23. časť: Čo je to peklo a kde sa nachádza?

jan 4, 2021 | Pre začiatočníkov

… V dôsledku nezmyselnej streľby študent zabil spolužiakov … Frustrovaný muž, ktorého vyhodili z práce, vstúpil do kancelárie a zastrelil svojho šéfa … Matka nasmerovala do jazera svoje auto, v ktorom sa nachádzali jej dve deti a utopila sa spolu s nimi … Tisíce ľudí zomierajú v etnických „čistkách“. Príčinou toho je starodávne nepriateľstvo medzi dvoma a ďalšími etnickými skupinami … Muži, ženy a dokonca aj deti sú vystavení násiliu, bijú ich a vraždia …

Zoznam trestných činov je taký dlhý, že nemá konca. Zároveň mnohí ľudia odsudzujú  fakt, že zločinci, a vrátane i chladnokrvných vrahov, sú odsudzovaní na trest smrti. Politické strany, ktoré vystupujú proti trestu smrti, hlasno protestujú, pričom ho nazývajú „nehumánnym pohanským obradom“. Hovoria: „Naozaj sú vrahovia nenapraviteľní?“

Ktorý je najhumánnejší spôsob trestu pre odsúdených zločincov? Elektrické kreslo? Niektorí si myslia, že smrtiaca injekcia je najmenej bolestivou formou vykonania prísneho rozsudku. Druhí sa pridŕžajú názoru, že človek počas vykonania rozsudku rýchlejšie umrie obesením.

Avšak, v celej tejto horúcej diskusií o treste smrti existuje jedna alternatíva, o ktorej nikto neuvažuje. Nikto nepredpokladá, žeby títo chladnokrvní vrahovia, ktorí bezohľadne zobrali život druhým ľuďom, zaplatili zato tým, že ich predajú bolestnému mučeniu, ktoré im spôsobí neskutočnú bolesť, od ktorej zomrú. Nikto netrvá na tom, aby týchto vrahov pomaly upaľovali v ohni. A napriek tomu, niektorí úprimní kresťania sú presvedčení, že náš Nebeský Otec bude robiť ešte niečo horšie, ako toto. Nespravodliví, ako títo kresťania tvrdia, budú musieť trpieť, aby zaplatili za svoje hriechy. Okrem toho, miesto, kde Boh bude vykonávať takýto smrteľný rozsudok, si predstavujú ako miesto, kde utrpenie bude pokračovať bez konca.

Takže, aký údel čaká nespravodlivých? Ako ich budúci osud súvisí s milujúcim a spravodlivým Bohom?

Poďme sa pozrieť, čo nato hovorí Biblia.

 

Počas celých 6000 rokov Boh prosil hriešnikov, aby sa odvrátili od svojich zlých ciest:

„Povedz im: Akože Ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte, odvráťte sa od svojich zlých ciest! Lebo prečo máte zomrieť, dom Izraelov?!“ (Ezechiel 33,11).

Smrť Krista na Golgotskom kríži ukázala, ako veľmi Boh túži zachrániť padlé ľudstvo. Keď Ježiš zvolal na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“ (Lukáš 23,34), On tým odhalil bolesť Svojho srdca. Čoskoro nato Ježiš dal Svoj život – ako predpokladajú,  skonal na srdcový infarkt (Ján 19,30 a 34).

No, aj potom, ako Kristus názorne predviedol túto nevýslovnú Božiu lásku, mnohí ľudia sa aj tak k Nemu neobrátili. A do tých čias, pokiaľ bude hriech vládnuť na tomto svete, bude naďalej pokračovať v hromadení ľudského utrpenia. Preto musí byť hriech zničený.

Akým spôsobom bude zničený hriech podľa Božieho plánu?

„Ale príde deň Pánov …, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.“ (2. list Petra 3,10)

Boh musí s konečnou platnosťou očistiť vesmír od zla a zničiť hriech. Tí, ktorí vytrvalo pokračujú v živote v hriechu, budú v konečnom dôsledku zničení ohňom, ktorý je pripravený na zničenie diabla, jeho anjelov a hriechov celého sveta. Akou smutnou udalosťou toto bude pre Krista, keď sa On bude pozerať, ako oheň ničí tých, kvôli ktorým On zomieral na kríži!

