorec Božej lásky?

Keby som vám položil otázku – povedzte, kedy sa zjavil zákon vo vesmíre? – ako by ste odpovedali? Kedy sa objavil zákon?

Poďme sa spolu pozrieť do knihy proroka Ezechiela 28,15, kde sa hovorí: „Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla v tebe neprávosť.“ (v RJ je použité slovo: bezzákonnosť).

Kto sa tu opisuje? Poďme si prečítať verš o trochu vyššie – Ezechiel 28,14: „Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene.“

Opisuje sa tu pomazaný cherubín, opisuje sa tu hlavný nad všetkými anjelmi, syn rannej zory alebo „Lucifer“, čo znamená v latinčine „nesúci svetlo“. A on, táto bytosť, ktorá nielenže patrila k cherubínom, vyššiemu anjelskému rádu, on bol ešte aj pomazaným cherubínom, teda hlavným nad cherubínmi a nad všetkými Božími anjelmi. A už vtedy, keď bol dokonalý, keď všetko vo vesmíre bolo dokonalé, zrazu sa stretávame s jedným neočakávaným termínom. Akým? Bezzákonnosť, neprávosť. Teda, bol dokonalý, všetko bolo v poriadku, kým sa neobjavila bezzákonnosť.

Povedzte, prosím, čo je to bezzákonnosť? Je to narušenie zákona, však? Bezzákonnosť je narušenie zákona, to je povstanie proti zákonu, to je odvrhnutie zákona. Dozvedáme sa, že už vtedy, v tomto dokonalom vesmíre bez hriechu, bol zákon. A podľa toho zákona žili všetci Boží anjeli, podľa toho zákona žili všetci nebešťania.

Takže, zákon existoval minimálne už vtedy, keď boli stvorení Boží anjeli. Zákon už vtedy bol. Kedy sa teda zákon objavil? V ktorom momente? Môžeme sa to dozvedieť?

Pozývam vás otvoriť si Žalm 19,2-11: 2 Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. 3 Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. 4 Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. 5 Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta.“

Poďme urobiť pauzu. Tu sa hovorí o tom, že nebesá kážu, obloha zvestuje, deň dňu odovzdáva reč. Všade naokolo znie nejaká informácia. Čo to znie? Čo kážu nebesá, čo hovoria diela rúk, čo hovorí obloha, čo zvestuje deň i noc? Aké poznanie sa tu odkrýva? Aký hlas znie po celom vesmíre? Aké slová sa odovzdávajú? Môžeme nájsť odpoveď na túto otázku tu, v tomto žalme?

Dávid nám pomáha a hovorí v Žalme 19, 8-12: 8 Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. 9 Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 10 Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdou, napospol sú spravodlivé; 11 vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov. 12 Aj sluha Tvoj je nimi ochraňovaný; kto ich zachováva, má hojnú odmenu.“ 

Takže, čo tvrdí celý vesmír? O čom svedčí každý atóm, každá čiastočka atómu, všetky neutróny a protóny, a všetko, čo sa nachádza v celom vesmíre? Akú informáciu odovzdáva? O čom hovorí? O Božom zákone.

Žalm 19 hovorí o tom, že v celom vesmíre – od jedného kraja na druhý – samotné Božie stvorenstvo hlása Boží zákon a svedčí o Božom zákone, o Božích prikázaniach, o Božích  ustanoveniach, ktoré sú vzácnejšie ako zlato a sladšie, ako kvapky medu. A ňom je niečo, o čom je ďalej napísané: „Aj sluha Tvoj je nimi ochraňovaný; kto ich zachováva, má hojnú odmenu.“ 

Takto sa dozvedáme: kedy bol ustanovený Boží zákon? Pri stvorení.

Len čo bol stvorený atóm, hneď bol stvorený zákon, ktorý riadi pohyb častíc vo vnútri atómu. Akonáhle bola stvorená molekula vody, hneď sa objavil vzorec, hneď sa objavil zákon H₂0. Len čo bol stvorený človek, hneď sa objavil zákon, ktorý reguluje všetky systémy životnej činnosti organizmu človeka. Akonáhle bol stvorený mozog, len čo začalo fungovať vedomie, hneď sa objavili zákony logiky. Len čo bol stvorený nervový systém a u človeka sa objavila možnosť reagovať emocionálne a pocitovo, hneď sa objavili zákony psychológie. Hneď.

