2. časť: Biblia – kniha života

okt 8, 2012 | Pre začiatočníkov

Keď rebeli z lode „Bounty“ potopili svoju loď, vysadili sa na neobývanom ostrove Pitcairn v južnom Tichomorí. Skupina sa skladala z desiatich britských námorníkov, zo šiestich mužov a desiatich žien z Tahiti a pätnásťročného dievčatka. Jeden z námorníkov sa naučil vyrábať alkoholické nápoje, a čoskoro sa obyvatelia ostrova zmenili na opilcov… Hádky a bitky viedli k vážnym následkom.

Po nejakom čase jeden z námorníkov, volal sa Alexander Smith, objavil Bibliu v jednej z truhlíc, ktoré odniesli ešte z lode. Začal ju čítať a rozprávať ľuďom, čo je tam napísané. Postupne, ako študoval Bibliu, sa začal meniť jeho život a životy ostatných obyvateľov ostrova.

Tento ostrov, stratený v oceáne, bol úplne izolovaný od okolitého sveta až do roku 1808, kedy tu priplávala americká loď „Topaz“. Posádka tejto lode objavila, že na ostrove sa nachádza prosperujúca a prekvitajúca spoločnosť ľudí, ktorí vôbec nepoužívali alkohol. Spoločnosť, kde neexistujú zločinci, ani väzenie. Pod vplyvom biblických právd sa z „ostrova pekla“ stal raj na zemi. Títo ľudia začali žiť taký spôsob kresťanského života, aký chce vidieť Boh.

Pokračuje Boh aj dnes v prihováraní sa k ľuďom zo strán Biblie? Samozrejme.

Tu je list, ktorý  poslal študent korešpondenčného kurzu Biblie: „Som väzeň, som odsúdený na smrť za hrozný zločin. Bol som duchovne stratený dovtedy, kým som sa nestretol s Bibliou. Teraz mám nádej, mám novú lásku v mojom srdci – lásku ku Kristovi.“

Biblia má silu, ktorá môže naozaj reálne meniť ľudí. A keď ľudia začínajú vážne skúmať Písmo, ich život sa radikálne mení.
 
 
 

Po stvorení Adama a Evy, prvých ľudí na zemi, Boh komunikoval s nimi priamo, tvárou v tvár.

Ale ako sa správali, keď Boh prišiel za nimi po páde do hriechu?
„Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa Adam  a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady.“ (1. kniha Mojžišova 3,8).

Hriech bol dôvod, ktorý spôsobil, že prestala komunikácia človeka s Bohom tvárou v tvár.

 

Ako Boh komunikoval s ľuďmi potom, ako hriech vstúpil do nášho sveta?
„Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.“ (Ámos 3,7).

 
Boh nás nenechal v stave neznalosti o zmysle života. Boh dával ľuďom odpovede na najnaliehavejšie otázky života cez prorokov, ktorých povolal nato, aby hovorili a písali v Jeho mene.
 
 
 
 

Proroci počas svojho života odovzdávali Božie slovo ústnou i písomnou formou. Po ich smrti Božie slovo zostalo vo zvitkoch.

Následne boli tieto prorocké správy zhromaždené na základe Božieho vedenia do knihy s názvom „Biblia“. Nakoľko môžeme dôverovať týmto prorockým záznamom?

„Tým máme verné prorocké slovo. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. 20 Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; 21 lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“ (2. list Petra 1,19-21)

Všetky knihy Biblie nie sú napísané podľa vlastnej vôle alebo želania autorov, ale pod mimoriadnym vnuknutím (vplyvom) Ducha Svätého.

Biblia je Slovo samotného Boha! Boh v ňom zjavuje sám Seba a Svoje ciele pre ľudstvo. Biblia nám ukazuje, ako Boh vidí minulosť a otvára nám aj budúcnosť, pretože ukazuje, ako bude vyriešený problém zla, aj akým spôsobom sa mier a prosperita vrátia na zem.

 

 

„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 17 aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ (2. list Timoteovi 3,16-17)

Biblia má preto taký hlboký vplyv na človeka, lebo bola inšpirovaná Bohom. Všetko, čo proroci videli a počuli, bolo síce povedané ľudským jazykom, avšak ich posolstvo prišlo priamo od Boha.

Ak teda chcete vedieť všetko o živote na Zemi a o Nebeskom Kráľovstve, tak čítajte Sväte Písmo. Čítanie Biblie zmení váš život. Čím viac sa ponoríte s pomocou modlitby do čítania Biblie, tým viac sa budete prenikať do sveta duchovna a lepšie mu rozumieť.

 

 

Biblia je zbierkou 66-tich kníh. 39 kníh Starého zákona bolo napísaných v období medzi rokmi 400 až 1450 rokov pred Kristom. 27 kníh Nového zákona bolo napísaných v období 50 až  100 rokov po narodení Krista.

Prvých päť kníh Biblie napísal prorok Mojžiš okolo roku 1400 pred našim letopočtom. Apoštol Ján napísal poslednú knihu Biblie: Zjavenie apoštola Jána v roku 95 po Kristovi.

