11. časť: Tajomná sila v našom živote

nov 4, 2014 | Pre začiatočníkov

 

Tento skutočný príbeh poznajú mnohí. V roku 1929 sa Frank Morris vydal parníkom z Ameriky do Švajčiarska. Netrpezlivo očakával túto cestu, ale cesta sa zvrhla, podľa jeho názoru, na úplné poníženie. Stevard, ktorému bola zverená starostlivosť o Franka, ho zavieral každý večer v kajute, a po raňajkách ho na vodítku vyvádzal von na palubu ako domáce zvieratko.

Frank bol zdravo zvedavý, dospelý človek, ktorý mal normálne pocity lásky ku všetkým ľuďom naokolo. No mal jeden nedostatok, bol slepý. Stevard predpokladal, že jeho chránenec je absolútne neschopný postarať sa o seba a preto sa k nemu správal ako k balíku vlny, ktoré tento parník tiež prevážal.

Vo Švajčiarsku sa Frankov život kardinálne zmenil, dozvedel sa o špeciálne vycvičených psoch, ktoré sa používajú ako vodiace psy pre nevidiacich.

Pri návrate do Ameriky si priviezol so sebou vycvičenú nemeckú ovčiarku – sprievodkyňu, volala sa „Buddy“, čo v preklade znamená „Kamarát“. A hneď zorganizoval firmu „Sight Eye“ („Vidiace oko“), ktorá sa začala zaoberať výcvikom vodiacich psov. Dnes je to celosvetovo známa spoločnosť.

Teraz, keď mal takého spoľahlivého pomocníka, mohol Frank kedykoľvek ísť tam, kde chcel a s kým chcel. Konečne sa cítil ako slobodný človek.

Jedného dňa Frank na jednej z najrušnejších križovatiek New Yorku predviedol skupine reportérov možnosti vodiaceho psa. Plne dôverujúc Buddy, Frank ľahko prešiel cez cestu na tejto križovatke. Vidiaci reportéri nato dokonca potrebovali omnoho viac času …

 

Dnes budeme hovoriť o Duchu Svätom – Pomocníkovi, Ktorý chce, aby sme zverili svoje životy do Jeho rúk. Všetci sme vo svojej podstate nedokonalí a krátkozrakí, preto potreba pomoci zvonka je pre nás obzvlášť aktuálna. Životné problémy a okolnosti nás niekedy zavalia takou silou, že nevieme, kde a čo bude nasledovať. Je len jediné východisko: zveriť sa do rúk Pomocníkovi. Získame skutočnú slobodu a silu, keď sa úplne spoľahneme na vedenie Ducha Svätého v našich životoch.

 

Predtým, ako Ježiš vystúpil na nebesia, sľúbil, že zanechá Svojim učeníkom neoceniteľný dar:

„7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám … 13 Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. 14 On Ma oslávi, lebo z Môjho vezme a zvestuje vám.“ (Ján 16,7,13-14)

Podľa Božieho plánu sa Ježiš vrátil do neba, ako náš zástupca pred trónom Pána, „aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.“ (List Židom 9,24). Na čas, keď Ježiš prebýva v nebesiach, je nám daný Duch Svätý ako Pomocník a Radca tu, na zemi. Je priamym zástupcom Ježiša Krista.

Keď sa Ježiš nachádzal na zemi, bol obmedzený ľudským telom a nemohol sa nachádzať všade v rovnakom čase. Duch Svätý nemá takéto obmedzenia. Môže slúžiť v rovnakom čase nespočetnému množstvu ľudí na rozličných miestach. Ježiš pozná všetky naše potreby prostredníctvom služby Ducha Svätého.

 

Mnohí z nás si vedia predstaviť Boha Otca, ako starostlivého a milujúceho otca, ktorého kedysi poznali. Taktiež si vieme predstaviť Božieho Syna, Ježiša Krista, pretože On žil medzi nami ako človek. Avšak, je ťažké si v porovnaní s niekým predstaviť Ducha Svätého. Biblia nám však dáva konkrétne informácie týkajúce sa Ducha Svätého.

 

Osobné vlastnosti.

Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o Božskej Osobe, ktorá je spojená s Bohom Otcom a Bohom Synom: „Choďte teda a učte všetky národy, krstite ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Matúš 28,19).

Duch Svätý má osobnostné charakteristiky: vedomie (List Rimanom 8,27), múdrosť (1.list Korintským 2,10), pocity a lásku (List Rimanom 15,30), ľútosť, keď hrešíme (List Efezským 4,30), schopnosť napomínať (Nehemiáš 9,20) a moc, aby nás viedol.

 

Účasť na stvorení.

Duch Svätý sa podieľal na stvorení našej zeme spolu s Bohom Otcom a Bohom Synom.

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (1. kniha Mojžišova 1,1-2).