V tom momente, keď Hospodin niečo stvoril, hneď, okamžite samotný fakt tvorenia bol zároveň aj ustanovením zákona. Keby sme skúmali akúkoľvek oblasť vesmíru – od najmenších čiastočiek po obrovské galaxie – všetko funguje podľa zákonov. A tieto zákony – zákony príťažlivosti, zákony spoločnosti, mravné zákony, duchovné zákony – sa objavili v tom istom momente, keď Hospodin stvoril vesmír, anjelov, človeka.

A keďže už vieme, že akt stvorenia bol fakticky aktom lásky, a keďže už vieme po včerajšom stretnutí, že príčina nášho existovania a príčina toho, že sme sa objavili, spočíva v tom, že Boh je láska, tak tento akt stvorenia, ktorý bol aktom lásky a ktorý je zároveň aktom ustanovenia Božieho zákona, svedčí o tom, že Boží zákon je zákonom lásky. Toto je dôvod, prečo som práve takto nazval moju kázeň: Zákon lásky.

Starodávna láska, ktorá sa od večných vekov existovala vo vnútri Božstva, bola vyliata a zhmotnená. A tento akt lásky bol prvopočiatkom všetkých zákonov vo vesmíre, všetkých druhov týchto zákonov. A Sväté písmo o tom neraz hovorí.

Poďme si otvoriť List Rimanom 13,8-10: „8 Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem vzájomnej lásky: veď kto miluje druhého, splnil zákon. 9 Lebo: Necudzolož! Nezabíjaj! Nekradni! Nepožiadaj! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Miluj svojho blížneho ako seba samého. 10 Láska nerobí zle blížnemu. Láska je naplnením Zákona.“

Apoštol Pavol tu hovorí: Chcete vedieť, čo je to láska? Pozrite sa na zákon. Chcete vedieť, čo je to zákon? Pozrite sa na lásku. Láska a zákon sú totožné pojmy, synonymá. V prvotnom Božom pláne to bolo jedno a to isté. Apoštol Pavol hovorí o tom, že zákon fakticky nie je nič iné, ako vzorec lásky, rozšifrovanie lásky, nie je to nič iné, ako Božie prehlásenie o tom, čo je skutočná láska.

Ten Boh, ktorý od večných vekov prejavoval lásku až po stvorenie sveta, nám rozpráva, aká je táto láska. On nám ukazuje, aké princípy vzájomných vzťahov majú existovať, aby láska bola zachovaná a uchránená, aby láska nezmizla. A preto, keď Boh vo Svojom slove rozpráva o Svojej láske, predkladá jej vzorec a hovorí: „Láska – to je zákon“.

Nato, aby láska bola uchránená, nato, aby zostalo nedotknuté šťastie a radosť celého vesmíru, všetkých nebešťanov a ľudí, Hospodin hovorí: Ja vám rozpoviem o tom, čo je to láska. Toto je láska: „Ja som Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Neurob si modly, žiadne zobrazenia. Cti si matku a otca. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš atď… Všetky prikázania, hovorí Sväté písmo, všetky sú zhrnuté v jednom slove: Láska. To je zákon lásky.

A Sväté písmo, keď hovorí o čase, kedy sa objavil zákon, hovorí o tom, že zákon sa objavil vtedy, keď sa objavila hmota, o tom, že zákon sa objavil vtedy, keď sa objavilo prvé stvorenstvo. Biblia hovorí o tom, že zákon je fakticky matrica celého vesmíru, je to vzorec, podľa ktorého všetko existuje. Keď Boh hovorí, že podstatou zákona je láska, tiež nám ukazuje vo Svojom Slove, ako sa má človek, ktorý dôveruje Božej láske a hovorí: „chcem žiť podľa zákona lásky“ a ktorý dôveruje Bohu Stvoriteľovi a ktorý Mu hovorí: „prijímam Boží zákon, chcem žiť podľa Božej vôle“.