V priebehu 1500 rokov, v období od napísania prvej po napísanie poslednej knihy Biblie, najmenej 38 autorov pod inšpiráciou Svätého Ducha napísalo aj iné knihy. Autori boli obchodníci, pastieri, rybári, vojaci, lekári, učitelia, králi – jedným slovom, zástupcovia rôznych profesií a vrstiev obyvateľstva. Často žili v úplne odlišnom kultúrnom a filozofickom prostredí.

Práve toto je najprekvapujúcejšie: zhromaždenie 66 kníh Biblie, ktorá obsahuje 1189 kapitol, ktoré sú tvorené 31173 veršami, predstavuje úžasnú jednotu a vzájomnú previazanosť tých správ, ktoré nesú.

Predstavte si, že na vaše dvere zaklope človek a vy ho pozvete dovnútra. Muž položí na podlahu v obývacej izbe beztvarý kus mramoru, a bez jediného slova opustí dom. A tak, jeden za druhým, postupne vás navštívi 66 návštevníkov, pričom každý nechá ďalší kus mramoru v miestnosti. Po poslednej návšteve ste prekvapení, lebo ste zistili, že odrazu pred vami stojí krásna socha. A potom zistíte, že väčšina z tých sochárov, ktorí prišli do vášho domu sa nikdy nestretli, keďže žijú v rôznych krajinách – v Severnej Amerike, Južnej Afrike, Číne, Rusku a inde.

K akému záveru prídete?

Že existuje niekto, kto najprv vymyslel túto sochu a potom poslal mužov, aby každý z nich vložil do sochy svoj kus mramoru podľa presne vymysleného plánu. Ako dokonale vytvarovaná socha, aj Biblia sprostredkúva komplexnú a ucelenú správu.

A nikto iný, jedine Pán Boh je ten, kto naplánoval Bibliu. Fakt, že v Písme je možné vidieť pozoruhodnú jednotu, je dôkazom toho, že ľudia, ktorí vyjadrili svoje myšlienky v Biblií, sa nachádzali pod špeciálnou inšpiráciou Ducha Svätého.
 
 

Je zaujímavé vedieť, ako sa zachovala Biblia až do našich čias. Všetky staré rukopisy boli prepisované ručne do obdobia, keď sa Biblia začala tlačiť polygrafickým spôsobom, teda kníhtlačou. Prepisovači robili kópie pôvodných rukopisov a potom rozširovali Bibliu. Tisíce týchto kópií sa zachovali do našej doby.

Židovské starozákonné rukopisy, ktoré sa vznikli v období od roku 200 pred Kristom až po obdobie 68 rokov po Kristovi, sa našli v roku 1947 v blízkosti Mŕtveho mora (vykopávky v Kumráne).

Je prekvapujúce, že tieto zvitky, ktoré majú viac ako 2000 rokov, obsahujú presne rovnaký text, aký dnes nájdeme v knihách Starého zákona a ktorý bol použitý do kanonických kníh z iných zdrojov a dávno predtým, ako sa našiel tento dôležitý objav. Toto je hmatateľný dôkaz toho, že môžete dôverovať biblickému textu.

Apoštoli pôvodne napísali väčšinu kníh Nového zákona ako listy, ktoré boli posielané do kresťanských cirkví, ktoré boli založené po smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Viac ako 4500 rukopisov Nového zákona v úplnom alebo čiastočnom stave je vystavených v slávnych múzeách a knižniciach v Európe a Amerike. Niektoré z nich pochádzajú z druhého storočia nášho letopočtu. Ak porovnáme tieto ranné rukopisy s našou Bibliou, môžeme vidieť, že Nový zákon sa tiež z veľkej časti nezmenil od doby, kedy bol po prvýkrát zaznamenaný.

Dnes je Biblia alebo niektoré jej časti preložená do takmer 2100 jazykov a nárečí. Je to najviac čítaná kniha zo všetkých kníh na svete: ročne sa predá približne 150 miliónov výtlačkov Biblie alebo výtlačkov niektorých z jej kníh.

Je zvlášť pozoruhodné, ako Biblia presne vyjadruje historické udalosti. Veľa archeologických nálezov presne potvrdzuje pravdivosť historických biblických skutočností. Archeológovia objavili tabuľky napísané klinovým písmom a iné kamenné monumenty, ktoré opisujú mená, miesta a udalosti, ktoré boli predtým známe iba z biblických príbehov.

Napríklad, podľa 1. knihy Mojžišovej 11,31, Abrahám a jeho rodina odišli z chaldejského mesta Ur, aby putovali do Kanaánskej zeme. Vzhľadom k tomu, že mesto Ur sa spomína iba v Biblií, významní vedci tvrdili, že toto mesto vôbec neexistovalo. Avšak archeológovia objavili v južnom Iraku chrámovú vežu, kde na jednej nádobe bola klinovým písmom napísaná zmienka o Ur. Neskôr bolo nájdené samotné starobylé mesto Ur, ktoré bolo vo svojej dobe prosperujúcou metropolou s vysoko rozvinutou civilizáciou. Poloha mesta bola zabudnutá, len Biblia zachovala názov tohto miesta a archeológovia dokázali jeho historickú autentickosť. Ur je len jeden príklad z mnohých ďalších, kde archeológovia potvrdili správnosť príbehov z Biblie.
 