 

1. Zmena ľudského srdca.

Pri stretnutí s Nikodémom Ježiš poukázal na úlohu Ducha Svätého pri zmene ľudského srdca: „Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Ján 3,5).

Znovu sa narodiť znamená, že Duch Svätý nám dáva nový duchovný život. To je niečo oveľa väčšie, ako len zmena správania. Duch svätý nás mení zvnútra a zároveň plní sľub: „A dám vám nové srdce a nového ducha vám dá m , a zoberiem sa z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa“(Ezechiel 36,26).

 

2. Ukazuje nám naše hriechy a povzbudzuje k svätosti. 

„A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd“ (Ján 16,8).

Kedykoľvek stretnete ľudí, ktorí prestali viesť nemorálny život a z ktorých sa stali verní manželia a starostliví rodičia, pamätajte si, že každý krok takého človeka smerom k plnosti, celistvosti a spravodlivosti je výsledkom mimoriadneho vplyvu Ducha Svätého.

 

3. Naše riadenie v kresťanskom živote. 

Kristus k nám prehovára priamo prostredníctvom tichého hlasu Ducha Svätého.

„tvoje uši počujú slovo spoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá cesta; choďte po nej, už či by ste sa obrátili napravo či naľavo“ (Izaiáš 30,21).

Pomocou satelitného vysielania môžu naše televízory prijímať signál a zobrazovať programy z iných kontinentov. Úlohu Ducha Svätého môžeme prirovnať k Božskému satelitu, ktorý robí umožňuje neviditeľnú prítomnosť Krista na zemi, a to najmä v tých chvíľach, keď to najviac potrebujeme (Ján 14,15-20).

 

4. Podpora nášho modlitebného života, odpovede na modlitby. 

„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ (List Rimanom 8,26-27).

Keď sme nenašli slová na modlitbu, Duch Svätý sa za nás prihovára pred Otcom v našom mene. Keď sme natoľko skleslí, že z našich úst vychádza len stenanie k Bohu, Duch Svätý zosilňuje naše slabé volanie o pomoc a predkladá našu modlitbu pred trónom Samotného Boha, kde teraz Ježiš vykonáva službu.

 

5. Prispieva k rozvoju kresťanských kvalít a vlastností. 

Duch Svätý premieňa duchovne neplodného človeka na užitočného – podobne ako strom prináša hojné ovocie.

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ (List Galatským 5,22-23).

Prítomnosť plodov Ducha Svätého poukazuje nato, že sme sa stali ratolesťami Viniča – Ježiša Krista (Ján 15,5). Ježiš môže v nás reálne prebývať prostredníctvom moci Ducha Svätého.

 

6. Príprava na hlásanie evanjelia. 

Ježiš dal zasľúbenie: „ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Skutky 1,8).

Všetci tí, ktorí odpovedajú na Božie volanie, sa môžu stať Jeho svedkami prostredníctvom Ducha Svätého. Možno, že kresťan nebude vedieť, čo povedať, alebo nevidí v sebe schopnosti a talenty, ale Duch Svätý ho obdarí darmi a povzbudí ho hlásať evanjelium s osobitnou silou, ktorá sa bude dotýkať ľudských sŕdc. Apoštoli sa pred príchodom Turíc stretávali s ťažkosťami pri komunikácii s ľuďmi z iných národov, ale po zostúpení Ducha Svätého na nich, hlásali evanjelium o Kristovi s takou silou, že sa im podarilo dostať do všetkých kútov sveta.

 

Sväté písmo rozlišuje medzi darmi Ducha Svätého, ktoré sú dané každému veriacemu, aby mohol žiť víťazný kresťanský život, a medzi darmi Ducha Svätého, ktoré sú pridelené veriacim na úspešnú službu v rôznych oblastiach.

„8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary “ … 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela“ (List Efezským 4,8,11-12).

Každý kresťan nedostane všetky dary rovnakou mierou: jeden môže mať ich viac, iný menej. „Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce“ (1. list Korintským 12,11). Duch Svätý dáva každému veriacemu osobitné dary podľa Svojej vôle. Boh vie, kedy, kde a akými darmi má obdarovať tých, ktorí by mohli byť najväčším požehnaním pre svojich blížnych.

Ešte jeden zoznam duchovných darov nachádzame v 1.liste Korintským 12,8-10:

„8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce“ (1. list Korintským 12,8-10).

Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme sa snažili  získať čo najväčší počet darov: „Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem“ (1. list Korintským 12,31). Ďalej uvádza, že vynikajúcim spôsobom nato je – cesta lásky. A láska je ovocie Ducha (List Galatským 5,22).

Naša kresťanská povinnosť je rozvíjať a chrániť ovocie Ducha Svätého, dovoľovať Mu, aby nás podľa Svojej vôle znovu a znovu obdarovával rozličnými darmi.

