10. časť: Kedy sa Ježiš vráti

júl 28, 2013 | Pre začiatočníkov

 

Každý z nás podvedome túži nahliadnuť do budúcnosti. Chceme vedieť, čo je za „horizontom“. A predsa nikto nemôže presne predpovedať budúcnosť. Na tom nie je nič  prekvapujúce, keďže dokonca ani nevieme presne urobiť predpoveď počasia.

A predsa, je Niekto, Koho prorocké predpovede sa do bodky splnili a plnia sa. Ježiš Kristus nám skrze Svoje Slovo môže otvoriť budúcnosť. On je našim dôveryhodným sprievodcom.

Dnes budeme hovoriť o tom, čo nám Ježiš chce povedať o Svojom Druhom príchode. Nakoniec, kto nám môže povedať viac o konci sveta, ak nie Ten, ktorý ho pôvodne stvoril?

 

Krátko potom, ako Ježiš uistil Svojich učeníkov, že príde na náš svet po druhýkrát (Matúš 23,39), akú otázku Mu položili?

„Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ (Matúš 24,3).

Ježiš im dal jasnú a jednoznačnú odpoveď. On osobne v Matúšovi 24. kapitole a v Lukášovi 21. kapitole predstavil niekoľko znamení alebo dôkazov, podľa ktorých môžeme určiť, že Jeho príchod je už blízko. Ostatné biblické proroctvá, ktoré pomáhajú dokresliť ešte detailnejší a celostnejší obraz, podrobne rozprávajú o tom, aký bude svet tesne pred návratom Krista. Ako vidíme, tieto proroctvá sa naplnili a to naznačuje, že Druhý príchod Ježiša na našu zem je už blízko.

Poďme sa pozrieť na desať znamení, uvedených v biblických proroctvách, s ktorými sa stretávame na ceste do nebeskej krajiny. Skúsme si taktiež rozobrať tie otázky, ktoré si kladie moderný človek, keď vidí na svojej ceste tieto príznaky.

 

Znamenie 1: utrpenie, teror, zmätok.

Už pred 19 – timi storočiami Ježiš predstavil prorocký opis súčasného života, ktorý znie, akoby sme počuli dnešné večerné spravodajstvo: „A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; 26 ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.“ (Lukáš 21,25-28).

Nie je možný ešte výstižnejší opis stavu súčasného sveta, ako v tomto biblickom texte: ľudia budú trpieť strachom z teroristických činov, ktoré sa stali hrozbou pre celý svet. Dnes je už nahromadených toľko zbraní, že by stačili zničiť celú planétu.

Avšak, Ježiš nám dáva dôvod na nádej v tomto svete utrpenia. Kríza, v ktorej sa ocitol súčasný svet, zakúšajúc strach a zmätok, len potvrdzujú pravdu, že Kristov druhý príchod je naozaj veľmi blízko. Ľudia dnes plačú od sklamania a hovoria: „Pozrite sa, kam došiel náš svet!“ Zároveň tí, ktorí študujú biblické proroctvá, môžu zvolať s nádejou: „Pán príde veľmi skoro!“

 

Znamenie 2: globálne katastrofy.

Čo je napísané v Biblií ohľadom katastrof v posledných dňoch?

„Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi … a keď to uvidíte, vedzte, že Božie Kráľovstvo je blízko“ (Lukáš 21,11).

Porozmýšľajte o hladomore, ktorý existuje v niektorých častiach sveta. Predstavte si hladujúce deti s nafúknutými bruškami a telami – samá kosť a koža. Nezdá sa vám to zvláštne, že svet, ktorý vysiela človeka na Mesiac, nedokáže nakŕmiť všetkých ľudí? Ježiš vedel, že bude hlad, že egoistická ľudská povaha sa v poslednom čase stane ešte horšia, čo bude vyvolávať bezduchosť a ničiť morálne základy.

A čo zemetrasenia? Počas posledných storočí sa výrazne zvýšil počet veľkých zemetrasení: iba v 18. storočí ich bolo šesť, v 19.storočí – sedem a v 20.storočí – viac ako sto. Takže, dramatické dôkazy o príchode Krista sú stále viac očividnejšie, čím viac sa postupne približujeme k našim dňom.

Tento obraz potvrdzuje proroctvá Ježiša. Hlad a zemetrasenia narastajú v prudkom tempe. Prinesie nám  21. storočie viac zemetrasení alebo už môžeme očakávať Druhý príchod Ježiša?

 

Znamenie 3: hromadenie bohatstva. 

Čo znamená skutočnosť, že veľké bohatstvo bolo nahromadené na účtoch fyzických osôb, zatiaľ čo počet chudobných sa stále zvyšuje?

„Nahromadili ste pokladov na posledné dni.“ (List Jakuba 5,3).

Dnes môžeme pozorovať situáciu, keď bohatí sú stále bohatší a chudobní – ešte chudobnejší. Nahromadenie mnohomiliónových majetkov je ďalším znamením toho, že Pán je už predo dvermi.

 

Znamenie 4: nespokojnosť medzi civilným obyvateľstvom. 

„Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov… Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje“ (List Jakuba 5;4 a 8).

Napätie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami stále rastie, čo je ďalší dokaz o blížiacom sa príchode Krista.

Po predpovedi bezmedzného hromadenia bohatstva v dnešnej dobe apoštol Jakub predpovedá občianske nepokoje, spôsobené nespokojnosťou ľudí.

 

Znamenie 5: morálny úpadok. 

Prečo sa morálny stav spoločnosti neustále zhoršuje?

„Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! … 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.“ (2. list Timoteovi 3;1-5 a 13).

Existuje presnejší opis morálneho stavu nášho sveta?

Bez ohľadu nato, akým smerom by ste sa dnes pozerali, všade uvidíte aroganciu a materializmus. Všade môžeme pozorovať šokujúce následky mravnej skazenosti, ktorá naberá podobu epidémie. Veľmi často sa stretávame s nespočetným množstvom výjavov nekontrolovaného správania mladých ľudí a tínedžerov. Všetky tieto skutočnosti jasne ukazujú, že príchod Ježiša Krista je blízko.

 

Znamenie 6: rozmáhanie sa okultizmu.

Prečo sme svedkami explózie záujmu o okultné náuky a prejavy?

„Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“ (Matúš 24,24).

Tieto slová predpovedajú, že koniec doby bude poznamenaný zázrakmi a znameniami rozličného druhu a falošnými nadprirodzenými javmi. Čarodejníci a mágovia zaplavili svet a organizujú svoje predstavenia. Hnutie „New Age“ sa rozšírilo všade a jeho zástupcovia sa zaoberajú predajom magických kameňov, ktoré sú médiami zlých duchov. Z falošných zázrakov a nadprirodzených javov sa stávajú senzácie. To všetko naznačuje to, že žijeme v čase skorého návratu Syna človeka.

 

Znamenie 7: prebudenie sveta. 

O čom svedčí fakt, že sa prebúdza vedomie ľudí v Afrike, na Strednom východe, vo východnej Európe?

„Nech sa prebudia  a nech vystúpia národy … 13 Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva … lebo ich zlomyseľnosť je veľká. 14 Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodina v Údolí rozhodnutia.“ (Joel 4,12-14).

Dnes, ako nikdy predtým, vidíme v Ázií a Afrike, vo východnej Európe, v bývalom Sovietskom zväze a v krajinách Stredného východu vznik národnostných štátov, čo tiež slúži ako znamenie blízkosti Dňa Pána.

 

Znamenie  8: vyhlásenie mieru a príprava na vojnu.

Žijeme vo veľmi zvláštnom svete. Všetci súhlasia s tým, že je nevyhnutné budovať mierové vzťahy medzi jednotlivými štátmi. Hovoríme o mieri a zároveň sa v rovnakom čase potlačená a zadržiavaná nevraživosť medzi štátmi vylieva do otvorených konfliktov.

Proroci Micheáš a Joel predpovedali, že v poslednej dobe budú ľudia hovoriť, že chcú mier (Micheáš 4,1-3), avšak nedôvera k slovám susedných štátov ich bude povzbudzovať, aby sa pripravovali na vojnu (Joel 4,9-13).

Už veľmi dávno predtým Biblia predpovedala podobnú situáciu dnešných dní a prehlásila, že skutočný mier zavládne až po príchode Ježiša.

 

Znamenie 9: súčasný vývoj.

Spojili v súčasnosti doprava a komunikačné spoje všetky časti sveta?

„Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží.“ (Daniel 12,4).

Prorok Daniel poukazuje nato, že poznanie jeho proroctva sa znásobí práve v poslednom období. A táto predpoveď tiež priamo poukazuje na náš čas, kedy sa veľmi rýchlo vyvíjajú informačné technológie. Za posledné roky sa vedomosti vo všetkých oblastiach života rozvinuli bleskovou rýchlosťou. Počas posledných päťdesiatich rokov sme zaznamenali viac zmien ako v priebehu dvoch predošlých storočí.

Ešte pred rokom 1850 sa ľudia prepravovali na koňoch a na vozoch, ako to bolo v staroveku. Dnes sme schopní prekonať veľké vzdialenosti v lietadlách a kozmických lodiach s nadzvukovou rýchlosťou.

Vzrastajúce množstvo cestovania a vedecko-technický pokrok v poslednej dobe je ďalším dôkazom, že žijeme v dobe konca.

 

Znamenie 10: hlásanie Evanjelia na celom svete. 

Ježiš predpovedal, že pred Jeho príchodom sa posolstvo evanjelia dostane do všetkých kútov sveta.

„Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ (Matúš 24,14).

Po mnohé desaťročia polovica našej planéty bola uzavretá ideologickou „železnou oponou“, preto zvestovaniu Evanjelia nebola prístupná. Ale skoro za noc sa východná Európa vymanila spod železných spárov komunizmu. Berlínsky múr bol zničený a mocné sovietske impérium sa rozpadlo. Neočakávane sa takmer polovica planéty stala otvorenou pre posolstvo Evanjelia.

Teraz evanjelium naozaj dosiahlo takmer všetky časti zemegule. Pomocou satelitného vysielania zaznieva súčasne v mnohých častiach sveta. Žijeme práve v tom čase, o ktorom Ježiš povedal: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete … A potom príde koniec.“

 

Potom, ako Ježiš opísal dobu, ktorá bude predchádzať Jeho Druhému príchodu, ukončil svoju reč nasledujúcimi slovami: „Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane.“ (Matúš 24,34).

Záver je úplne očividný: pokolenie predstavené týmto proroctvom, uvidí návrat Ježiša na zem. Len veľmi málo času zostalo do okamihu, keď Ježiš zničí hriech a utrpenie na zemi a ustanoví Svoje večné Kráľovstvo.

No Ježiš varuje: „Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto“ (Matúš 24,36). A ďalej pokračuje: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Matúš 24,44).

Kristus je posledná a jediná nádej pre náš svet, pretože len On je schopný zničiť kráľovstvo hriechu a zachrániť ľudí od jeho následkov. Ježiš zomrel na Golgotskom kríži preto, aby umožnil zničenie hriechu a zla, aby zbavil od hriechu všetkých, ktorí odpovedali na Jeho výzvu prijať dar spásy.

„Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.“ (1. list Jána 3,8).

Náš Spasiteľ vytvoril cestu pre náš hynúci svet, dal Seba ako obeť na kríži. A ten istý Ježiš, ktorý raz vylieči všetky choroby sveta a zničí hriech, nám teraz ponúka oslobodenie od pocitu viny. Netreba čakať na druhý príchod Krista, aby sme unikli z márneho a ničivého životného štýlu. Ježiš nám túži dať Svoj nebeský pokoj už teraz.

 

… Mladá žena, ktorá navštevovala evanjelické stretnutia raz po kázni pocítila nezvyčajné duchovné prebudenie. Ako náhle počula príbeh o skorom príchode Spasiteľa, všetky časti mozaiky jej poznania sa začali zbiehať do jedného uceleného obrazu. Všetko to malo logický zmysel. A rozhodla sa, že odteraz sa bude usilovať o vyjadrenie lásky, mieru a dobra vo všetkom. Všetku nádej vložila na Ježiša.

Na ďalší deň, keď ju navštívili evanjelista a jeho asistent, povedala im príbeh o svojom horkom a zlomenom živote. Žena padla na samé dno, prepadla alkoholu a živila sa  prostitúciou.  Po vyrozprávaní  svojho príbehu povedala so slzami v očiach: „Všetko, čo ste povedali včera večer, bolo o mne.“

Hlas, ktorý sa dotkol jej srdca, bol v skutočnosti Boží hlas. A tento hlas hovoril ticho, volal ju k sebe. Ona pozvala Krista ako Spasiteľa a Pána, aby vstúpil do jej srdca a aby jej pomohol upevniť sa v nádeji na Jeho skorý návrat.

Počas ďalšieho týždňa si žena všimla, že mnohé obavy a pocity beznádeje, ktoré sa snažila utopiť v alkohole, začali postupne miznúť podľa toho, ako trávila čas v spoločenstve s Bohom. Pán sa začal ju zbavovať zhubných návykov, ktoré jej ničili život.

V jej živote bolo veľa toho, za čo sa hanbila. Ale milosť a odpustenie Ježiša sa ukázali silnejšie ako jej hanba. Skúsenosť zlodeja na kríži ju inšpirovala. Ako vieme z Biblie, vo svojej poslednej hodine sa tento hriešny muž sa otočil smerom k Nevinnému Trpiteľovi, ktorý visel vedľa neho na kríži: „Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (Lukáš 23,42). Ježiš mu okamžite odpovedal a ubezpečil ho, že bude mať pripravené miesto v Nebeskom Kráľovstve. …

 

Ten istý Ježiš, ktorý posilnil umierajúceho zlodeja, teraz ponúka aj nám záchranu, úplné odpustenie a pokoj v srdciach. Objavte túto príležitosť pre seba ešte dnes!

Tiež sa môžete obrátiť k Bohu v podobnej modlitbe ako zlodej na kríži: „Ježiš! Spomeň si na mňa v Nebeskom Kráľovstve.“ A Kristus vám istotne odpovie: „Prídem znovu a zoberiem vás do Kráľovstva Nebeského.“

 

Archív