22. časť: Je Boh spravodlivý?

jan 4, 2021 | Pre začiatočníkov | 0 komentárov

… V jednom meste zablúdená strela lupičov zabila chlapca, ktorý si robil domáce úlohy za svojim stolom… Mladá matka sa dozvedela, že jej dieťa bolo nakazené na A.I.D.S. v dôsledku transfúzie infikovanej krvi…

V našom svete sa neustále dejú takéto tragické prípady. A my často sa snažíme pochopiť ich príčiny. Kde je Boh počas týchto nezmyselných tragédií a smrti?

Žalmista Dávid hovorí, že „zem je plná milosti Hospodinovej“ (Žalm 33,5). Ak je to pravda, tak prečo Boh neskoncuje s ľudskými tragédiami?

Sväté písmo nám odhaľuje, ako a kedy Boh skoncuje s hriechom a utrpením.

 

20. kapitola knihy Zjavenie sa zameriava na tisícročné obdobie, ktoré bude nasledovať po Druhom príchode Krista. Udalosti, spojené s týmto tisícročným obdobím – to je už konečná etapa boja medzi Kristom a satanom, ktorá pokračuje odvtedy, odkedy hriech vošiel do vesmíru.

Táto dráma sa začala v nebi, kedy Lucifer začal závidieť Bohu, začal vojnu spolu s nepadlými anjelmi a bol zvrhnutý na našu zem. Dráma pokračovala v záhrade Eden, prešla  storočiami, pričom dosiahla svoj kulminačný bod, kedy diabol podnietil ľudí, aby ukrižovali Ježiša (viď 3. časť ŠBZ). Táto dráma príde do finále na konci tisícročného obdobia, keď Kristus očistí a preberie pod Svoju kontrolu náš svet.

Kniha Zjavenie ukazuje, že tisícročné obdobie vymedzuje dve vzkriesenia:

Koho Boh vzkriesi pri prvom vzkriesení, ktoré sa udeje na začiatku tisícročného obdobia?

„Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zjavenie 20,6).

„Blahoslavení a svätí“, teda tí, ktorí prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa, vstanú pri prvom vzkriesení. Keďže spravodliví „budú s ním kraľovať tisíc rokov“, musia byť vzkriesení na začiatku tohto obdobia.

A kto bude vzkriesený pri druhom vzkriesení­ na konci tisícročia?

„Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕši tisíc rokov.“ (Zjavenie 20,5).

„Ostatní mŕtvi“ možno označiť len nespravodlivých, pretože spravodliví „blahoslavení a svätí“  budú vzkriesení na začiatku tisícročného obdobia.

Takže, tisícročné obdobie bude ohraničené dvoma vzkrieseniami: vzkriesením spravodlivých na začiatku tohto obdobia a vzkriesením nespravodlivých na jeho konci.

 

Prvé vzkriesenie, vzkriesenie spravodlivých, sa odohrá počas Druhého príchodu Ježiša Krista.

„Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17 potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“ (1. list Tesalonickým 4,16-17)

Keď sa Kristus vráti na našu zem po druhý krát, On vzkriesi „mŕtvych v Kristovi“ a zoberie ich do neba spolu so živými spravodlivými. Keďže nespravodliví nechceli zanechať hriech, tak sa nebudú môcť nachádzať v Božej prítomnosti a budú zničení počas príchodu Ježiša Krista (Lukáš 17,26-30).

 

Keď sa začne tisícročné obdobie, všetci spravodliví budú vzatí do neba a všetci nespravodliví zahynú. Čo sa bude diať s týmto svetom počas týchto tisíc rokov?

„Potom som videl z neba zostupovať anjela, ktorý má kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. 2 Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“ (Zjavenie 20,1-3).

Počas príchodu Krista, bude satan spútaný a zostane v reťaziach tisíc rokov. Kde bude uväznený? Vo vyššie uvedenom texte je napísané: „Hodil ho do priepasti“. Pre slovo „priepasť“ sa v gréckom origináli používa slovo „abuss“, čo znamená „veľmi hlboko“ alebo „bez dna“.

V 1. knihe Mojžišovej 1,2 v Septuaginte (grécky preklad Starého zákona) sa slovo „abuss“ používa na opis zeme v jej pôvodnej podobe ešte pred okamihom, kedy Boh začal Svoj tvorivý proces. Takže, naša zem bude pomenovaná slovom „abuss“, kde Pán uväzní satana.