A apoštol Pavol v liste Galatským 3,12 hovorí paradoxný výrok v Novom zákone: 12 Zákon však nie je z viery, ale kto plní prikázania, bude žiť z nich.“

RJ preklad: „A zákon nie je z viery, no: kto ho plní, ten ním bude živý.“

To je paradoxné tvrdenie. Zdá sa, akoby apoštol Pavol hovoril o tom, že zákon spôsobuje  hnev, potrestanie atď. No tu vidíme tvrdenie nového poriadku. Kto zachováva zákon, ten ním bude živý.

Ukazuje sa, že zákon je základ života. Ukazuje sa, že zákon je vzorec života. Keď človek žije podľa zákona alebo, keď to povieme inak, keď človek žije podľa Božej lásky, tak víťazí nad smrťou. Ten, kto žije podľa Božieho zákona, bude ním živý. A v Biblii sa táto myšlienka opakuje neraz.

Poďme sa pozrieť na 3. knihu Mojžišova 18,5:  „Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, človek ktorý bude podľa nich konať bude z nich žiť. Ja som Hospodin.“

RJ preklad: „Zachovávajte moje ustanovenia a moje zákony, keď ich bude človek plniť, bude žiť. Ja som Hospodin.“

To je veľmi zaujímavé tvrdenie. Ono je fakticky také isté, ako to, čo apoštol Pavol napísal v Novom zákone v liste Galatským. Zámerne som najskôr prečítal List Galatským, aby si niekto nepomyslel, že Starý zákon hovorí, že zákon je základ života. Nie. Tvrdí to Nový zákon.

Keď si na minútku pripomenieme mladého človeka, ktorý prišiel k Ježišovi s otázkou: čo mám robiť, aby som mal večný život? Aká bola Ježišova odpoveď? Zachovávaj moje prikázania. Všetko je veľmi jednoduché. Prečo?

Nie pretože, keď človek zachováva zákon, získava tým nejaké zásluhy u Boha. Nie kvôli tomu, že keď človek dodržiava zákon, Boh mu dá ako odmenu večný život. Nie. Ale preto, že samotné prikázania, že samotná podstata týchto prikázaní je taká, že prinášajú život. Pretože tieto prikázania odzrkadľujú Božiu lásku, ktorá je príčinou našej existencie. Božia láska nás vyvolala k životu. A preto, tento zákon je zákon života.

 „Ja som Hospodin“ – je veľmi dôležitý výrok na konci toho verša. Ide o to, slovo „Hospodin“ je preklad staro hebrejského slova, ktoré sa v judaizme ani nevyslovuje nahlas. Je to v teológií tzv. tetragramaton, 4 sväté písmená – v staro hebrejčine „Jod, hej, vav, hej: JHVH. Niektorí to vyslovujú ako Jehova, niekto hovorí Jahve atď. Príčina je v tom, že nevieme, ako presne toto meno vysloviť, pretože ho tak dlho nevyslovovali, že ľudia zabudli, aké tam treba dať samohlásky. Preto, aby sme boli už úplne presní, keď sa používa slovo Jahve alebo Jehova vo Svätom písme, tak v ortodoxnom židovstve sa toto slova nahrádza slovom „Adonaj“, ktoré tiež znamená v preklade „Hospodin“ a znamená „Vládca“. A preto, časom boli v judaizme samohlásky slova Adonaj prenesené na slovo JHVH a vzniklo slovo „Jehova“.  

Takže, čo znamená meno Jehova, Jahve? To je forma hebrejského slovesa „byť, existovať“. Vedci hovoria, že to je staro hebrejské sloveso „hajaja“. Ono v tomto mene Jehova znamená „Ja som bol, Ja som, Ja budem“. Preto sa používa preklad: JA SOM. Teda, je to ten, Kto existuje, Kto je základom bytia.

A teraz sa vraciame k 3. Mojžišovej 18,5. Prečo človek, keď zachováva zákon, bude žiť? Pretože „Ja som Hospodin“, hovorí Boh, pretože Ja som základom života. Tu nejde o to, že  treba zachovávať nejaké mŕtve predpisy, aby sme žili podľa litery zákona. Nie. Hospodinov zákon, ktorý nám dal sám Jehova, odzrkadľuje Jeho samotný vnútorný život, samotnú prirodzenosť Boha, podstatou ktorej je láska, Boh je láska. Preto, keď človek žije podľa Božieho zákona, podľa zákona lásky, človek sa pripája k životu Boha, začína žiť životom Boha a preto žije. A bude človek živý, pretože sa nachádza v priestranstve Svätého Božieho zákona.