 

Napriek niektorým populárnym predstavám, u Boha teraz neexistuje ohnivý očistec t.j. miesto, ktoré niektorí volajú „peklom“ a kam sa dostávajú hriešnici po smrti. Biblia nazýva peklom ten okamih, keď sa zem premení na ohnivé jazero. Boh očakáva dobu, kedy On vykoná rozsudok nad nespravodlivými v záverečnej scéne súdu na konci tisícročného obdobia (Zjavenie 20,9-15).

„Pán však vie vytrhnúť pobožných z pokušenia, a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať“ (2.list Petra 2,9).

Boh očistí náš svet stravujúcim ohňom.

„A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým Slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.“ (2. list Petra 3,7)

Boh nikdy neplánoval, aby ktokoľvek z ľudí zahynul v ohnivom jazere. Avšak, keď ľudia odmietajú roztrhať otrockú závislosť od diabolských pút a zotrvávajú vo svojom hriechu, musia v konečnom dôsledku zožať ovocie svojho rozhodnutia.

„Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ (Matúš 25,41).

Kedy bude podľa slov Krista horieť pekelný oheň?

„Ako teda vyberajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta: 41 Syn Človeka pošle Svojich Anjelov a vyberú z Jeho Kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť, 42 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“ (Matúš 13,40-42).

Plevel, ktorý koná zlo, nebude spálený do doby konca sveta. Predtým, ako bude tento rozsudok vynesený, sa celý vesmír musí presvedčiť, že Boh je spravodlivý v tom, ako On  postupoval s každým človekom na zemi. Ako sme už podrobnejšie rozobrali v 22. časti, vo veľkom spore medzi Kristom a satanom sa diabol snažil dokázať, že cesta hriechu je najlepšia. Ježiš však ukázal, že cesta poslušnosti je kľúč k šťastnému životu.

Na konci tisícročného obdobia bude vyvrcholením veľkého sporu konečné zničenie satana, jeho anjelov a nespravodlivých. Budú otvorené knihy, v ktorých je zapísané to, akú úlohu zohrala každá osobnosť vo veľkej dráme. Po tomto satan, smrť a všetci tí, „koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera“ (Zjavenie 20,14-15). Ako je napísané v nasledujúcej kapitole knihy Zjavenie (Zjavenie 21,1), keď Boh očistí ohňom zem od hriechu, On stvorí nové nebo a novú zem.

 

Mnohí veriaci predpokladajú, že pekelný oheň bude horieť večne a že hriešnici sa nevyhnú večnému utrpeniu.

Poďme sa pozorne pozrieť na verše, ktoré opisujú, ako Hospodin naloží s hriechom a hriešnikmi.

Apoštol Pavel opisuje príchod Ježiša z neba: „v plameni ohňa sa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci“ (2. list Tesalonickým 1,8-9).

Všimnite si, že „večné zahynutie“ nie je to isté ako večné trápenie. To je len nebytie, ktoré trvá večne. Následok hriechu je večná smrť. Apoštol Peter hovorí o súde a „záhube bezbožných ľudí“ (2. list Petra 3,7).

Podľa slov Krista „i duša i telo“ zahynú v ohni (Matúš 10,28). Vo svojom Kázaní na vrchu Ježiš hovorí o „tesnej bráne a úzkej ceste, ktorá vedie do života“ a širokej ceste, ktorá „vedie do zahynutia“ (Matúš 7,13-14). V Evanjeliu Jána Ježiš hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3,16). Ježiš porovnáva dva osudy človeka: večný život a zahynutie, no nehovorí o  večnom ohni. Musíme vyvodiť záver, že peklo má svoj koniec: končí sa smrťou a zničením nespravodlivých.