Sväté písmo hovorí o tom, že satan bude „spútaný veľkou reťazou“. Treba to chápať doslovne? Samozrejme, že nie, je to symbolický jazyk, čo znamená, že satana spúta „reťaz okolností“. Diabol by chcel ďalej klamať ľudí počas týchto tisíc rokov. Avšak nebude môcť nájsť na pokúšanie ani jedného spravodlivého, pretože sa všetci budú nachádzať v tom čase v nebi. Takisto nebude môcť klamať nespravodlivých, pretože budú mŕtvi. Keďže  nebude mať koho klamať, bude sa bezcieľne potulovať po celej zemi, pričom bude donútený premýšľať o tom, koľko utrpenia a smútku priniesol.

 

Počas tisícročného obdobia bude prebiehať súd, ktorý zahŕňa jednu zo 4 fáz:

  1. fáza: vyšetrovací súd nad spravodlivými pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
  2. fáza: odmena spravodlivým pri Ježišovom návrate na zem.
  3. fáza: súd nad nespravodlivými počas tisícročného kráľovstva.
  4. fáza: odplata satanovi a nespravodlivým na konci tisícročného obdobia.

V 13. časti sme rozoberali 1. a 2. fázu súdu: teda vyšetrovanie a odmenu spravodlivým. Teraz budeme rozoberať 3. a 4. fázu: súd nad nespravodlivými a odplatu im, aj satanovi.

Vieme, že vzkriesení spravodliví a tí veriaci, ktoré budú vítať Ježiša spomedzi živých, budú vzatí do neba počas Druhého príchodu Ježiša Krista. Budú bývať v nebeských obydliach tisíc rokov.

Čo budú robiť počas tohto obdobia?

„Alebo či neviete, že svätí budú súdiť svet? … 3 Či neviete, že budeme súdiť anjelov? …“ (1.list Korintským 6,2-3)

„Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. … Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.“ (Zjavenie 20,4)

Počas tisíc rokov budú spravodliví prejednávať prípady nespravodlivých ľudí a padlých anjelov, vrátane ich vodcu – diabla. Mučeníci, tí, ktorí zvíťazili vo veľkom boji a tí, ktorí zostali vernými nasledovníkmi Krista a prežili nemálo utrpení kvôli Nemu, budú vyšetrovať skutky nespravodlivých ľudí a anjelov, budú prenikať do Božích rozsudkov.

Boh vo Svojej veľkej milosti poskytne vykúpeným ľudom možnosť pochopiť, prečo On vyniesol smrteľný rozsudok nad nespravodlivými. U nás, možno, vznikne veľa otázok, vrátane takejto: „Prečo medzi spasenými nie je môj príbuzný? Zdalo sa, že to bol taký dobrý človek“.

Keď si budeme prezerať zápisy v knihách a budeme súdiť mŕtvych „podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov“ (Zjavenie 20,12), tak sa presvedčíme, že vo všetkom, čokoľvek urobil Boh, On bol spravodlivý. Uvidíme, ako Duch Svätý ponúkal ľudom šancu za šancou, aby sa obrátili k Bohu a vtedy sa každý zápis stane jasný a zrozumiteľný.

Čo sa ešte udeje v tomto období?

Kniha Zjavenie nám hovorí o nasledujúcich udalostiach: „A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.“ (Zjavenie 21,2).

Toto prekrásne mesto bude našim príbytkom vo večnosti. Sväté mesto spolu s Ježišom Kristom a všetkými vykúpenými ľuďmi zostúpi z neba na zem.

Čo bude robiť satan na konci tisícročného obdobia?

„Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, … , aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“ (Zjavenie 20,7-9)

Na konci tohto tisícročného obdobia budú nespravodliví vzkriesení počas druhého vzkriesenia (Zjavenie 20,5). V tom čase, keď spravodliví budú spolu so Svätým mestom zostupovať z neba a nespravodliví vstanú z mŕtvych, satan bude oslobodený na „krátky čas“ (Zjavenie 20,3). On sa znova postaví na čelo nespravodlivých a vyvolá povstanie proti spravodlivým. Nebude strácať čas a okamžite začne formovať obrovskú armádu. Satan dá príkaz na napadnutie Svätého mesta. Keďže nespravodliví obkľúčia Nový Jeruzalem (Zjavenie 20,9), na okamih zažijú hrôzu večnej ničoty (neexistencie).

 

V tejto situácii sa po prvý krát všetky národy zeme spolu stretnú. Ježiš povedie  vykúpené Božie deti, ktoré sa budú nachádzať vo vnútri v meste. Satan zase povedie dav bezbožných, ktorí budú obliehať steny Svätého mesta. V tomto kritickom okamihu Boh vykoná záverečnú fázu súdu, a nespravodliví predstúpia pred spravodlivosť Stvoriteľa.