A teraz otázka: Čo sa stane vtedy, keď človek vychádza z tohoto priestranstva Božej lásky? Čo sa stane, keď človek vypadne z tohto kruhu lásky? Čo sa stane, keď sa človek vzbúri proti Božiemu zákonu? Podrobnejšie o tom, ako sa zrodil hriech vo vesmíre, o tom, ako sa po prvý krát mohla objaviť myšlienka o tom, že by sa pomazaný cherubín stal bezzákonníkom, budeme podrobne hovoriť nabudúce. Toto je veľmi dôležitá otázka, ako a prečo sa to stalo.

No dnes sa pozrieme na niekoľko príkladov z Biblie, ktoré ukazujú, že zákon stojí na stráži života človeka, zákon ochraňuje človeka, obraňuje a chráni ho.

  1. kniha Mojžišova 18,24-28: „24Ničím z toho sa nepoškvrňujte; tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás. 25Tak sa poškvrnila krajina, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť (RJ: bezzákonnosť), a ona vyvrhla svojich obyvateľov. 26 Zachovávajte moje ustanovenia a prikázania, aby ste sa nedopustili ničoho z týchto ohavností, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami. 27 Všetkých týchto ohavností sa dopúšťal ľud tejto krajiny, ktorý bol pred vami, takže krajina bola znečistená. 28 Aj vás vyvrhne krajina, ak ju znečistíte, ako vyvrhla národy, ktoré boli pred vami.“ 

Hospodin hovorí na samom začiatku, vo verši 5: „Keď budete zachovávať moje ustanovenia, budete žiť, lebo v tom je zákon života.“ Ale keď vychádzate za hranice tohto priestoru, ktorý je pre vás bezpečný, za hranice Božieho zákona, čo s vami urobí príroda, ktorá pôvodne mňa poslúcha, vesmír, hmota, ktorý pôvodne žije podľa zákona, ktorý som Ja ustanovil? Ona vás vyvrhne. Zem sa to predstavuje ako živá bytosť, ktorá, ako sa tu hovorí, vyvrhuje tých obyvateľov, ktorí na nej žijú bezzákonne.

Ak máte iné preklady Biblie, ako je tam preložené slovo „vyvrhne“? „Vydáviť, vyvrátiť“ sú iné slová v SJ prekladoch. To je veľmi zaujímavé slovo. Doslovne sa v origináli používa slovo, ktoré sa používa vtedy, keď sa opisuje proces zvracania, dávenia. Keď človek je človeku zle a zvracia, čiže vyvráti niečo.

Teda, človek je tu predstavený ako ten, ktorý nežije len na povrchu zeme, ale aj vo vnútri zeme, ako ten, ktorý sa nachádza vo vnútri tohto systému, pretože človek je časťou systému vesmíru. Celý vesmír doteraz žije podľa Božích zákonov. A keď sa človek začína búriť, pretože má slobodnú vôľu, keď prestáva žiť podľa Božieho zákona, tak sa podľa týchto slov v Biblii, „vyvrhuje, vyvracia“ z toho systému.

Spomínate si slová Ježiša, ktorý hovorí, že ten bude vyvrhnutý von, do tmy vonku. Zvláštne slovo a zvláštny obraz je tu použitý. Existuje vo vesmíre nejaké miesto, ktoré by sme mohli nazvať „vonkajším“ vo vzťahu k Bohu? Kde je to miesto? Čo je to? Určite sa k tejto téme vrátime v jednej z ďalších častí.

Ale tu máme pred sebou vesmír, ktorý vyvrhuje zo seba ľudí, ktorí žijú v ňom, je to proces rovnaký ako reflex zvracania, ako proces vyvrátenia niečoho zlého alebo zlého jedla, jedla ktoré už sa začína rozkladať, čiže tých, ktorí už nežijú podľa Božích zákonov.