Jasné vyhlásenia, ktoré môžeme sledovať na stranách celého Svätého písma svedčia o tom, že nespravodliví budú zničení. „Bezbožníci zahynú“, „budú vyťatí“ (Žalm 37,20 a 28), hovorí žalmista Dávid. Apoštol Peter takisto upozorňuje nato, že „zahynú vo svojej skazenosti“ (2. list Petra 2,12). Podľa slov proroka Malachiáša, oheň ich premení na popol (Malachiáš 4,1-3). „Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.“ (List Rimanom 6,23).

Cieľom konečného trestu v pekelnom ohni je zbaviť vesmír od hriechov, ktoré nesmú pokračovať večne. Je absolútne nepredstaviteľné, že Ježiš, Ktorý plakal nad osudom nepokorného Jeruzalema a Ktorý odpustil tým, ktorí ho zradili na smrť, by mohol stráviť celú večnosť pozeraním sa na utrpenie odsúdených hriešnikov v ohni.

Peklo má v skutočnosti svoj konečný bod. Na konci tisícročného kráľovstva Boh pošle oheň z neba a zničí diabla, jeho anjelov a tých nespravodlivých, ktorí vytrvalo odmietali zanechať cestu hriechu. „Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“ (Zjavenie 20,9).

Podľa slov Krista je tento oheň je „neuhasiteľný“ (Matúš 3,12), ale v tom zmysle, že ho nikto nemôže uhasiť dovtedy, kým nevykoná úplne svoju očistnú prácu.

Hospodin zasľúbil, že po očistení zeme ohňom stvorí novú zem, kde „zabudnuté budú predošlé súženia“„nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc“ (Izaiáš 65,16 a 19).

Príčiny všetkých trápení budú odstránené. Boh vylieči rany, ktoré nášmu srdcu spôsobil hriech, a šťastie bude dokonalé.

 

V Evanjeliu Matúša 25,41 Ježiš hovorí o „večnom ohni, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom“. Znamená to, že ohnivé plamene pekla budú horieť večne?

Vo Svätom písme je predstavený tragický údel starodávnych miest Sodomy a Gomory ako príklad potrestania „večným ohňom“.

„Rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou.“ (List Júdov 1,7). Je viditeľný fakt, že tieto mestá nehoria dodnes. No oheň bol večný v tom zmysle, že výsledkom jeho činnosti sa stalo neodvratné zničenie.

V 2. liste Petra 2,6 znova čítame o večnom ohni. Avšak tento verš takisto jasne hovorí o tom, že Boh „odsúdil mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti“. Nespravodliví Sodomy a Gomory netrpia dodnes; dávno sa obrátili na popol. No oheň, ktorý ich spálil, je „večný“ v tom zmysle, že je to nezmeniteľné zničenie. Večný oheň znamená trest, ktorý má večné následky, no nie je to proces, počas ktorého sa trest bude vykonávať večne.

Vzhľadom nato, že v knihe Zjavenie sa používa jasný symbolický jazyk, niektoré miesta v tejto knihe bývajú nesprávne pochopené. Napríklad, v Zjavení 14,11 sa takto hovorí o nespravodlivých: „a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov“. Toto vyjadrenie, na prvý pohľad, vyzerá ako nekonečné utrpenie. No poďme sa znovu pozrieť, ako Sväté písmo vysvetľuje samo seba.

V 2. knihe Mojžišovej sa hovorí o sluhovi, ktorého ucho musí pán prepichnúť na znak toho, že tento ostane jeho sluhom „naveky“ (2. Mojžišova 21,6). V tomto prípade slovo „naveky“ znamená, že sluha bude slúžiť svojmu pánovi dovtedy, pokiaľ bude sluha žiť.

Z toho vyplýva, že musíme byť veľmi pozorní pri výklade básnického jazyka a symbolov. Dym, ktorý večne stúpa z ohnivého jazera – to je jasný spôsob, ako vyjadriť večné zničenie. V Zjavení 21,8 sa jasne hovorí o tom, že jazero, ktoré horí ohňom a sírou, to je „druhá smrť“. Peklo má svoj koniec. Nespravodliví budú zničení, strávení ohňom.

 

Na počiatku Boh stvoril dokonalý svet. Avšak, hriech prišiel do sveta a priniesol nešťastie, ničenie a smrť.