 
 
 

Keď začnete študovať Božie slovo, majte na pamäti nasledujúce zásady:

 
a) Štúdium Biblie začínajte modlitbou.

Keď pristupujete k štúdiu Biblie so srdcom a mysľou, ktoré sú otvorené vplyvu Ducha Svätého skrze modlitbu, umožní vám to mať osobný kontakt s Ježišom Kristom. (Ján 16,13-14).

 

b) Čítajte si Bibliu každý deň.

Denné štúdium Božieho slova je kľúčovým zdrojom sily v našom živote, pri stretnutí s Bohom (List Rimanom 1,16).

Keď budete čítať Bibliu, dovoľte jej, nech hovorí sama za seba. Položte si otázku: „Čo chcel autor povedať?“ Keď si uvedomíme význam textu, potom ho môžeme prakticky a múdro aplikovať v našich životoch.

 

c) Skúmajte Bibliu podľa témy.  Porovnávajte jeden biblický verš s druhým.

Ježiš Kristus používal práve túto metódu, aby preukázal, že On je ten pravý Mesiáš: „Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.“ (Lukáš 24,27).

 
d)  Študujte Sväté písmo, aby ste mohli žiť posvätený život tak, ako to vidíme na príklade Krista.

Božie slovo je v Liste Židom (4,12) prezentované ako „dvojsečný meč.“ Slovo Božie – to je niečo viac ako len text na stránke. Je to živá zbraň v našich rukách, aby sme mohli bojovať s hriešnymi pokušeniami.

 

e) Počúvajte, ako k vám Boh prehovára skrze Jeho slovo.

Keď človek spozná pravdu Biblie, začne žiť v súlade s tým, čo Biblia učí (Ján 7,17) a nie podľa toho, ako si myslia niektorí ľudia alebo podľa toho, čo učia cirkvi, ktorých doktríny sa odklonili od biblickej pravdy.
 
 
 
 

„Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.“ (Žalm 119,130)

Štúdium Biblie zvýši vašu chápavosť, dá vám silu k víťazstvu nad závislosťami, pomôže vám rozvíjať sa fyzicky, duševne a duchovne. Biblia sa prihovára k srdcu človeka. Hovorí o takých dôležitých témach, ako sú narodenie, láska, manželstvo, rodičovské povinnosti, smrť a ďalšie. Biblia hojí hlboké rany v ľudskej duši, popisuje následky hriechu a ukazuje spôsoby, ako ich prekonať.

Slovo Božie je kniha, ktorá nie je určená len pre jeden špecifický národ, či pre ľudí určitého veku a kultúry. Napriek tomu, že Biblia je napísaná na východe, obsahuje posolstvo pre ľudí z rôznych svetadielov a kútov sveta. Biblia vchádza do domov chudobných a palácov bohatých. Deti milujú jej príbehy. Biblickí hrdinovia inšpirujú dnešných mladých ľudí. Chorí, osamelí a starší ľudia v nej nachádzajú útechu a nádej pre lepší život.

V Biblii je ukrytá obrovská sila, pretože prostredníctvom nej pracuje Boh. Rozbíja tvrdé srdcia, zjemňuje a napĺňa ich láskou. Zo životných skúseností vidíme, že Biblia mení páchateľov a narkomanov na úprimných kresťanov. Sväté Písmo robí z klamárov a podvodníkov poctivých a slušných ľudí. Biblia oslobodzuje ľudí od samovražedných pocitov a dáva zúfalým nádej na nový život. Pomáha tomu, že človek začne milovať svojich nepriateľov, pyšného človeka mení na pokorného a sebeckého na veľkorysého. Biblia nás posilňuje v našej slabosti, povznáša upadnutého ducha v skľúčenosti, utešuje v trápeniach, ukazuje cestu v ťažkej situácií, keď ľudia nevedia, ako postupovať. Ukazuje, ako s odvahou ísť po neľahkej ceste života a ako zomierať bez strachu.

Božie slovo môže zmeniť akýkoľvek ľudský život. Postupne sa o tom presvedčíte, v závislosti od toho, ako budete študovať Sväté písmo.

 

Ježiš hovorí: „Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac, mali život v jeho mene.“ (Ján 20,31).

To je hlavný dôvod, prečo by sme sa mali spoznávať Sväté písmo. Je potrebné ho študovať aj z dôvodu, že Biblia je plná obrazov a udalostí, ktoré nám zjavujú Ježiša a posilňujú našu vieru vo večný život. Čím viac študujeme Bibliu a pozeráme sa na Spasiteľa, tým viac sa meníme a tým viac sa Mu podobáme. Prečo teda hneď nezačať objavovať moc Božieho slova, ktorá nám určite pomôže, aby sme sa stali podobní Ježišovi?

 

 

 

Archív