Teda vidíme, že tieto zákony sú jednoducho nevyhnutné. Pretože sme tak stvorení – a či to chceme alebo nie, či s nimi súhlasíme alebo nie – žijeme podľa týchto zákonov. Žijeme napr. vďaka tomu, že funguje v našom tele systém krvného obehu podľa prvotného Božieho plánu. My žijeme vďaka tomu, že funguje systém trávenia a všetky ostatné systémy, ktoré sú pre človeka životne dôležité. My žijeme vďaka Božiemu zákonu, sme živí vďaka nemu. A keď niekto v morálnej oblasti začína ignorovať tieto zákony, vtedy sa prirodzene ocitne mimo tohto systému, vo vonkajšej tme.

V Biblii je v 3. knihe Mojžišovej 26,34-35 napísaná ešte jedna myšlienka na túto tému:
34 Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená, a vy budete v zemi svojich nepriateľov. Vtedy si teda odpočinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám. 35 Po všetky dni, v ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej.“

Toto je pozoruhodné miesto vo Svätom písme. Zem žije podľa zákonov a časomiery, ktoré boli Bohom ustanovené pri stvorení. A keď ľudia, ktorí žijú na tejto zemi, jej nedajú možnosť nachádzať sa v tomto režime podľa Božieho zákona, vtedy Hospodin hovorí, že nastane čas, kedy sa zem bude obnovovať. Znovu vidíme, že Boží zákon odzrkadľuje samotnú matricu života vesmíru a inak to ani nemôže byť.

A tu máme tvrdenie a v 2. knihe Kronickej je naplnenie: keď Boží národ odpadol od Hospodina a zem fakticky nemala sobotu, neoddychovala, stalo sa toto.

Čítame 2. knihu Kronickú 36,20-21: 20 A to, čo pozostalo po meči, presťahoval do Babylona do zajatia, a boli jemu a jeho synom za služobníkov, až dokiaľ nekraľovalo perzské kráľovstvo, 21 aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané skrze ústa Jeremiášove, dokiaľ sa nenakochala zem svojich sobôt; po všetky dni, ktoré ležala púšťou, odpočívala, aby sa vyplnilo sedemdesiat rokov.“

Biblia hovorí o tom, že raz bude zem potrebovať ohromný časový úsek, tisíc rokov nato, aby mohla sláviť soboty. 6000 rokov hriechu, narušenia Božích zákonov vrátane časových zákonov a celých 1000 rokov bude potrebných nato, aby vesmír sa vrátil do počiatočnej rovnováhy.

Teda, zákon lásky. Aká je jeho podstata? Kedy sa objavil a načo je nám daný?

V Evanjeliu Lukáša 16,17 Ježiš na túto tému hovorí takto: „Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.“

Vidíte tu vzájomnú súvislosť. Vesmír stojí vďaka Božiemu zákonu, či sa to týka materiálnej oblasti alebo duchovnej oblasti.

Evanjelista Matúš túto myšlienku opisuje trochu inak. Matúš 5,18: „… Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane.“

Hovorí, že dokiaľ stojí nebo i zem, zákon zostáva nemenným. Je tu vzájomná súvislosť.

List Galatským 5,13-15 túto myšlienku odovzdáva takto: „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. 14 Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. 15 Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“

Pozrite sa, koľko veľa myšlienok je zhromaždených na jednom mieste. V prvom rade je tu myšlienka slobody. Áno, človek má možnosť sa slobodne rozhodovať.  „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu,“ – a tu je princíp: „v láske si slúžte navzájom.“ 

Láska je základom života Božieho aj nášho, je dôvodom nášho existovania a základom nášho existovania. A ďalej znovu vidíme vzorec lásky: „Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať …!“

Zákon hovorí, čo je to milovať. Keď si želáme žiť tak, ako žije náš Hospodin, vtedy budeme zachovávať zákon, pretože sám Hospodin žije podľa tohto zákona. Tento zákon nie je nič iné, ako príbeh o tej starodávnej láske, ktorá vždy žila vo vnútri Božstva od samého počiatku. A ďalej apoštol Pavel hovorí, že keď sa tento princíp lásky narušuje, tak prichádza smrť. „Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.“

Takže, zákon je základom a fundamentom života. Vzbura proti zákonu alebo inak povedané vzbura proti láske nás privádza do stavu nebytia, neexistencie. Vyvádza nás z vesmíru, ktorý stvoril Boh podľa zákona. Apoštol Pavel nás varuje, že keď človek ignoruje tento Boží zákon, ktorý stráži život, stráži lásku, tak nastáva rozklad a smrť.