Keby ste sa raz vrátili domov a zistili, že váš dom je vykradnutý a zničený, nechali by ste ho v takomto stave navždy? Samozrejme, že nie. Začali by ste ho z neho vymetať prach a smeti, umývať a čistiť celý dom a vynášať nábytok, ktorý netreba opravovať.

Boh robí to isté. On prevezme na seba starostlivosť o znovuobnovenie sveta, ktorý bol zničený a zašpinený následkami hriechu, pričom stvorí novú zem na mieste predošlej. Cieľ Boha ohľadom očistenia ohňom nášho sveta spočíva v tom, aby pripravil cestu pre dokonalý svet, v ktorom budú žiť zachránení.

No Boh stojí pred vážnym problémom, pretože hriech zničil nielen fyzický svet, no tiež poškvrnil človeka. Hriech narušil vzťahy ľudí ako s Bohom, tak i medzi ľuďmi navzájom. Ľudstvo stále trpí takými problémami, ako je tvrdé zaobchádzanie s deťmi, terorizmus, pornografia a mnohé ďalšie. Boh musí jedného dňa zničiť hriech, pretože hriech ničí človeka. Boh stál pred dilemou: ako zničiť smrteľný vírus hriechu v tomto svete a zároveň zachrániť človeka, ktorý je nakazený týmto vírusom. Jeho riešenie spočívalo v tom, že On ponesie na Sebe hriechy celého sveta. On dovolil hriechu ukrižovať Seba na kríži. V dôsledku toho, „ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1. list Jána 1,9).

Boh ponúka Svoje riešenie problému hriechu ako dar každému človeku. Avšak, smutný fakt je ten, že niektorí sa vytrvalo nechcú rozlúčiť s chorobou hriechu. A Boh nebude nútiť ľudí vybrať si Jeho cestu k večnému životu. Tí, ktorí odmietnu Jeho volania, budú v konečnom dôsledku zničení hriechom. O skutočnej príčine toho, prečo ľudí postihne hrozný údel zahynutia v pekelnom ohni, je napísané v knihe proroka Izaiáša: „Lebo volal som, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči, a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu.“ (Izaiáš 65,12)

Oddelení od Krista vďaka svojmu rozhodnutiu, nespravodliví zistia, že ich čaká jediný neodvratný osud – večná smrť.

 

Bez ohľadu nato, že Sväté písmo nehovorí o tom, že večný oheň pekla prinesie nekonečné utrpenie, Biblia predsa ukazuje na hrozný údel, ktorý budú musieť prežiť odsúdení na zahynutie. Nespravodliví navždy stratia večný život. Aké hrozné bude uvedomenie si toho, že radosť večného života im ušla a že nikdy viac nezažijú šťastie dokonalých vzťahov, založených na láske, ktoré si budú vychutnávať vykúpení po celú večnosť.

Keď bol Ježiš ukrižovaný na kríži a hriechy celého sveta Ho oddelili od Otca, On musel precítiť trápenie človeka, odsúdeného na večné nebytie. Keď sa nespravodliví pozerajú do čiernej prázdnoty ich budúcnosti, tak vidia len večné nebytie. Budú musieť zomrieť bez akejkoľvek nádeje na druhé vzkriesenie. A zároveň, uvidia, ako neustále odvrhovali Krista, keď im On ponúkal svoju lásku (list Filipským 10,11). Niet sa čomu diviť, že biblickí pisatelia nám tak vytrvalo poukazujú na dôležitosť nášho rozhodnutia a vyhlásení Ježiša.

„Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. 2 Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2. list Korintským 6:1,2).

Nemôže byť väčšej tragédie, ako keď človek nevyužije možnosť prijať vzácnu obeť Krista a radšej sa rozhodne zostať medzi zahynutými. Stojíme pred veľmi jasným rozhodnutím: večná smrť (teda strata možnosti byť celú večnosť v prítomnosti Boha) alebo večné prebývanie s Kristom, čo vo svojej podstate naplní naše najhlbšie túžby. Aké rozhodnutie urobíte vy? Prečo si už dnes neurčiť svoj večný osud?

 

 

 

 

 

 

Archív