 

V deň Turíc bol Duch Svätý vyliaty v hojnej miere, čím sa naplnil Kristov sľub:

„ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Skutky 1,8).

V čase Turíc dal Duch Svätý apoštolom schopnosť hlásať Evanjelium v zrozumiteľnom jazyku pre „ľudí zo všetkých národov“ (Skutky 2,3-6).

Vyliatie Ducha Svätého sa vo Svätom písme prirovnáva k jarným (ranným) a jesenným (pozdným) dažďom v Palestíne (Joel 2,23). Duch Svätý, ktorý sa vylial v deň Turíc, sa prirovnáva sa k rannému dažďu. Vyliatie Ducha Svätého pomohlo v tom období  „klíčeniu semien“ a rastu Cirkvi v jej rannom období.

 

Biblické proroctvo hovorí o príchode dňa, kedy bude Duch Svätý vyliaty hojne na Cirkev a pridelí svojim členom osobitnú silu na službu: „A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia, 29 ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho Ducha v tých dňoch“ (Joel 2,28-29).

Trvalo mnoho storočí, počas ktorých sa evanjelium rozšírilo takmer do všetkých častí sveta. Teraz je čas na vyliatie pozdného dažďa – na dozrievanie úrody a jej prípravu na žatvu.

Keďže sa história zeme blíži ku svojmu koncu, v období pred Druhým príchodom Ježiša Krista Pán pripraví každého úprimného veriaceho pre život v nebi a to prostredníctvom vyliatia Ducha Svätého. Zakúsili ste na sebe vyliatie Ranného dažďa, ktorý je prípravou cirkvi na vyliatie pozdného dažďa Ducha Svätého? Žijete takým spôsobom života, ktorý je naplnený ovocím Ducha Svätého? Ak ste naplnený/á Duchom Svätým, dovoľujete Pánovi používať vás na hlásanie správy o Jeho bezhraničnej láske a skorom návrate Krista ostatným ľuďom?

 

Počas Turíc podnietil Duch Svätý tých, ktorí počuli dobrú správu Evanjelia k tomu, aby zvolali: „Čo máme robiť, bratia?“ (Skutky 2,37).

„A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha“ (Skutky 2,38).

Pokánie znamená opustenie hriešneho spôsobu života a prijatie Krista. Práve to je podmienka pre prijatie darov Ducha Svätého. Nato, aby sme mohli prijať vyliatie Ducha Svätého, je potrebné najprv vykonať pokánie a podriadiť svoj život Ježišovi Kristovi. Ježiš oznamuje ešte ďalšiu podmienku pre prijatie Ducha Svätého – túžbu nasledovať Ho a plniť Jeho vôľu. (Ján 14,15-17).

 

Predtým, ako Ježiš vystúpil do neba, prikázal svojim učeníkom: „… aby neodchádzali z Jeruzalema , ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ (Skutky 1,4-5).

Písmo opakovane ukazuje, že kresťania by mali byť „naplnení Duchom Svätým“ (Skutky 2,4; 4,8,31; 6,3-5; 7,55; 9,17; 13,52; 19,6). Duch Svätý robí život kresťanov čistý a spravodlivý, a tým sa podobajú Ježišovi Kristovi.

Opisujúc život kresťana, ktorý je plný Ducha Svätého, sa apoštol Pavol modlil takto:  „nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen“ (List Efezským 3,16-21).

Duch Svätý môže viesť náš vnútorný svet a vykonať neporovnateľne viac, ako robíme my sami. Obdarení novými túžbami a schopnosťami, môžeme ísť s istotou vpred, namiesto toho, aby sme sa sami a neúspešne pokúšali riešiť svoje životné problémy.

Skúsenosť naplnenia Duchom Svätým je potrebné obnovovať na modlitbe a štúdiom Svätého Písma. Modlitba nás privádza do úzkeho spoločenstva s Bohom a štúdium Biblie nám pomáha sústrediť svoj pohľad na Božiu lásku a Jeho moc. Tieto duchovné prostriedky zničia všetky prekážky, ktoré existujú medzi nami a Kristom. Keď budeme mať s Bohom živý vzťah, budeme schopní rásť vo viere, zanechávať všetky zlé zvyky a sklony a postupne získavať Božie povahové črty.

V Liste Rimanom je daný pozoruhodný opis života naplneného Duchom Svätým. Prečítajte si túto knihu, ak budete mať príležitosť a všimnite si, koľkokrát apoštol Pavol poukazuje na Ducha Svätého ako na silu v praktickom kresťanskom živote.

 

Objavili ste pre seba úžasný dar Ducha Svätého? Uvedomujete si Jeho prítomnosť vo vašom živote? Zažili ste na sebe životodarnú moc Ducha Svätého? Otvorte svoj život pôsobeniu tejto obrovskej sily!

 

Archív