Logo Krok do neba

Otázky z fóra - 41

Počet zobrazení 4704   Počet stiahnutí 3440 | Stiahnuť | Naspäť

Treba dávať peniaze opilcom? Ježiš povedal: „Tomu, kto prosí, dajte.“

Alexander píše: Ježiš povedal: „Dajte tomu, kto prosí“. Mám susedov, ktorí si odo mňa stále požičiavajú  peniaze na alkohol. Dávam, hoci mnohí kresťania hovoria, že by som to nemal robiť, lebo.... a hovoria svoje názory. No mňa zaujíma iba Boží pohľad a On povedal: „Tomu, kto vás prosí, dajte;“ nič viac, ani nič menej. Čo si o tom myslíte? Ak môžete, uveďte aj verše z Biblie. Ďakujem.

zdroj:  http://www.bible.com.ua/answers

Odpovedá: Alexander Dulgher

images
Mier s Vami, Alexander!


Ježiš tiež povedal: "Ja a Otec sme jedno." (Ján 10,30). Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec  vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo Mne, On činí tie skutky(Ján 14,10).

Takže, máme v rovnakej miere načúvať, čo je napísané tak v Novom zákone, ako aj v Starom zákone.

Что же еще говорит Бог по этой теме, кроме наставления из Матф.5:42 , которое Вы упомянули?

Čo ešte povedal Boh na túto tému? Teda okrem toho textu (Matúš 5,42), ktorý ste spomenuli?

"Keď bude u teba núdzny, niekto spomedzi tvojich bratov, v niektorej z tvojich brán v tvojej zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdíš svojho srdca a nezavrieš svojej ruky pred svojím núdznym bratom. 8 Ale istotne mu otvoríš svoju ruku a požičať požičiaš mu toľko, koľko potrebuje toho, čoho má nedostatok." (5.kniha Mojžišova 15,7-8)

Pomáhať tým, ktorí potrebujú, treba „podľa toho, kto koľko potrebuje“, teda v tom, čo skutočne potrebuje a to znamená, že to nežiada kvôli svojmu rozmaru, lenivosti alebo kvôli dosiahnutiu svojich sebeckých žiadostí. Этот совет в равной мере относится и к пьяницам, и к малоимущим христианам, которые иногда считают, что их более состоятельные собратья должны содержать их и их семьи независимо от причин их бедности и оправданности их нужд.Toto odporúčanie rovnako platí voči alkoholikom, voči chudobným kresťanom, ktorí si niekedy myslia, že ich bohatší spolubratia musia podporovať ich a ich rodiny, bez ohľadu na príčiny ich chudoby a oprávnenosť ich potrieb.

"Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. "Každý (nech dá), ako si zaumienil vo svojom srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, 9 ako je napísané:  Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky.

10 A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti,11 a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.“ (2.list Korintským 9,7-11).

Помощь ближнему, в том числе и финансовая, должна быть во славу Божью, должна быть Божьим благословением для ближнего, а не проклятием.Pomoc blížnemu, vrátane finančnej pomoci, by mala byť na slávu Božiu, musí byť Božím požehnaním pre blížneho, a nie prekliatím. Ďakujú Bohu deti vašich susedov alebo ich rodina, keď ich znova, po príchode domov, uvidia v hroznom stave, a to vďaka vašej „pomoci blížnemu“?

Благодарят ли Бога дети Ваших соседей или их непьющие родственники, когда те снова приходят домой в скотском состоянии души и тела, благодаря Вашей "помощи ближнему"?"Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах."Buďte preto rozumní a pohotoví k modlitbám." (1Петра 4:7) (1.list Petra 4,7)

Бог увещевает нас проявлять благо-разумие - работу разума, приводящую ко благу, а не ко злу.Boh nás nabáda, aby sme preukazovali takú prácu rozumu, ktorá vedie k dobrému, nie ku zlému.

Теперь давайте внимательней посмотрим на текст из евангелия по Матфею, на который Вы ссылались.Teraz sa poďme bližšie pozrieť na text z evanjelia podľa Matúša, na ktorý sa odvolávate. Начиная с 20-го текста 5-й главы Иисус говорит об истинной праведности и дает ряд наставлений, в том числе и упомянутое Вами, которые помогают нам понять главный принцип истинной праведности. Od 20-teho verša 5. kapitoly Ježiš hovorí o skutočnej spravodlivosti a dáva množstvo rád, (vrátane tej, ktorú spomínate), ktoré nám pomôžu pochopiť hlavný princíp skutočnej spravodlivosti. Toto je záver, ktorý Ježiš robí na konci:

"А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. "Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia; 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci?
47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania?
48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský."
(Matúš 5,44-48)

Tu vidíme základný princíp akýchkoľvek dobrých skutkov - bezpodmienečná láska ku všetkým ľuďom, ktorá má byť hybnou silou všetkých našich činov. A skutočná láska, Božia láska, okrem súcitu a ľútosti, ponúka ešte aj niektoré obmedzenia v prospech objektu lásky (pozrite 2.kniha Mojžišova 20,1-17: Desať Božích prikázaní).


С уважением, S pozdravom,
Александр Alexander krokdoneba.com ©ˆ 2012 - 2014, Kontakt: info@krokdoneba.com