Dnes sme, v tretej časti z cyklu Skúsenosť spasenia rozoberali veľmi dôležitú tému: Zákon lásky.

Dnes v tomto padlom svete existuje veľa klamstiev a lží. Jedným z týchto klamstiev je tvrdenie diabla o tom, že láska a Boží zákon sa nedajú spojiť, že láska a zákon sú rôzne pojmy.

No Sväté písmo hovorí: boli sme stvorení, lebo Boh je láska. Momentom nášho stvorenia sa  táto láska prejavila. Akt stvorenia je aktom lásky. A keď Hospodin realizoval tento akt stvorenia, tým zároveň ustanovil zákon. Tento zákon je vpísaný v celom vesmíre do každého atómu a je to zákon lásky.

Hospodin hovorí: Chcete žiť? Chcete, aby váš svet bol ako rieka? Chcete, aby boli vaše rodiny šťastné? Chcete dlho žiť na tejto zemi? Chcete byť úspešní vo finančnej oblasti aj vo všetkých iných oblastiach? Chcete mať zdravie a sily? Tak potom prijmite moju lásku a žite podľa môjho zákona.

Nakoniec sa chcem k vám obrátiť slovami Mojžiša z 5. knihy Mojžišovej 30. kapitoly. Práve v tejto kapitole Mojžiš vyložil celú Božiu vôľu a opísal, nakoľko sú tieto prikázania dôležité pre život a stoja na stráži života. Mojžiš nám ponúka na výber. Mojžiš nás pozýva urobiť rozhodnutie. Každé Božie slovo, ktoré je obrátené smerom k nám, čaká na odpoveď. To nie sú slová len na rozšírenie si obzoru, len kvôli získaniu informácie, nie je to o tom, aby sme viac vedeli a aby mohli tým prekvapovať iných ľudí. Božie Slovo je poslané Hospodinom nato,  aby vykonalo svoju prácu.

Preto čítame 5. knihu Mojžišovu 30,15-20: „15 Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo.“

Čo nám Mojžiš ponúka? Prečítajme si trochu vyššieod verša 10:

„10 keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, a zachovávať Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, zaznamenané v tejto knihe zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 11 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. 12 Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť? 13 Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť? 14 Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.“

Takže, čo im Mojžiš ponúkol? Prikázania, zákony, ustanovenia, Božiu vôľu.

„15 Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. 16 Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho zákony – tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine … 19 Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo …“.

Čo si dnes vyberiete? Tak znie volanie, Hospodinovo volanie. Tieto prikázania sú veľmi blízko vás, poznáte ich, každý z vás má Bibliu. Chcete žiť podľa Božieho zákona? Chcete žiť podľa zákona lásky? Prijímate tento základ života a chcete ho urobiť základom svojho života?

To je otázka, ktorá je adresovaná každému z vás, ktorí ste tu prítomní. A nato, aby všetci mali možnosť odpovedať na toto volanie, nato, aby sme odstránili prekážky, že ľudia sa hanbia alebo boja, poprosím svojich pomocníkov, aby vám rozdali papieriky. Na nich máte napísané:

Centrum duchovného vzdelávania, dnešný dátum …………, a ďalej sú tam napísané 2 slová:
Moje rozhodnutie:

(a nižšie sú napísané 3 možnosti)

  1. Rozumiem, že bez Boha som odsúdený na smrť. (Toto je záver našej prvej časti).
  2. Božia láska, ktorá trvá od večnosti, našla odozvu v mojom srdci. (Inými slovami je tam napísané: Milujem ťa Bože, to čo mnohí z vás minule hovorili nahlas.)
  3. Prijímam Boží zákon lásky a túžim žiť podľa neho.

Dole napíšte vaše meno a podpíšte sa, aby to bolo práve vaše osobné rozhodnutie. Nech to nie je rozhodnutie anonymné, ani urobené skupinovo. Ak ste pripravení, toto rozhodnutie urobte práve vy: ako osobnosť, ktorú Pán Boh stvoril a miloval ešte pred večnými vekmi.  Teraz vám dám čas, aby každý z vás mohol osobne, na modlitbe odpovedať na tieto otázky. Amen.

 

Preložené so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív