1. Vzťah k bohatstvu

apr 1, 2014 | Biblia o financiách

Cyklus: Biblia o financiách
Vitalij Olijnik
1. časť: Vzťah k bohatstvu  

 

Dnes začíname nový cyklus na veľmi dôležitú tému, ktorá sa priamo týka všetkých tu prítomných. Táto téma býva príčinou mnohých hádok, rozporov a protirečení. Je to téma, ktorá býva chápaná rôzne v rozličných kresťanských smeroch.

Na úplný začiatok mi dovoľte položiť otázku: O ktorej téme hovorí Biblia najviac zo všetkého? Možno by sa nám zdalo, že to bude o nebi, o večnom živote, možno o treste, o večnom súde…

Je mnoho veľmi dôležitých tém vo Svätom písme. Ale štatisticky vzaté, a svedčia o tom výskumy mnohých teológov: jeden z nich je Dr. James R. Getz, ktorý hovorí, že Biblia hovorí o peniazoch omnoho viac než o akejkoľvek inej téme, ktorej sa venuje. Biblia hovorí o peniazoch a otázkach spojených s nimi častejšie, ako na ktorúkoľvek inú tému. Súčasný výskum učenia Ježiša Krista, ktorý robia teológovia, ukazuje, že minimálne 15% zapísaných slov Krista v Evanjeliách sa týka otázok peňazí alebo otázok nejako súvisiacich s peniazmi. Ježiš hovoril o peniazoch viac, ako hovoril o raji, o nebi, o Božom kráľovstve, o trápeniach dokopy – to sú výskumy teológa Wayna A. Grudema a mnohých iných.

Biblia na počudovanie veľmi veľa hovorí o financiách, o peniazoch, o bohatstve. A dnes začíname nový cyklus, ktorý sa volá „Biblia o financiách“.

Dnes si len položíme základy k štúdiu tejto dôležitej otázky a naša prvá téma sa volá „Vzťah k bohatstvu“.

V rozličných kresťanských smeroch sa praktizuje rôzny prístup k tejto otázke. V mnohých ortodoxných smeroch kresťanstva sa za ideál svätého považuje ideál mnícha, u ktorého je sľub chudoby jedným zo sľubov, ktoré skladá. Za svätého sa považuje veľmi často človek, ktorý je natoľko vyčerpaný, že vyzerá ako chorý, so sivými kruhmi pod očami, pričom zámerne, cielene a špeciálne zdôrazňuje, že žije chudobným spôsobom života.

V iných kresťanských smeroch sa naopak prednáša teológia prosperity, kde sa hovorí o tom, že ak človek skutočne verí Bohu, tak nebude mať len nejaký majetok, ale bude bohatý – určite a automaticky. Na takéto kázne ľudia prichádzajú v davoch, pretože chcú byť bohatí. Zvlášť, keď môžeme získať bohatstvo len tak, z neba. Netreba sa vzdelávať, dlhé hodiny pracovať, netreba sa stresovať, stačí sa len nazvať Božím dieťaťom a všetky bohatstvá neba sú tvoje.

Kde je pravda v danej otázke? Čo nám hovorí Biblia o vzťahu k bohatstvu? Zopakujem. Keďže je to téma, ktorej Biblia venuje viac priestoru ako každej inej téme, dnes sa môžeme len okrajovo dotknúť tejto otázky.  V nasledujúcich prednáškach budeme vďaka Božej pomoci a cez podrobnú analýzu veršov Svätého písma študovať všetky otázky týkajúce sa tejto témy. Takže, Biblia a bohatstvo.

Pozrieme sa na samý začiatok. Aký bol počiatočný Boží plán pre človeka? Otvoríme si 1. knihu Mojžišovu 1,27-28: „A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28 A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.“ To je počiatočný Boží plán.

Adam a Eva sa narodili vo veľmi bohatej rodine. Narodili sa do rodiny Nebeského Otca, ktorý vládne všetkým bohatstvom v celom vesmíre. A hoci, keď sa narodili, nemali nič, pretože prišli na tento svet nahí, ako prichádzame my všetci – Biblia priamo hovorí, že boli nahí –  nemali nič, vôbec nič. No keďže boli plodom lásky, pretože Boh je láska a pretože ich Boh stvoril a tento akt stvorenia je aktom lásky, narodili sa do rodiny veľmi požehnanej, čo sa týka finančného stavu, do veľmi bohatej rodiny.

Ešte sa ani nestihli zorientovať, keď im Boh čo hovorí? Boh ich požehnáva a hovorí: „Podmaňte si ju (zem)“. A čo hovorí ďalej? Hovorí: „Vládnite, ja vám dávam túto zem, je vaša, ja vás ustanovujem za vládcov tejto zeme“. Čo znamená „podmaniť si“? Znamená to „mať“. A ďalej Boh hovorí: „Vládnite t.j. riaďte to, čo vám ja dávam“.

Od samého začiatku čítame, že Adam a Eva sa narodili a boli veľmi bohatí. V 1. knihe Mojžišovej 2,10-12 sa z nejakého zvláštneho dôvodu spomína toto: „Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu (raj), a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. 11 Meno jedného je Píšón; ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. 12 Zlato z onej krajiny je vzácne; tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam ónyx.“

Sväté Písmo ešte pred pádom do hriechu, ešte predtým, ako sa objavili finančné vzťahy, hovorí o tom, že Boh dal zlato svojim deťom. Veľmi kvalitné zlato a drahokamy. Zatiaľ nám ešte nie je jasné, aká bola funkcia tohto v ľudských vzťahoch, ale už od samého začiatku je jasné, že boli bohatí, veľmi bohatí. A ďalej im dáva oveľa konkrétnejšie prikázanie. Pozrime si 1. knihu Mojžišovu 2,15: „Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.“ (RJ preklad: aby ju obrábal a zveľaďoval).

Boh nielenže im dáva bohatstvo, nielen hovorí „podmaňte si zem“ a „vládnite“, ale ešte dodáva tretí príkaz: „obrábajte“. Čo znamená „obrábať“? Znamená to „pracovať, starať sa“. Teda, na bohatstve, ktoré im On odovzdal, bolo treba pracovať, venovať tomu čas tak, aby to bolo rozmnožované, zveľaďované. Jednoduchá analógia, však? Adam a Eva sa nachádzali v záhrade, pravda? Keď obrábate záhradu, aký bude výsledok? Záhrada rozmnoží svoje plody, dá ovocie. Boh ich urobil bohatými, urobil ich vládcami, odovzdal im do rúk a do starostlivosti to, čo im dal.

Takže, keby bolo všetko v súlade s počiatočným Božím plánom, akí by ste dnes boli? Počujem rôzne odpovede. Keby všetko zostalo tak, ako Boh prikázal, nič by nám nechýbalo. Mali by sme zlato aj drahokamy a všetko, čo si len možno želať. Viac ako bežný dostatok.

A zrazu prichádza hriech. Na zem prichádza had, diabol a satan. V tomto ideálnom obraze, v tejto harmónií šťastia a rozkvetu sa objavujú noty disharmónie a rozkladu. Keď sa zjaví had, hovorí, že Boh nebol dostatočne štedrý, hovorí, že Božia láska nebola dostatočne úprimná. On prichádza a – ako sa píše v 1. knihe Mojžišovej 3,5 – hovorí, že Boh vie niečo, o čom nehovorí Adamovi a Eve. On im hovorí: „Boh vie, že môžete byť o status vyššie“.

1. kniha Mojžišova 3, 5-6: „ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.“

Diabol príde a hovorí: „vy nevládnete nad všetkým“. „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ On sa snaží zasiať do ich mysle pocit, že nič nemajú.

Poďme si pozorne prečítať 1. knihu Mojžišovu 3,1: „Had … povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ Keď vám povedia: „Ničoho sa tu nedotýkajte“. Toľko bohatstva vás obklopuje a ničoho sa nemôžete dotknúť. Aký pocit z toho máte? Pocit menejcennosti. Pocit, že vás neľúbia, že sa o vás v skutočnosti nestarajú, len vám nariaďujú pravidlá: „toto nechytaj, toto nerob“ atď. Poznáte ten pocit?

A ďalej, keď Eva povedala: „Naopak, zo všetkého môžeme jesť, len jedno nemôžeme“,  had hovorí žene: „keby ste išli za mnou, vtedy budete ako bohovia“ – „Elohim“ v origináli. U nás je to preložené ako „bohovia“ v množnom čísle (Roháček), no toto slovo sa predtým používa na opis Boha t.j. „Elohim“ čiže Boh Otec, Syn a Duch Svätý – Ten, ktorý stvoril zem. Had hovorí: „budete ako „Elohim“, budete ako Boh“.

Tým, ktorí všetko mali a ktorí nad všetkým vládli, Adamovi a Eve, pokušiteľ vkladá myšlienku o tom, že môžu mať ešte viac. O tom, že Boh im ešte nejaké požehnanie nedal. A oni nato naleteli a pochybovali o Božej lásku a o tom, že Boh pre nich urobil naozaj všetko. Počúvali satana a v konečnom dôsledku schudobneli. Zrazu uvideli, že sú nahí a začali používať Božie stvorenstvo, lístie. Ako hovorí 1. kniha Mojžišova 3,7, pospínali si figové lístie a urobili si zástery. Stali sa chudobnými. Stratili všetko bohatstvo, ktoré im Boh dal a 1. kniha Mojžišova koniec 3. kapitoly hovorí, že boli vyhnaní preč zo svojho domova, z Édenskej záhrady a ocitli sa v prostredí, ktoré sa vôbec nepodobalo na domov, ktorý im na začiatku dal Boh.

Na samom začiatku, keď hriech vošiel do nášho sveta, ochudobnil nás vo všetkých zmysloch tohto slova: duchovne i emocionálne. Pozrite sa, hneď sa začínajú hádať, obviňujú sa navzájom, prejavuje sa agresia, objavujú sa choroby, smrť, ťažká práca. Všetko toto je výsledkom toho, že človek pochyboval o Božej láske. Výsledok toho, že človek dopustil  ducha nevďačnosti zato, čo má. Človek dopustil v sebe prejavenie sa ducha nespokojnosti a tým stratil všetko. Diabol urobil človeka chudobným, ožobráčil ho.

Rozpráva sa vymyslený príbeh (vtip) o tom, že vedci nakoniec odhalili tajomstvo života, t.j. odkryli mechanizmus stvorenia. Objavili, ako sa dá vytvoriť z neživej hmoty živú hmotu. A jedného staršieho vedca predvolajú na nebeskú radu, pred Boží trón.

Boh sa ho pýta: „Je pravdivý chýr, ktorý som počul o vás? Tvrdíte, že mňa, Boha už nepotrebujete, pretože už teraz môžete sami tvoriť?“

Vedec odpovedá: „Áno, je to tak. My už teraz nepotrebujeme vieru, nepotrebujeme Boha. Sami môžeme tvoriť.“

A Boh hovorí: „Tak ukáž pred nebeskou radou, pred anjelmi, pred všetkými nebešťanmi túto tvoju schopnosť tvoriť.“

Vedec hovorí: „S radosťou“ a nakláňa sa k zemi, ako to robil Boh, keď stvoril človeka.

A Boh hovorí: „Počkaj, nie tak rýchlo. Použi nato prosím svoju zem, moju zem nechytaj.“

Tento príbeh nám ilustruje jeden veľmi vážny princíp: Nad čímkoľvek panujeme, vládneme, ako Adam a Eva, čokoľvek máme, koľkokoľvek máme na bankovom účte – koho je to všetko? Božie. Od začiatku je to všetko Božie, pretože my sme Božie deti, pretože my sme sa objavili na tejto zemi vďaka tomu, že Boh je láska a bez Neho by tu nič nebolo. No diabol pokúšal práve v tomto.

Poďme sa pozrieť, čo sa ďalej odohráva. Teraz, keď už žijeme v hriechu, teraz keď sa už on stal na zemi vládcom a nie my (Sväté písmo ho volá „knieža tohto sveta“), keď sa stal panovníkom, keď získal prístup a moc nad všetkými zdrojmi (drahokamami, zlatom, striebrom atď.), teraz on začína používať všetky tieto Božie bohatstvá nato, aby odvádzal ľudí od Boha.

Pozrime sa, čo raz povedal Ježišovi Kristovi. Matúš 4,8-9: „A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“

To, čo Boh na začiatku dal zo svojej lásky Adamovi a Eve a skrze nich celému ľudstvu, diabol teraz používa, aby si kupoval ľudí, nato, aby ich podplácal, aby slúžili jemu. Hovorí: „Dvojnásobnú výplatu ti dám, keď pôjdeš proti Božím prikázaniam. Riskuješ, že stratíš svoju česť, keď odídeš z prostredia ľudí, ktorí porušujú Božie prikázania“.  Dokonca samotnému Ježišovi Kristovi hovorí: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ A ako ukazuje história, tento spôsob pokušenia prináša veľmi plodné výsledky.

Vráťte sa od Matúša trochu späť, do knihy proroka Malachiáša, čo je posledná kniha Starého Zákona. Malachiáš 3,14-18: „Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!? 15 Teraz však blahoslavíme spupných: nielen, že sa darí páchateľom bezbožnosti (RJ preklad: lepšie sa budujú), dokonca pokúšajú Boha, a zachránia sa.

Poznáte výraz „budujú sa“? Čo to znamená? To znamená mať dobrú prácu, mať pravidelný zdroj príjmov, krásny dom … Teda lepšie sa budujú, hovoria niektorí. Lepšie sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť t.j. konajú proti zákonu. No samozrejme. Ak Boh hovorí: „jednu sedminu času dajte mne“ a v práci povedia: „dvojnásobne ti zaplatím za tento čas“, tak samozrejme lepšie sa darí tomu, kto narušuje Boží zákon.

A teraz nasleduje reakcia tých, ktorí poznajú Boha: „16 Takto sa zhovárajú medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Pozoruje to Hospodin a počuje to. A pred Jeho tvárou sa píše pamätná kniha o tých, ktorí sa boja Hospodina a ctia si Jeho meno. 17 A oni budú mojimi, – hovorí Hospodin mocností – mojim vlastníctvom v ten deň, ktorý ja učiním a budem ich milovať, ako miluje človek svojho syna, ktorý mu slúžil. 18 A vtedy znovu uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži a tým, kto Mu neslúži.“ (RJ preklad).

Dozvedáme sa, že keďže sa satan stal vládcom na našej zemi a získal prístup ku všetkým jej bohatstvám a k jej prírodným zdrojom, používa ich teraz ako návnadu nato, aby odvádzal ľudí od Boha. A preto Sväté písmo upozorňuje nato, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Biblia nehovorí, že zlato alebo striebro alebo peniaze alebo bohatstvo je zlo. Lásku k peniazom satan používa nato, aby odviedol ľudí od Boha.

A teraz mám na vás otázku: Keď je človek bohatý, čoho je to znamením? Existuje jedna odpoveď: je to znamenie požehnania. Od koho? Jedni hovoria: Božích požehnaní a iní, že diabolských požehnaní. Diabol dokonca povedal Ježišovi Kristovi: „Len sa mi pokloň a všetko bude tvoje“. A on má nato právo, lebo naši prarodičia mu predali našu zem. Ježiš nikdy nespochybnil toto jeho právo na zem, aj ho niekoľko krát nazval kniežaťom tohto sveta.

Ak má človek veľa, ak sa mu lepšie darí, zďaleka to nemusí byť kvôli tomu, že mu toto požehnanie dal Boh. Teda fakt, že človek vlastní bohatstvo, nemusí byť ešte ukazovateľom Božieho požehnania v kontexte veľkého boja medzi dobrom a zlom, o ktorom sa píše v Biblií.

Poďme sa pozrieť ešte na jedno miesto v Biblií. Otvorme si Žalm 73,1-20: „V pravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. 2 Ale mne sa takmer uchýlili nohy; skoro sa pokĺzli moje kroky. 3 Lebo som závidel chvastavým, keď som zrel blaho bezbožných; 4 lebo netrpia muky; zdravé a vypasené je ich telo; 5 nelopotia sa ako smrteľník a nesužuje ich, čo trápi ľudí. 6 Preto im pýcha hrdlo obvíňa a plášť násilia ich priodieva. 7 Z tuku im oko vyčnieva, srdce im prekypuje výmyslami, … 12 Hľa, to sú bezbožní: hromadia bohatstvá, súc večne bezpeční. 13 Veru, darmo som si zachovával srdce čisté a v nevinnosti umýval si dlane. 18 Veru, na klzké miesto ich staviaš a rozbíjaš ich na trosky. 19 Ako rýchlo vyjdú navnivoč! Miznú a hrôzou zahynú! 20 Ako sen mizne po prebudení, Pane. tak zavrhneš ich obraz, keď sa prebudíš.“

Keby sme nevedeli od začiatku tohto žalmu, že 3. verš hovorí o bezbožných ľuďoch, tak by sa to dalo v niektorých kresťanských smeroch prečítať z kazateľnice a povedať: „Pozrite, aká je odmena pre tých, ktorí milujú Boha. Chcete byť bohatí? Jednoducho príďte do našej cirkvi. Vyznávajte Božie meno a všetko bude v poriadku.“ No tu sa opisujú nespravodliví, bezbožní ľudia a čo robia? V 12. verši sa píše: hromadia si bohatstvá.

A ďalej čítame otázku: „13 Veru, darmo som si zachovával srdce čisté a v nevinnosti umýval si dlane? 14 Bol som neprestajne bitý a každé ráno trestaný? 15 Keby som si bol povedal: Podobne budem rozprávať, tak by som sa bol spreneveril rodu Tvojich detí. 16 Keď som sa to snažil pochopiť, zdalo sa mi to trápením, 17 kým som nevošiel do Božej svätyne a nepochopil som ich koniec.“ 

Sväté písmo nám hovorí že v období medzi dvoma večnosťami: medzi strateným rajom a obnoveným rajom je možné bohatstvom na zemi manipulovať a diabol to robí. A je veľmi veľa bohatých ľudí, ktorí sa cvičia vo svojej bezzákonnosti a ktorí, ako sa hovorí, predali dušu diablovi, no prekvitajú a prosperujú.

A teraz vzniká otázka. Keď vidíme človeka, ktorý je odovzdaný Bohu, človeka, ktorý má bohatstvo, ako sa máme k tomu faktu postaviť? Chce Boh, aby jeho deti boli bohaté? Čo si myslíte?

Poďme sa pozrieť na niekoľko príkladov. Bol Abrahám bohatý? Bol veľmi bohatý. Nebudem vymenovávať, kde je to v Biblii napísané, vy to viete: 1. kniha Mojžišova 13.kapitola, 24. kapitola atď. Bol Jób bohatý? Bol bohatý. Existuje veľmi veľa príkladov vo Svätom písme, ktoré hovoria o tom, že ľudia ktorí uctievajú Boha a ktorí Mu slúžia, dostávajú Božie požehnania.

Avšak v Biblii nenájdeme len príklady, okrem toho tu nájdeme aj zapísané Božie nariadenia.

Poďme si prečítať 5. knihu Mojžišovu 28,1-14: „Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme. 2 Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha. 3 Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. 4 Požehnaný bude plod tvojho života a plod tvojho dobytka, i mláďatá tvojho statku, i prírastky drobného stáda. 5 Požehnaný bude tvoj kôš i tvoje koryto. 6 Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 7 Hospodin spôsobí porážku tvojich nepriateľov, ktorí by povstali proti tebe. Jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou. 8 Hospodin ti udelí svoje požehnanie, aby bolo s tebou v tvojich zásobárňach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky. Požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. 9 Hospodin ťa povýši na svätý ľud, ako ti prisahal, ak budeš zachovávať príkazy Hospodina, svojho Boha, a kráčať po Jeho cestách. 10 Vtedy všetky národy zeme zbadajú, že nosíš meno Hospodinovo, a budú sa ťa báť. 11 Hospodin ti dá nadbytok dobrého, plodu tvojho života, plodu tvojich zvierat a plodín tvojej pôdy v krajine, ktorú Hospodin prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. 12 Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu – nebesá – aby v pravý čas dal dážď na tvoju krajinu a aby požehnal každé dielo tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ty si však nebudeš požičiavať. 13 Hospodin ťa učiní hlavou, a nie chvostom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť. 14 Neodchýľ sa ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, ani napravo, ani naľavo, a nechoď za inými bohmi, aby si im slúžil.“

Takže, Boh tu hovorí o tom, že existuje vzájomná súvislosť medzi službou Jemu, láskou voči Nemu, ktorá sa prejavuje v plnení Jeho vôle a medzi bohatstvom, prekvitaním. Nie je tam napísané, že budeš mať všetkého dostatok. Je tam napísané, že ty budeš najvyšším, že budeš prvý, že si ťa budú všímať a všetci ľudia naokolo povedia: „To je Hospodinov miláčik.“ Ľudia naokolo si to všimnú a budú svedčiť o tom, že tento človek dostáva Božie požehnanie, pretože prekvitá, pretože je bohatý.

V 5. knihe Mojžišovej 28,1-14 sú napísané zmluvné podmienky. Hospodin hovorí: „Ak budeš so mnou, budeš ma milovať, budeš žiť podľa mojej vôle, požehnám ťa, budeš bohatý.“ A naopak: „Keď ma nebudeš počúvať, tak všetky požehnania od teba odídu.“

Tá istá myšlienka sa opakuje v poslednej knihe Starého Zákona, v knihe proroka Malachiáša 3,10-12, kde Boh hovorí: „… vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! 11 Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude neplodný na poli – vraví Hospodin mocností. 12 Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou – vraví Hospodin mocností.“ A ďalej hovorí, že tí, čo sú naokolo, si to všimnú (12. verš).

A teraz je pred nami dilema. Ako to je? Diabol dáva bohatstvo. Boh dáva bohatstvo. Aký má byť náš vzťah k bohatstvu? Existujú nejaké riešenia tejto dilemy a tejto otázky?

Myslím si, že minimálne musí byť veľmi jasné a pochopené to, že otázka sa netýka bohatstva ako takého. Musí byť veľmi jasné a zrozumiteľné, že bohatstvo samo o sebe vôbec nemusí byť výsledkom zbožnosti, bohabojnosti človeka.

A teraz, keď sme dokončili prehliadku niektorých princípov v Starom zákone, prejdeme do Nového zákona. Pozrieme sa, ako je tam predstavená táto otázka. Podľa Nového zákona je dobré byť bohatým alebo nie?

Viete, pri nepozornom čítaní sa vytvorí dojem, že Nový zákon je proti bohatstvu. Či nehovoril Ježiš: „Ak máte prebytočný odev, odovzdajte ho?“ Či Ježiš nepovedal: „Nezhromažďujte si poklady na zemi?“ Či nehovoril: „Ak niekto sa chce s tebou súdiť, tak mu daj nielen to, o čo prosí, ale ešte viac?“

Nový Zákon hovorí veľmi veľa o bohatstve akoby v negatívnom, odmietavom zmysle. Či Ježiš nepovedal, že bohatému je ťažko vojsť do nebeského kráľovstva? Kto si myslí, že to Ježiš takto povedal? Žiaľ, nesprávne si pamätáte slová Krista. On povedal, že je ťažko vojsť do nebeského kráľovstva tým, ktorí sa nádejajú, dúfajú v bohatstvo. (RJ preklad)

Preto sa naše ďalšie stretnutie bude volať „Mýty o bohatstve v Biblii“. Existujú veľmi rozšírené mýty o tom, čo akoby Biblia a aj Ježiš hovoril na danú tému. Nepremeškajte túto tému, pretože nám pomôže vyjasniť si veci a pripraviť sa nato, aby sme dostali obrovské Božie požehnanie, vrátane vzťahu k financiám. Keď sa pozeráme na Nový Zákon bez ohľadu nato, že na prvý pohľad sa nám zdá, že Nový Zákon sa negatívne stavia k bohatým alebo k bohatstvu, v skutočnosti si Boh proti sebe samému neprotirečí – ani v tejto otázke. To, čo hovoril o bohatstve a vzájomnej súvislosti medzi službou Bohu a požehnaním, ostáva platné aj v Novom zákone.

Prečítame si niekoľko veršov z Nového zákona, aby sme videli kontinuitu Božej vôle.

1. list Korintským 7,21: „Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi.“

Boh hovorí, nech by ste sa nachádzali v akomkoľvek postavení, nehanbite sa zaň, no keď sa pred vami otvárajú možnosti, využite tieto možnosti, meňte svoje postavenie smerom k blahobytu. Meňte svoje postavenie.

Ďalej si otvoríme 2. list Korintským 9,8-11: „A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9 ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10 A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti, 11 a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.“

O čom tu apoštol konkrétne hovorí? Aká téma sa tu rozoberá? Poďme si prečítať nasledujúci, 12. verš: „12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa, čo chýba svätým, ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.“ 

O akej službe sa tu hovorí? O službe, ktorá dopĺňa chudobu svätých t.j. biednosť svätých. O čom sa hovorí? O financiách, o peniazoch. Celá 9. kapitola rozpráva o darovaní a apoštol Pavel opisuje, ako sa otázka darovania formuje a fixuje v rannej apoštolskej cirkvi, o čom budeme ešte hovoriť neskôr.

Ďalej hovorí v 2. liste Korintským 9,7-8: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 

Čiže, čo je tu napísané, že daruje človek? Odpovedzte:  prostriedky, peniaze, financie. Teda, niet pochybností ohľadom toho, o čom hovorí. Ďalej 8. verš: „Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok“. 

Teda, aby u vás bolo všetko a aby u vás bol dostatok. On hovorí o financiách, o materiálnych požehnaniach. Boh je natoľko bohatý, že môže vo všetkom vyriešiť vaše problémy.

Ďalej, v 2. liste Korintským 9,10 sa hovorí: „A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti“. 

Povedzte prosím, kto môže viac podarovať? Kto môže viac darovať Bohu čo do množstva? Ten, kto viac má. Tu je to úplne jasné a zrozumiteľné. A apoštol Pavel hovorí: nech ste bohatí, pretože Boh je taký bohatý, aby vám nadelil bohatstvo na každé dielo, aby ste boli bohatí vo vzťahu k financiám.

List Filipským 4,15-19: „Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy.“  Takže opäť, o čom sa tu hovorí? O financiách, o peniazoch, o prostriedkoch. „16 Áno, aj do Tesaloniky ste mi raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval.“ Finančne ho podporovali. „17 Nie, že by som túžil po dare, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnožuje pre vaše dobro. 18 Mám dosť všetkého, mám aj navyše; som hojne zaopatrený tým, čo som prijal od vás po Epafroditovi; je mi to ako Bohu milá, príjemná obeť rozkošnej vône. 19 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“

A tak, on hovorí: Boh je bohatý. A nech podľa svojho bohatstva preplní a dá vám všetko, čo je potrebné nato, aby ste aj v budúcnosti boli schopní takto slúžiť ľuďom a prinášať také finančné dary.