„A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo nájdené. 12 A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov.“ (Zjavenie 20,11-12)

Predstavte si ten obraz. Ako stoja pred trónom Boha, Ježiš predostrie každému všestranný prehľad Jeho služby na ich záchranu. Ježiš odhaľuje, že prišiel hľadať a zachrániť stratených. Ježiš prišiel na náš svet v ľudskom tele. Žil tak, že nevykonal žiadny hriech, trpel a bol pokúšaný, ale nepodľahol pokušeniu, dal Seba ako obeť na kríži a potom vykonával službu ako Veľkňaz v nebesiach. V konečnom dôsledku, keď Ježiš so smútkom vystúpi dopredu a vynesie rozsudok pre tých, ktorí vytrvalo odmietali Jeho milosť, všetky bytosti vo vesmíre uznajú nutnosť a spravodlivosť tejto záverečnej scény Božieho súdu.

„Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. 11 Lebo je napísané: „Jako že ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno, a každý jazyk bude oslavovať Boha.“ (List Rimanom 14,10-11)

Ježiš Kristus „ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. 9 Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno,10 aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí po nebeských a pozemských i pod zemských, 11 a každý jazyk aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.“  (List Filipským 2,8-11)

Od tých čias, ako hriech vošiel do vesmíru, sa diabol snaží ohovárať Boží charakter, pričom Ho obviňuje z nespravodlivosti. No v okamihu súdu sa všetko postaví na svoje miesto. Vtedy všetci uznajú, že Ježiš, Baránok Boží, je hodný našej lásky a uctievania. Všetky plány a ciele Boha budú úplne zjavené a Jeho charakter bude ospravedlnený.

Nielen spasení, ale aj padlí anjeli, a dokonca aj sám satan vyznajú to, že cesty diabla boli klamné a cesty Božie boli pravdivé a spravodlivé. Všetci sa presvedčia o tom, že zlo a egoizmus vedú len k nešťastiu a nespokojnosti a že sa nikdy neoplatí vydať na cestu hriechu.

 

Bez ohľadu nato, že satan a obrovské množstvo bezbožných uznajú Božie cesty za spravodlivé, ich srdcia sa nezmenia, zostanú zlí. A potom, ako bude vynesený rozsudok súdu, nespravodliví, ako je napísané 20. kapitole Zjavenia, „vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svätých i to milované mesto. Ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. 10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, … 14 A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. 15 A jestli niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.“ (Zjavenie 20,8-15).

V záverečnej scéne súdu, oheň, ktorý vyjde od Boha, zničí hriech i tých, ktorí sa ho vytrvalo držali. Satan a všetci odsúdení na zánik, budú zničení „druhou smrťou“ – bude to večná smrť, po ktorej už nebude možné vzkriesenie. Spurný duch ich urobil neschopnými vychutnávať si skutočné šťastie a v dôsledku toho budú mať rovnaký údel ako satan a zlí  anjeli. Nebeský oheň úplne očistí zem od ničivých účinkov hriechu. Boh posvätí vesmír, v ktorom už nikdy nebude zlo. Veľký boj medzi dobrom a zlom, medzi Kristom a satanom sa skončí a Ježiš bude kraľovať naveky. Spustí sa opona dlhotrvajúcej drámy hriechu, po ktorej sa otvorí sláva nového sveta neobmedzených možností.

 

Z popola tohto konečného, očisťujúceho zničenia zeme, Boh stvorí novú Zem: „A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa boli pominuli, … 2 A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupujúce od Boha z neba, … 3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4 A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. 5 A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.“ (Zjavenie 21,1-5)

Zem bude obnovená do prvotnej podoby a stane sa navždy domovom vykúpených. Oslobodení od sebectva, chorôb a utrpenia, budeme skúmať vesmír, rozvíjať nádherné  vzťahy a celú večnosť budeme mať prednosť sedieť pri Jeho nohách, počúvať a učiť sa od Neho (viď 9. časť).

Kde túžite byť v tento deň? Už ste sa rozhodli byť s Kristom vo vnútri Svätého mesta spolu so spasenými? Alebo zostanete za stenou tohto mesta bez Krista, odsúdení na večnú smrť?

Ak odovzdáte svoj život do rúk Ježiša, nikdy nebudete musieť zažiť neopísateľnú hrôzu, ktorú prežijú tí za stenami mesta, keď sa dozvedia, že sú navždy stratení. Bez ohľadu nato, aký bol váš život doteraz, keď ho teraz zveríte do rúk Krista, môžete sa čoskoro ocitnúť vo vnútri mesta s Ježišom a byť vykúpení. Dnes máte nato skvelú príležitosť! Dnes je váš deň spasenia!

 

 

 

 

Archív