A nakoniec, 1. list Timotejovi 6,17: „Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie“.

Veľmi zaujímavé miesto v Svätom písme. Na jednej strane hovorí, aby bohatí nespájali svoje sebahodnotenie a uvedomenie si svojho postavenia s bohatstvom. Nech bohatstvo neurčuje, kým sú a ako sa cítia, pretože toto neurčuje človeka a jeho hodnotu. No zároveň hovorí, nech sa nádejajú na Boha živého, ktorý nám dáva všetko hojne.

Toto slovo „hojne“ je veľmi zaujímavé. V origináli, v gréckom jazyku, v ktorom bol napísaný Nový Zákon, je tam uvedené slovo „ploutos“ a prekladá sa takto: „bohatstvo, majetok, hojnosť“. Teda, inými slovami apoštol hovorí: „Hospodin vám dáva hojne, robí vás bohatými pre pôžitok“. Nikto z tých, ktorí vyznávajú ideál chudoby ako znak svätosti, tento verš nepochopí. Pôžitok, potešenie z bohatstva, a ešte k tomu aj od Boha, to je revolučná myšlienka pre mnohých. No Nový zákon o tom hovorí.

Myslím si, že dnes ste dostali dostatok myšlienok na premýšľanie. Veľa princípov sme odhalili a položili sme veľmi dobrý základ. No nemôžem vás nechať len tak. Chcem vám pripomenúť, že Hospodin túži na zemi znovu obnoviť bohatstvo svojich detí.

Keď čítame knihu Zjavenie, 21. kapitolu, kde sa opisuje nebeské mesto, nový Jeruzalem, pamätáte sa, ako je opísaný?

Zjavenie 21,10-21: „10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha … 12 Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov…“ Ďalej sa opisuje mesto a jeho rozmery.

A teraz čítame od 18. verša: „18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobné čistému sklu. 19 Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, …“ a opisujú sa rôzne drahé kamene. „21 Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.“

A v tomto nádhernom meste je pre každého z tých, ktorí milujú Boha, pripravené miesto. Ježiš Kristus odišiel, aby tam pripravil miesto. Boh nás chce vrátiť do slávy, lesku, veľkoleposti a do prepychu svojej lásky v nádhernom dome, ktorý sme raz stratili.

A my tam môžeme vojsť, do toho mesta a dokonca už aj na zemi môžeme vyskúšať vernosť Hospodina, ktorý povedal: „Buďte mi verní a ja vás požehnám všetkým. Budete bohatí a budete prekvitať.“ Všetko vďaka tomu, že Hospodin, ktorý nás na počiatku stvoril a urobil nás bohatými, nás stále miluje.

Môžeme na zemi žiť, radovať sa a získavať bohatstvo. Všetko z jediného dôvodu. 2.list Korintským 8,9 hovorí: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ 

Ježiš Kristus prišiel a zaplatil za náš život, za našu radosť, za naše šťastie. On schudobnel, aby sme sa my obohatili. Na všetkom, čo máme, na bohatstve, ktoré nám dáva Hospodin, leží pečať Jeho preliatej krvi. A bez toho nemôže byť ani reči o bohatstve. Bez toho vôbec nemá význam hovoriť o Božom požehnaní.

Cesta k bohatstvu, ktorá vychádza od Boha, sa začína na Golgote, u Ježiša. Táto cesta sa začína tým, že prijmeme Jeho obeť, prijmeme spasenie skrze Neho, aby sme sa obohatili Jeho chudobou.

A na záver vám všetkým chcem popriať slovami Listu Filipským 4,19: „A môj Boh“ nech „naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.“ Amen.

 

Preložené so súhlasom Vitalija Olijnika.

Archív